Nařízení Komise (ES) č. 1846/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1846/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1846/2004 ze dne  22. října 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Postupem podle článku 20 nařízení Komise (ES) č. 174/1999(2) může Komise rozhodnout, že vývozní licence pro sýry, které jsou určeny pro vývoz do Spojených států amerických jako součást kvóty vyplývající z dohod uzavřených během mnohostranných obchodních jednání, mohou být udělovány podle zvláštního postupu, v němž mohou být označeni dovozci, jimž se ve Spojených státech dává přednost.
          
          
(2) V důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen  Ťnových členských státůť ) ke Společenství dne  1. května 2004  celní kvóty některých sýrů původně vyplývající z Uruguayského kola a poskytnuté Spojenými státy České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku v seznamu XX Uruguayského kola se sloučí do jediné kvóty EU-25 a budou spravovány od roku 2005 stejným způsobem jakým byla podle výše zmíněných dohod spravována kvóta EU-15.
          
          
(3) S cílem umožnit hospodářským subjektům v nových členských státech přizpůsobit se systému uplatňovanému ve Společenství je třeba zavést přechodná opatření pro kvótový rok 2005, pokud jde o používání kritérií pro vydávání licencí podle čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 174/1999 pro žádosti o vývozní licence předložené v nových členských státech.
          
          
(4) Přechodné opatření, co se týče uplatňování kritérií vývozu v minulosti, by se mělo vztahovat na všechny žádosti žadatelů, kteří jsou usazeni a kteří podávají žádost v nových členských státech pro kvóty, pro které nebyla na rok 2003 stanovená zvláštní kvóta pro jednotlivé země.
          
          
(5) Další přechodné opatření, co se týče uplatňování kritéria upřednostňování dceřiných společností, by se mělo uplatnit na všechny žádosti žadatelů, kteří jsou usazeni v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a kteří v jedné z těchto zemí předloží žádost o prozatímní licence pro vývoz sýrů do USA v rámci kvót, pro které byla stanovena pro rok 2003 zvláštní kvóta pro jednotlivé země.
          
          
(6) S cílem poskytnout vývozcům EU určitou pružnost ve vývozu produktů v rámci kvót popsaných v  Harmonized Tariff Schedule of the United States of America  by měla žádost o vývozní licenci obsahovat osmimístný kód produktů kombinované nomenklatury.
          
          
(7) Vzhledem k tomu, že se na produkty kódu KN 0406 určené na vývoz do Spojených států amerických neuplatňuje žádná vývozní náhrada, neměl by být pro uvolnění jistoty spojené s licencí vyžadován důkaz o doručení.
          
          
(8) Nařízení (ES) č. 174/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          
          
(9) Vzhledem k lhůtě stanovené pro zavedení postupu pro rok 2005 by se toto nařízení mělo použít co nejdříve.
          
          
(10) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Článek 20 nařízení (ES) č. 174/1999 se mění takto:
          
1. Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          
  Ť1. Postupem podle článku 42 nařízení (ES) č. 1255/1999 může Komise rozhodnout, že vývozní licence pro produkty kódu KN 0406, které jsou určeny pro vývoz do Spojených států amerických, se vydají podle odstavců 2 až 11 tohoto článku jako součást následující kvót:
          
a) doplňkové kvóty vyplývající z Dohody o zemědělství;
          
b) celních kvót původně vyplývajících z Tokijského kola a poskytnutých Spojenými státy Rakousku, Finsku a Švédsku v seznamu XX Uruguayského kola;
          
c) celních kvót původně vyplývajících z Uruguayského kola a poskytnutých Spojenými státy České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku v seznamu XX Uruguayského kola.ť
          
          
          
2. V odst. 2 prvním pododstavci se vkládá nová věta, která zní:
          
  ŤOdchylně od první věty čl. 5 odst. 1 je v kolonce 16 žádostí o licence a licencí uveden osmimístný kód produktů kombinované nomenklaturyť .
          
          
3. V odstavci 3 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          
  ŤNicméně pro žádosti o prozatímní licence pro vývoz sýrů do Spojených států amerických pro kvótový rok 2005 žadateli, kteří jsou usazeni v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku (dále jen "nové členské státy") a kteří předloží žádost v členském státě, v němž jsou usazeni, se použijí následující přechodná opatření:
          
a) provedení vývozu v minulosti uvedené v písm. a) prvního pododstavce se nevyžaduje pro žadatele, kteří spolu se svou žádostí předloží doklad, sloužící jako důkaz, že jsou v novém členském státě usazeni nejméně tři roky a že vyváželi sýry během všech těchto tří let, s výjimkou případu žádostí o prozatímní licence předložené:
          
i) v České republice pro účely vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvót popsaných v doplňkových poznámkách 16, 17, 18, 20 a 25 v kapitole 4  Harmonized Tariff Schedule  (HTS), pro které byly stanoveny pro rok 2003 zvláštní kvóty pro jednotlivé země;
          
ii) v Maďarsku pro účely vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvóty popsané v doplňkové poznámce 25 v kapitole 4 HTS, pro kterou byla stanovena pro rok 2003 zvláštní kvóta pro jednotlivé země;
          
iii) v Polsku pro účely vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvót popsaných v doplňkových poznámkách 16 a 21 v kapitole 4 HTS, pro kterou byla stanovena pro rok 2003 zvláštní kvóta pro jednotlivé země;
          
iv) na Slovensku pro účely vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvóty popsané v doplňkové poznámce 16 v kapitole 4 HTS, pro kterou byla stanovena pro rok 2003 zvláštní kvóta pro jednotlivé země;
          
          
b) pro účely písm. b) prvního pododstavce se považuje za dceřinou společnost upřednostněný dovozce určený žadatelem pro rok 2005 za předpokladu, že:
          
i) žádost byla podána:
          
v České republice o prozatímní licenci pro účely vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvót popsaných v doplňkových poznámkách 16, 17, 18, 20 a 25 v kapitole 4 HTS, nebo
          
v Maďarsku o prozatímní licenci pro účely vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvóty popsané v doplňkové poznámce 25 v kapitole 4 HTS,
          
v Polsku o prozatímní licenci pro účely vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvót popsaných v doplňkových poznámkách 16 a 21 v kapitole 4 HTS,
          
na Slovensku o prozatímní licenci pro účely vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvót popsaných v doplňkové poznámce 16 v kapitole 4 HTS;
          
          
ii) žadatel předloží příslušnému orgánu členského státu, ve kterém byla podána žádost, písemný doklad o tom, že je usazen v novém členském státě alespoň tři roky a že vyvážel dotčený sýr do USA během všech těchto tří kalendářních let, které předcházely podání žádosti;
          
iii) žadatel se písemně zaváže příslušnému orgánu členského státu, ve kterém byla podána žádost, zahájit řízení pro založení dceřiné společnosti ve Spojených státech amerických;
          
iv) žadatel předloží příslušnému orgánu členského státu, ve kterém byla podána žádost, důkaz o vývozech upřednostňovaným dovozcům během 12 měsíců, které předcházely podání žádosti.ť
          
          
          
          
4. V odstavci 10 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
          
  ŤJistota k zajištění definitivní licence je uvolněna pouze na základě vývozního prohlášení řádně potvrzeného celními orgány.ť
          
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  22. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 810/2004 (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 138).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.