Nařízení Komise (ES) č. 1836/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1836/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1836/2004 ze dne  21. října 2004 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1565/2004
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na článek 7,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne  29. června 1995 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami(2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1565/2004 ze dne  3. září 2004  týkající se zvláštního intervenčního opatření pro oves ve Finsku a Švédsku pro hospodářský rok 2004/05(3),
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Dle nařízení Komise (ES) č. 1565/2004 bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ovsa produkovaného ve Finsku a Švédsku na export z Finska či Švédska do všech třetích zemí s výjimkou Bulharska, Norska, Rumunska a Švýcarska.
          
          
(2) Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 by měla být stanovena maximální náhrada.
          
          
(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V případě nabídek podaných v období od  15.  do  21. října 2004  v rámci nabídkového řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1565/2004 se maximální vývozní náhrada pro oves stanovuje na 29,99 EUR/t.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  22. října 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  21. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          
(2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).
          
(3) Úř. věst. L 285, 4.9.2004, s. 3.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.