Nařízení Komise (ES) č. 1832/2004 ze dne 21. října 2004 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1743/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1832/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1832/2004  ze dne  21. října 2004  o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1743/2004
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1743/2004 ze dne  8. října 2004  o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek(1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
Žádosti o licence předložené příslušným orgánům členských států tradičními a novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1743/2004 překračují množství, která jsou k dispozici. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být licence vydávány,
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1. Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1743/2004, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne  19. října 2004  se vydávají do výše 2,677 % požadovaného množství.
          
2. Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1743/2004, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne  19. října 2004 , se vydávají do výše 0,914 % požadovaného množství.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  25. října 2004 .
          
Jeho použitelnost končí dnem  31. března 2005 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  21. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 19.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.