Nařízení Komise (ES) č. 1845/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana a Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1845/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1845/2004 ze dne  22. øíjna 2004 , kterým se doplòuje pøíloha naøízení (ES) è. 2400/96 o zápisu urèitých názvù do  «Rejstøíku chránìných oznaèení pùvodu a chránìných zemìpisných oznaèení»  (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana a Άγιος>ISO_2> >ISO_7>Ματθαίος>ISO_2> >ISO_7>Κέρκυρας>ISO_2> (Agios Mathaios Kerkyras))
          
          
KOMISE EVROPSKέCH SPOLEΘENSTVΝ,
          
s ohledem na Smlouvu o zaloΎenν Evropskιho spoleθenstvν,
          
s ohledem na naψνzenν Rady (EHS) θ. 2081/92 ze dne  14. θervence 1992  o ochranμ zemμpisnύch oznaθenν a oznaθenν pωvodu zemμdμlskύch produktω a potravin(1), a zejmιna na θl. 6 odst. 3 a 4 uvedenιho naψνzenν,
          
vzhledem k tμmto dωvodωm:
          
(1) Podle θlαnku 5 naψνzenν (EHS) θ. 2081/92 zaslala Itαlie Komisi tψi Ύαdosti o zαpis nαzvω  «Tergeste» ,  «Miele della Lunigiana»  a  «Lucca»  jako oznaθenν pωvodu, Ψecko zaslalo Komisi Ύαdost o zαpis  «>ISO_7>Άγιος>ISO_2> >ISO_7>Ματθαίος>ISO_2> >ISO_7>Κέρκυρας»>ISO_2>  (Agios Mathaios Kerkyras) jako zemμpisnιho oznaθenν.
          
          
(2) Podle θl. 6 odst. 1 uvedenιho naψνzenν bylo shledαno, Ύe Ύαdosti splςujν vΉechny poΎadavky uvedenιho naψνzenν a zejmιna, Ύe byly uvedeny vΉechny ϊdaje poΎadovanι podle θlαnku 4 uvedenιho naψνzenν.
          
          
(3) Komise neobdrΎela po zveψejnμnν nαzvω uvedenύch v pψνloze tohoto naψνzenν v  Ϊψednνm vμstnνku Evropskι unie (2) Ύαdnι nαmitky ve smyslu θlαnku 7 naψνzenν (EHS) θ. 2081/92.
          
          
(4) Uvedenι nαzvy by tedy mμly bύt zapsαny do  «Rejstψνku chrαnμnύch oznaθenν pωvodu a chrαnμnύch zemμpisnύch oznaθenν» , a mμly by bύt proto v rαmci Spoleθenstvν chrαnμny jako chrαnμnι oznaθenν pωvodu nebo chrαnμnι zemμpisnι oznaθenν.
          
          
(5) Pψνloha tohoto naψνzenν doplςuje pψνlohu naψνzenν (ES) θ. 2400/96(3),
          
          
PΨIJALA TOTO NAΨΝZENΝ:
          
Θlαnek 1
          
Pψνloha naψνzenν (ES) θ. 2400/96 se doplςuje o nαzvy uvedenι v pψνloze tohoto naψνzenν a tyto nαzvy se zapisujν do  «Rejstψνku chrαnμnύch oznaθenν pωvodu a chrαnμnύch zemμpisnύch oznaθenν»  jako chrαnμnι oznaθenν pωvodu (CHOP) nebo chrαnμnι zemμpisnι oznaθenν (CHZO) podle θl. 6 odst. 3 naψνzenν (EHS) θ. 2081/92.
          
Θlαnek 2
          
Toto naψνzenν vstupuje v platnost dvacαtύm dnem po vyhlαΉenν v  Ϊψednνm vμstnνku Evropskι unie .
          
Toto naψνzenν je zαvaznι v celιm rozsahu a pψνmo pouΎitelnι ve vΉech θlenskύch stαtech.
          
V Bruselu dne  22. ψνjna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  θlen Komise
          
(1) Ϊψ. vμst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Naψνzenν naposledy pozmμnμnι naψνzenνm Komise (ES) θ. 1215/2004 (Ϊψ. vμst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          
(2) Ϊψ. vμst. C 303, 13.12.2003 (Tergeste).
          
Ϊψ. vμst. C 321, 31.12.2003, s. 39 (Miele della Lunigiana).
          
Ϊψ. vμst. C 321, 31.12.2003, s. 45 (Lucca).
          
Ϊψ. vμst. C 321, 31.12.2003, s. 43 (Agios Mathaios Kerkyras).
          
(3) Ϊψ. vμst. L 327, 18.12.1996, s. 11. Naψνzenν naposledy pozmμnμnι naψνzenνm (ES) θ. 1486/2004 (Ϊψ. vμst. L 273, 21.8.2004, s. 9).
          
PΨΝLOHA
          
          
PRODUKTY URΘENΙ K LIDSKΙ SPOTΨEBΜ UVEDENΙ V PΨΝLOZE I SMLOUVY
          
Oleje a tuky (mαslo, margarνn, oleje atd.)
          
ITΑLIE
          
Tergeste (CHOP)
          
Lucca (CHOP)
          
ΨECKO
          
Agios Mathaios Kerkyras (CHZO)
          
Produkty ΎivoθiΉnιho pωvodu (vejce, med, rωznι mlιθnι vύrobky kromμ mαsla atd.)
          
ITΑLIE
          
Miele della Lunigiana (CHOP)


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.