Nařízení Komise (ES) č. 1834/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1772/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1834/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1834/2004 ze dne  21. října 2004 , kterým se mění vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu stanovené nařízením (ES) č. 1772/2004
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1), a zejména na čl. 27 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (ES) č. 1772/2004(2) stanovilo vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu.
          
          
(2) Vzhledem k tomu, že údaje, které má Komise v současné době k dispozici jsou odlišné od údajů v době přijetí nařízení (ES) č. 1772/2004, měly by se tyto náhrady pozměnit,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Výše vývozních náhrad pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, vyvážené nedenaturované a v nezměněném stavu, které byly stanoveny nařízením (ES) č. 1772/2004 se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  22. října 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  21. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          
(2) Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 58.
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.