Nařízení Komise (ES) č. 1842/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se povoluje souběžná existence názvu „Munster či Munster-Géromé“, zapsaného jako chráněné označení původu podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, a nezapsaného názvu „Münster Käse“, označujícího místo v Německu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1842/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1842/2004 ze dne  22. října 2004 , kterým se povoluje souběžná existence názvu  ŤMunster či Munster-Géroméť , zapsaného jako chráněné označení původu podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, a nezapsaného názvu  ŤMünster Käseť , označujícího místo v Německu
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne  14. července 1992  o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin(1), a zejména na čl. 13 odst. 5 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne  12. června 1996  o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92(2) zapsalo jako chráněné označení původu pro Francii název  ŤMunster či Munster-Géroméť . Podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 muselo Německo ukončit užívání nezapsaného názvu  ŤMünster Käseť  nejpozději k  21. červnu 2001 .
          
          
(2) Ustanovení čl. 13 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, doplněná nařízením Rady (ES) č. 692/2003(3), umožňují za velice přísných podmínek a po omezené období souběžnou existenci zapsaného a nezapsaného názvu.
          
          
(3) Dne  1. října 2003  obdržela Komise žádost Německa, aby povolila souběžnou existenci zapsaného názvu  ŤMunster či Munster-Géroméť  (CHOP) a nezapsaného názvu  ŤMünster Käseť .
          
          
(4) Münster je město v Německu, název  ŤMünster Käseť  podléhá od roku 1934 vnitrostátním právním předpisům a nebyly zjištěny žádné informace v tom smyslu, že by název nebyl soustavně a poctivě užíván v souladu s právem nejméně po dobu 25 let před vstupem nařízení (EHS) č. 2081/92 v platnost.
          
          
(5) Sýr nazvaný  ŤMünster Käseť  se prodává od roku 1951 v souladu s německými vnitrostátními právními předpisy pro vlastnosti sýra. Nezapsaný název  ŤMünster Käseť  tedy nemohl těžit z dobré pověsti označení původu  ŤMunster či Munster-Géroméť , které bylo zapsáno ve Francii v roce 1969 a podle nařízení (EHS) č. 2081/92 v roce 1996.
          
          
(6) Aby veřejnost nebyla uváděna v omyl, pokud jde o skutečný původ, je na etiketě sýru  ŤMünster Käseť  uvedeno Německo jako země původu, jak bylo dohodnuto mezi Německem a Francií v roce 1973. Tato povinnost značení pokračuje i podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92. Nebyly zjištěny žádné informace v tom smyslu, že by veřejnost byla či mohla být uváděna v omyl, pokud jde o skutečný původ sýru  ŤMünster Käseť .
          
          
(7) Německé orgány upozornily na problém plynoucí ze shodných názvů v dopise Komisi ze dne  6. března 1996 , a tedy před zápisem názvu  ŤMunster či Munster-Géroméť  (CHOP) podle nařízení (ES) č. 1107/96 ze dne  21. června 1996 .
          
          
(8) Souběžná existence francouzského zapsaného názvu  ŤMunster či Munster-Géroméť  (CHOP) a nezapsaného názvu  ŤMünster Käseť , označujícího místo v Německu, tedy splňuje podmínky podle čl. 13 odst. 5 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
          
(9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro označení původu a zeměpisná označení,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1. Název  ŤMünster Käseť  může existovat souběžně s názvem  ŤMunster či Munster-Géroméť , zapsaným jako chráněné označení původu podle nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
2. Období souběžné existence uplyne patnáct let po dni vstupu tohoto nařízení v platnost a po jeho uplynutí se nezapsaný název přestane používat.
          
3. Německo musí být jasně a viditelně uvedeno na etiketě sýru nazvaného  ŤMünster Käseť  jako země původu.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  22. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          
(2) Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1345/2004 (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 14).
          
(3) Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.