Nařízení Komise (Euratom) č. 1841/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (Euratom) č. 2014/76 o podpoře projektů týkajících se programů vyhledávání uranu na území členských států

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1841/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  ( Euratom ) č. 1841/2004 ze dne  22. října 2004 , kterým se zrušuje nařízení (Euratom) č. 2014/76 o podpoře projektů týkajících se programů vyhledávání uranu na území členských států
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 70 této smlouvy,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (Euratom) č. 2014/76(1) se již nepoužívá z důvodu zastavení vyhledávání uranu na území členských států.
          
          
(2) Z důvodu jasnosti a právní jistoty je třeba výslovně zrušit uvedené nařízení,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Zrušuje se nařízení (Euratom) č. 2014/76.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  22. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Loyola  De Palacio
          
  místopředsedkyné Komise
          
(1) Úř. věst. L 221, 14.8.1976, s. 17.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.