Nařízení Komise (ES) č. 1843/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 751/2004 o stanovení některých rozhodných skutečností pro směnný kurs pro rok 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1843/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1843/2004 ze dne  22. října 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 751/2004 o stanovení některých rozhodných skutečností pro směnný kurs pro rok 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          
s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Na základě čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne  22. prosince 1998 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství(1), je rozhodnou skutečností pro směnný kurz pro platbu na plochu pro skořápkové ovoce podle hlavy IV kapitoly 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003(2), kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění některá nařízení, počátek příslušného hospodářského roku.
          
          
(2) Na základě čl. 4 druhého pododstavce nařízení Komise (ES) č. 659/97 ze dne  16. dubna 1997 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o intervenční režim v odvětví ovoce a zeleniny(3), začíná hospodářský rok pro skořápkové ovoce dnem 1. ledna.
          
          
(3) Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 751/2004(4) stanoví, že pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko (dále jen  Ťnové členské státyť ) je rozhodná skutečnost pro směnný kurs použitelná pro režimy podpory, v případě kterých je rozhodnou skutečností pro směnný kurz den 1. ledna, stanovena, pokud jde o rok 2004, na den vstupu v platnost smlouvy o přistoupení z roku 2003.
          
          
(4) Nařízení (ES) č. 751/2004 neodkazuje na platbu na plochu pro skořápkové ovoce podle hlavy IV kapitoly 4 nařízení (ES) č. 1782/2003. Je proto nutné stanovit, že rozhodná skutečnost pro směnný kurz, která se má použít v nových členských státech, je pro uvedenou platbu rovněž stanovena na den vstupu v platnost smlouvy o přistoupení z roku 2003.
          
          
(5) Je proto vhodné změnit nařízení (ES) č. 751/2004.
          
          
(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem příslušných řídících výborů,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V čl. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 751/2004 se doplňuje tento bod, který zní:
          
  Ťe) platba na plochu pro skořápkové ovoce podle hlavy IV kapitoly 4 nařízení (ES) č. 1782/2003.ť
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se ode dne  1. května 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  22. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1250/2004 (Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 13).
          
(2) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).
          
(3) Úř. věst. L 100, 17.4.1997, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1135/2001 (Úř. věst. L 154, 9.6.2001, s. 9).
          
(4) Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 19.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.