Nařízení Komise (ES) č. 1829/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se Belgii, Portugalsku, Řecku a Kypru povolují odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadůText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1829/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1829/2004 ze dne  21. října 2004 , kterým se Belgii, Portugalsku, Řecku a Kypru povolují odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (Text s významem pro EHP)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne  25. listopadu 2002  o statistice odpadů(1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          
s ohledem na žádost Belgie ze dne  12. listopadu 2003 ,
          
s ohledem na žádost Portugalska ze dne  4. prosince 2003 ,
          
s ohledem na žádost Řecka ze dne  15. ledna 2004 ,
          
s ohledem na žádost Kypru ze dne  4. března 2004 ,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2150/2002 může Komise během přechodného období povolit odchylky od určitých ustanovení příloh uvedeného nařízení.
          
          
(2) Tyto odchylky by měly být povoleny Belgii, Portugalsku, Řecku a Kypru na jejich žádost.
          
          
(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, který byl zřízen rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom(2),
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1. Povolují se následující odchylky od ustanovení nařízení (ES) č. 2150/2002:
          
a) Belgii se povolují odchylky pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1, položek 1 (zemědělství, myslivost a lesnictví), 2 (rybolov) a 16 (služby) přílohy I a oddílu 8 bodu 2 přílohy II.
          
b) Portugalsku se povolují odchylky pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1, položek 1 (zemědělství, myslivost a lesnictví), 2 (rybolov) a 16 (služby) přílohy I a oddílu 8 bodu 2 přílohy II.
          
c) Řecku se povolují odchylky pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1, položek 1 (zemědělství, myslivost a lesnictví), 2 (rybolov) a 16 (služby) přílohy I a oddílu 8 bodu 2 přílohy II.
          
d) Kypru se povolují odchylky pro vypracování výsledků týkajících se oddílu 8 bodu 1.1, položek 1 (zemědělství, myslivost a lesnictví), 2 (rybolov) a 16 (služby) přílohy I a oddílu 8 bodu 2 přílohy II.
          
          
2. Odchylky uvedené v odstavci 1 se povolují pouze pro údaje za první referenční rok, tedy rok 2004.
          
Po uplynutí uvedeného období předají Belgie, Portugalsko, Řecko a Kypr údaje za referenční rok 2006.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  21. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Joaquín  Almunia
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 574/2004 (Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 15).
          
(2) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.