Nařízení Komise (ES) č. 1840/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se po třicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1840/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1840/2004 ze dne  21. října 2004 , kterým se po třicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne  27. května 2002  o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu(1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          
          
(2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne  18. října 2004  rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Proto by se měla příloha I odpovídajícím způsobem změnit.
          
          
(3) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  21. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Christopher  Patten
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1728/2004 (Úř. věst. L 306, 2.10.2004, s. 13).
          
PŘÍLOHA
          
          
Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          
Položka  ŤPrávnické osoby, skupiny a subjektyť  se doplňuje o následující záznam:
          
Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad ( také znám jako  a) JTJ, b) síť al-Zarqawi, c) al-Tawhid, d) Skupina monoteismus a diod).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.