Nařízení Komise (ES) č. 1847/2004 ze dne 22. října 2004, kterým se zahajuje postup přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2005 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1847/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1847/2004 ze dne  22. října 2004 , kterým se zahajuje postup přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2005 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Článek 20 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne  26. ledna 1999 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro použití nařízení Rady (EHS) č. 804/68 o vývozních certifikátech a vývozních náhradách v odvětví mléka a mléčných výrobků(2) určuje, že vývozní licence pro sýry vyvážené do Spojených států amerických jako součást kvót vyplývajících z dohod uzavřených v rámci mnohostranných obchodních jednání mohou být přiděleny v souladu se zvláštním daným postupem zde uvedeným.
          
          
(2) Tento postup je nutné zahájit u vývozů během roku 2005 a stanovit příslušná dodatečná pravidla.
          
          
(3) Při řízení dovozu rozlišují příslušné orgány v USA mezi doplňkovou kvótou přidělenou Evropskému společenství v rámci Uruguayského kola a kvótami vyplývajícími z Tokijského kola. Vývozní licence musí být přidělovány s přihlédnutím na vhodnost těchto produktů pro aplikaci příslušných kvót USA jak jsou uvedené v Harmonizovaném celním sazebníku Spojených států amerických.
          
          
(4) Za účelem zajištění stability a bezpečnosti hospodářských subjektů podávajících žádosti v rámci tohoto zvláštního režimu je vhodné stanovit pro účely čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 174/1999 den, kdy jsou žádosti považovány za podané.
          
          
(5) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nepřijal stanovisko v termínu stanoveném jeho předsedou,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Vývozní licence pro produkty kódu 0406, které jsou uvedené v příloze 1 tohoto nařízení a které budou vyvezeny do Spojených států amerických v roce 2005 v rámci kvóty uvedené v čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 174/1999 se vydají podle ustanovení čl. 20 nařízení (ES) č. 174/1999.
          
Článek 2
          
1. Žádosti o prozatímní licence uvedené v čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 174/1999 (dále  Ťžádostiť ), se podávají příslušným orgánům od  26.  října nejpozději do  29. října 2004 .
          
2. Žádosti jsou přípustné pouze tehdy, pokud obsahují všechny údaje uvedené v čl. 20 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 174/1999, a pokud jsou přiložené doklady uvedené tamtéž.
          
V případě, kdy je pro stejnou skupinu produktů uvedenou v sloupci 2 přílohy I tohoto nařízení disponibilní množství rozděleno mezi kvótu Uruguayského kola a kvótu Tokijského kola, žádost o licenci se může týkat pouze jedné z těchto kvót a budou v ní uvedena dotyčná kvóta a zejména označení skupiny a kvóty podle sloupce 3 přílohy I.
          
Žádosti se vystavují podle vzoru uvedeného v příloze II.
          
3. Žádost o licenci se může týkat nejvýše 40 % množství disponibilního pro skupinu produktů uvedenou v sloupci 4 přílohy I a pro dotyčnou kvótu.
          
4. Žádost je přípustná pouze tehdy, pokud žadatel písemně potvrdí, že nepodal pro stejnou skupinu produktů a stejnou kvótu jiné žádosti a že se zavazuje, že tak neučiní.
          
Pokud žadatel podá několik žádostí pro stejnou skupinu produktů a stejnou kvótu v jednom nebo více členských státech, pak jsou všechny jeho žádosti nepřípustné.
          
5. Pro účely čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 174/1999 jsou všechny žádosti podané ve stanovené lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto nařízení považovány za podané dne  26. října 2004 .
          
Článek 3
          
1. Do tří pracovních dnů následujících po uplynutí lhůty pro podávání žádostí sdělí členské státy Komisi počet žádostí podaných pro každou skupinu produktů, popřípadě rovněž pro kvóty uvedené v příloze I.
          
Všechna sdělení, včetně nulových sdělení, musí být zaslána dálnopisem nebo faxem za použití vzoru uvedeného v příloze III.
          
2. Ve sdělení u každé skupiny, popřípadě u každé kvóty, jsou uvedeny tyto údaje:
          
a) seznam žadatelů;
          
b) množství požadovaná každým žadatelem rozepsaná podle kódů produktů kombinované nomenklatury a podle kódů v souladu s Harmonizovaným tarifním seznamem Spojených států amerických (2004);
          
c) množství těchto produktů vyvezených žadatelem během uplynulých tří let;
          
d) jméno a adresu dovozce určeného žadatelem a údaj o tom, zda je dovozce dceřinnou společností žadatele.
          
          
Článek 4
          
Podle čl. 20 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 174/1999 Komise rozhodne v co nejkratší lhůtě o přidělení licencí a o svém rozhodnutí informuje členské státy nejpozději do  30. listopadu 2004 .
          
Článek 5
          
Údaje uvedené v článku 3 tohoto nařízení a v čl. 20 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 174/1999 před vydáním definitivních licencí ověří členský stát, a to nejpozději do  31. prosince 2004 .
          
Pokud se zjistí, že hospodářský subjekt, kterému byla vydána prozatímní licence, uvedl nepřesné informace, licence se zruší a jistota propadne. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi.
          
Článek 6
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  22. října 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1846/2004 (viz s. 16 tohoto Úředního věstníku).
          
PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II
          
          
Údaje požadované podle čl. 20 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 174/1999
          
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
          PŘÍLOHA III
          
          
Sdělení členského státu podle článku 3 nařízení (ES) č. 1847/2004


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.