Nařízení Komise (ES) č. 1827/2004 ze dne 19. října 2004, kterým se stanoví výnosy oliv a oleje pro hospodářský rok 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1827/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1827/2004 ze dne  19. øíjna 2004 , kterým se stanoví výnosy oliv a oleje pro hospodáøský rok 2003/04
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          
s ohledem na naøízení Rady è. 136/66/EHS ze dne  22. záøí 1966  o zøízení spoleèné organizace trhu s oleji a tuky(1), a zejména na èl. 5 odst. 11 uvedeného naøízení,
          
s ohledem na naøízení Rady (EHS) è. 2261/84 ze dne  17. èervence 1984 , kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentù olivového oleje(2), a zejména na èl. 19 druhý pododstavec první odrá¾ku uvedeného naøízení,
          
vzhledem k tìmto dùvodùm:
          
(1) Èlánek 18 naøízení (EHS) è. 2261/84 stanoví, ¾e výnosy oliv a oleje uvedené v èl. 5 odst. 7 naøízení è. 136/66/EHS se stanoví podle homogenních produkèních oblastí na základì údajù poskytnutých producentskými èlenskými státy. Produkèní oblasti byly vymezeny naøízením Komise (ES) è. 2138/97(3). S ohledem na obdr¾ené údaje je tøeba stanovit uvedené výnosy.
          
          
(2) Èlánek 6 naøízení Komise (ES) è. 2366/98 ze dne  30. øíjna 1998 , kterým se stanoví pravidla pro re¾im podpory produkce olivového oleje pro hospodáøské roky 1998/99 a¾ 2004/05(4), stanoví metodu odhadu výnosù v homogenních oblastech, která bere v úvahu celkové výsledky získané statisticky na základì vzorkù z rozsáhlej¹ích regionálních oblastí.
          
          
(3) Pokud jde o Francii, s ohledem na skromnou úroveò její produkce, jsou statistické výsledky získány pouze z jedné regionální oblasti a z malého vzorku, který neumo¾òuje dosáhnout dostateèné pøesnosti na vnitrostátní úrovni. Úprava výnosù z homogenních oblastí na základì statistických výsledkù, jak je stanoveno v èlánku 6 naøízení (ES) è. 2366/98, vede u hospodáøského roku 2003/04 k hodnotám, které jsou zjevnì nesourodé. Je proto tøeba stanovit výnosy homogenních oblastí Francie bez pou¾ití dotyèné úpravy.
          
          
(4) Opatøení tohoto naøízení jsou v souladu se stanoviskem Øídícího výboru pro oleje a tuky,
          
          
PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          
Èlánek 1
          
Pro hospodáøský rok 2003/04 jsou výnosy oliv a oleje stanoveny v pøíloze.
          
Èlánek 2
          
Toto naøízení vstupuje v platnost dnem vyhlá¹ení v  Úøedním vìstníku Evropské unie .
          
Pou¾ije se ode dne  1. listopadu 2003 .
          
Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          
V Bruselu dne  19. øíjna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  èlen Komise
          
(1) Úø. vìst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 1513/2001 (Úø. vìst. L 201, 26.7.2001, s. 4).
          
(2) Úø. vìst. L 208, 3.8.1984, s. 3. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 1639/98 (Úø. vìst. L 210, 28.7.1998, s. 38).
          
(3) Úø. vìst. L 297, 31.10.1997, s. 3. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 1808/2004 (Úø. vìst. L 318, 19.10.2004, s. 15).
          
(4) Úø. vìst. L 293, 31.10.1998, s. 50. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 1432/2004 (Úø. vìst. L 264, 11.8.2004, s. 6).
          
ANEXO - PØÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ>ISO_2> - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLΙKLET - BIJLAGE - ZA£‛CZNIK - ANEXO - PRΝLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.