Nařízení Komise (ES) č. 1844/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1844/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1844/2004 ze dne  22. října 2004 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou(1), a zejména na čl. 33 odst. 4 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (ES) č. 1555/96 ze dne  30. července 1996  o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu(2), upravuje dozor nad dovozem produktů uvedených v příloze daného nařízení. Tento dozor je třeba vykonávat v souladu s pravidly stanovenými v čl. 308d nařízení Komise (ES) č. 2454/1993 ze dne  2. července 1993 , kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství(3).
          
          
(2) Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství(4) uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům z let 2001, 2002 a 2003 je třeba změnit spouštěcí úrovně pro dodatečná cla na salátové okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče.
          
          
(3) Je proto třeba nařízení (ES) č. 1555/96 změnit.
          
          
(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha nařízení (ES) č. 1556/96 se nahrazuje textem v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se ode dne  1. listopadu 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  22. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          
(2) Úř. věst. L 193, 3.8.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1721/2004 (Úř. věst. L 306, 2.10.2004, s. 3).
          
(3) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          
(4) Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.
          
PŘÍLOHA
          
          
  ŤPŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.