Nařízení Komise (ES) č. 1830/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 283/2004 a nařízení (ES) č. 284/2004 o registraci určitého dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu vyráběného jedním brazilským vyvážejícím výrobcem a PET filmu vyráběného jedním izraelským vyvážejícím výrobcem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1830/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1830/2004 ze dne  21. října 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 283/2004 a nařízení (ES) č. 284/2004 o registraci určitého dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu vyráběného jedním brazilským vyvážejícím výrobcem a PET filmu vyráběného jedním izraelským vyvážejícím výrobcem
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1) ( Ťzákladní antidumpingové nařízeníť ), a zejména na článek 13 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení, a na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne  6. října 1997  o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(2) ( Ťzákladní antisubvenční nařízeníť ), a zejména na článek 23 a čl. 24 odst. 5 uvedeného nařízení,
          
po konzultaci s poradním výborem,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
A. POSTUP
          
          
(1) Nařízením (ES) č. 2597/1999(3) ( Ťkonečné antisubvenční nařízeníť ) Rada uložila vyrovnávací cla v rozpětí mezi 3,8 % a 19,1 % z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu ( ŤPET filmť ) pocházejícího z Indie.
          
          
(2) Nařízením (ES) č. 1676/2001(4) ( Ťkonečné antidumpingové nařízeníť ) Rada uložila antidumpingová cla v rozpětí mezi 0 % a 62,6 % z dovozu PET filmu pocházejícího z Indie.
          
          
(3) Dne  6. ledna 2004  obdržela Komise žádost o prošetření údajného obcházení antidumpingových a vyrovnávacích opatření uložených na dovoz PET filmu z Indie. Žádost byla podána na základě čl. 13 odst. 3 základního antidumpingového nařízení a čl. 23 odst. 2 základního antisubvenčního nařízení společnostmi DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH a Nuroll SpA. Podle této žádosti byla nařízení, která se vztahují na dovoz do Společenství, obcházena překládkou PET filmu pocházejícího z Indie přes Brazílii a Izrael. Žádost obsahovala dostatečné konkrétní důkazy o činitelích uvedených v čl. 13 odst. 1 základního antidumpingového nařízení a čl. 23 odst. 1 základního antisubvenčního nařízení.
          
          
(4) Komise zahájila šetření údajného obcházení vyrovnávacích opatření nařízením (ES) č. 283/2004(5) a údajného obcházení antidumpingových opatření nařízením (ES) č. 284/2004(6) ( Ťzahajovací nařízeníť ). Podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního antidumpingového nařízení a čl. 23 odst. 2 a čl. 24 odst. 5 základního antisubvenčního nařízení bylo článkem 2 zahajovacího nařízení nařízeno celním orgánům, aby od  20. února 2004  evidovaly dovoz PET filmu odesílaného z Brazílie a Izraele, ať už je deklarovaný jako pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli.
          
          
(5) Čl. 2 odst. 3 zahajovacích nařízení stanoví, že Komise může na základě nařízení nařídit celním orgánům ukončit evidenci dovozu do Společenství těch výrobků, jež jsou vyrobeny výrobci, kteří požádali o vynětí z evidence a u nichž bylo shledáno, že neobcházejí žádná antidumpingová, respektive antisubvenční, opatření.
          
          
B. ŽÁDOSTI O VYNĚTÍ
          
          
(6) V rámci lhůty stanovené článkem 3 zahajovacích nařízení Komise obdržela žádosti o vynětí z celní evidence a osvobození od celních opatření od jednoho vyvážejícího výrobce v Brazílii, společnosti Terphane Ltda, BR 101, km 101, City of Cabo de Santo Agostinho, stát Pernambuco, Brazílie ( ŤTerphaneť ), a od jednoho vyvážejícího výrobce v Izraeli, společnosti Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504 POB 8380, Izrael ( ŤJolybarť ).
          
          
C. OBDOBÍ ŠETŘENÍ
          
          
(7) Šetření se vztahovalo na období od  1. ledna 2003  do  31. prosince 2003  ( ŤOŠť ). Pro provedení šetření jakýchkoli změn ve struktuře obchodu byly shromážděny údaje od roku 1998 až do OŠ.
          
          
D. ZJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI TERPHANE
          
          
(8) Společnost Terphane v průběhu šetření odpověděla na dotazník odeslaný Komisí. Komise provedla v prostorách společnosti Terphane ověřovací návštěvu.
          
          
(9) Společnost Terphane během období šetření vyvezla do Společenství pouze 10,6 tun PET filmu. Jediným vývozem uskutečněným touto společností před vývozem provedeným během období šetření byl vývoz malého množství vzorku v roce 2002. Během období šetření nebo během období, pro které byly shromážděny údaje, nebyl touto společností uskutečněn žádný další vývoz do Společenství. Navíc bylo zjištěno, že společnost Terphane je výrobcem a vývozcem PET filmu, který provozuje své vlastní výrobní závody pro celý výrobní proces dotčeného výrobku. Společnost vyrábí film dodávaný do Společenství v závodech, které byly založeny před tím, než opatření vztahující se na indický PET film vstoupila v platnost. Tato společnost před ani v průběhu období šetření nikdy nezakoupila žádný PET film z Indie. Z tohoto důvodu se má za to, že společnost Terphane prokázala, že neobcházela opatření uložená vzhledem k PET filmu pocházejícímu z Indie.
          
          
E. ZJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI JOLYBAR
          
          
(10) Společnost Jolybar v průběhu šetření odpověděla na dotazník odeslaný Komisí. Komise provedla v prostorách společnosti Jolybar ověřovací návštěvu
          
          
(11) Jediná spolupracující společnost v Izraeli, společnost Jolybar, řeže, laminuje a zpracovává PET film a prodává jej jako výrobek, který spadá pod stejné kódy KN jako dotčený výrobek. Tento výrobek ale obecně není indického původu, a proto jej nelze považovat za dotčený výrobek. Společnost Jolybar dodávala PET film do Společenství od devadesátých let dvacátého století. Film dodávaný do Společenství je vyráběn společností Jolybar v závodech, které byly založeny před tím, než opatření vztahující se na indický PET film vstoupila v platnost. Množství PET filmu vyváženého společností Jolybar do Společenství se od roku 1999 do roku 2003 (období šetření) zdvojnásobilo. Společnost podala vysvětlení, že obvykle nedodává indický film zákazníkům ve Společenství, jelikož tito zákazníci jako základní materiál používaný při zpracování společností Jolybar kvůli vlastnostem upřednostňují evropský film. Během období šetření bylo jednomu zákazníkovi ve Společenství výjimečně odesláno množství přibližně jedné tuny indického filmu v rámci větší zásilky, kterou zákazník naléhavě požadoval. Z tohoto důvodu se dospělo k závěru, že existuje dostatečný hospodářský důvod pro změnu struktury obchodu, která byla stanovena pro společnost Jolybar a která je v souladu s jejími aktivitami na trhu Společenství, jež se týkají PET filmu jí vyráběného.
          
          
F. ZÁVĚRY
          
          
(12) Ve světle výše uvedených zjištění by měla být zastavena evidence dovozu PET filmu odesílaného z Brazílie a vyráběného společností Terphane a odesílaného z Izraele a vyráběného společností Jolybar.
          
          
(13) Jakékoli rozhodnutí, které se týká vývozců, musí být v této fázi omezeno na vynětí z evidence. Pokud Rada následně přijme nařízení, kterým se rozšíří antidumpingová opatření podle článku 13 základního antidumpingového nařízení a článku 23 základního antisubvenčního nařízení, může Rada také rozhodnout o osvobození některých vývozců od takovýchto rozšířených opatření.
          
          
(14) Z tohoto důvodu Komise považuje za vhodné změnit zahajovací nařízení, protože tato nařízení stanovují evidenci dovozu PET filmu odesílaného z Brazílie (ať už je deklarovaný jako pocházející z Brazílie, či nikoli) a evidenci dovozu PET filmu odesílaného z Izraele (ať už je deklarovaný jako pocházející z Izraele, či nikoli).
          
          
(15) Toto nařízení je založeno na zjištěních, které jsou specifické pro společnosti Terphane a Jolybar, a nepředjímá žádné rozhodnutí, které může Rada učinit vzhledem k rozšíření stávajících antidumpingových a vyrovnávacích opatření, jež se vztahují se na PET film pocházející z Indie, na stejný výrobek odesílaný z Brazílie (ať už je deklarovaný jako pocházející z Brazílie, či nikoli) a odesílaný z Izraele (ať už je deklarovaný jako pocházející z Izraele, či nikoli),
          
          
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
          
Článek 1
          
V článku 2 nařízení Komise (ES) č. 283/2004 se doplňuje tento odstavec, který zní:
          
  ŤNehledě na odstavec 1 nebudou registraci podléhat dovozy výrobku, uvedeného v článku 1, který je vyráběn těmito společnostmi:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
          
Článek 2
          
V článku 2 nařízení Komise (ES) č. 284/2004 se doplňuje tento odstavec, který zní:
          
  ŤNehledě na odstavec 1 nebudou registraci podléhat dovozy výrobku, uvedeného v článku 1, který je vyráběn těmito společnostmi:
          
          >TABELPOSITION>
          
          
          
Článek 3
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  21. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Pascal  Lamy
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          
(2) Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 461/2004.
          
(3) Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 1.
          
(4) Úř. věst. L 227, 23.8.2001, s. 1.
          
(5) Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 25.
          
(6) Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 28.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.