Nařízení Rady (ES) č. 1853/2004 ze dne 25. října 2004 o dodatečných omezujících opatřeních vůči Barmě/Myanmaru a o změně nařízení (ES) č. 798/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1853/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1853/2004 ze dne  25. října 2004  o dodatečných omezujících opatřeních vůči Barmě/Myanmaru a o změně nařízení (ES) č. 798/2004
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2004/730/SZBP ze dne  25. října 2004  o dodatečných omezujících opatřeních vůči Barmě/Myanmaru a o změně společného postoje 2004/423/SZBP(1),
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na návrh Komise,
          (1) Dne  28. října 1996  uložila Rada v důsledku svého znepokojení nad chybějícím pokrokem směrem k demokratizaci a nad pokračujícím porušováním lidských práv v Barmě/Myanmaru společným postojem 1996/635/SZBP(2) určitá omezující opatření vůči této zemi. S ohledem na pokračující závažné a soustavné porušování lidských práv barmskými orgány, a zejména na pokračující a zesílené potlačování občanských a politických práv, a s ohledem na skutečnost, že tyto orgány nadále nepodnikají kroky směrem k demokracii a usmíření, byla omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru několikrát po sobě rozšířena, naposledy společným postojem 2004/423/SZBP(3). Některá omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru byla na úrovni Společenství provedena nařízením Rady (ES) č. 798/2004 ze dne  26. dubna 2004 , kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000(4).
          
          (2) Vzhledem k současné politické situaci v Barmě/Myanmaru, jak o ní svědčí skutečnost, že vojenské orgány nepropustily na svobodu Daw Aung San Suu Kyi a další členy Národní ligy pro demokracii (NLD) ani další politické vězně a že nebylo umožněno skutečné a otevřené celonárodní shromáždění, a vzhledem k neustálému pronásledování NLD a dalších organizovaných politických hnutí zachovává společný postoj 2004/730/SZBP omezující opatření uložená vůči Barmě/Myanmaru společným postojem 2004/423/SZBP a posiluje tato omezující opatření tím, že mezi ně mimo jiné zahrnuje zákaz poskytování finančních půjček a úvěrů barmským státním podnikům a zákaz nabývání nebo zvyšování účastí v těchto podnicích; tímto zákazem by nemělo být dotčeno plnění závazků na základě stávajících smluv nebo dohod, avšak po vstupu tohoto nařízení v platnost by mělo být zakázáno uzavírání nových smluv a dohod v oblasti působnosti tohoto nařízení nebo prodlužování stávajících smluv nebo dohod po uplynutí doby jejich platnosti.
          
          (3) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a aby nebyla narušována hospodářská soutěž, jsou pro provádění uvedených opatření, pokud jde o Společenství, nezbytné právní předpisy Společenství.
          
          (4) Aby se zajistila účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení.
          
          (5) Nařízení (ES) č. 798/2004 by proto mělo být změněno,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 798/2004 se mění takto:
          1. Vkládá se nový článek, který zní:
           ŤČlánek 8a
          1. Zakazuje se:
          a) poskytovat jakékoli finanční půjčky nebo úvěry barmským státním podnikům uvedeným v příloze IV nebo nabývat dluhopisy, depozitní certifikáty, opční listy nebo směnky vydané těmito podniky;
          b) získávat nebo zvyšovat účasti v barmských státních podnicích uvedených v příloze IV, včetně úplného nabytí těchto podniků a nabývání akcií a cenných papírů, které mají povahu účasti.
          
          2. Zakazuje se veškerá vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž přímým nebo nepřímým účelem nebo důsledkem je obcházení opatření uvedených v odstavci 1.
          3. Odstavec 1 se nedotýká plnění obchodních smluv o dodávání zboží nebo poskytování služeb za obvyklých obchodních platebních podmínek a plnění běžných dodatkových dohod v souvislosti s plněním těchto smluv, například pokud jde o pojištění vývozního úvěru.
          4. Ustanovení odst. 1 písm. a) se nedotýkají plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny před vstupem tohoto nařízení v platnost.
          5. Zákaz uvedený v odst. 1 písm. b) nebrání zvýšení účastí v barmských státních podnicích uvedených v příloze IV, je-li toto zvýšení povinné na základě dohody uzavřené s dotyčným barmským státním podnikem před vstupem tohoto nařízení v platnost. Příslušný orgán uvedený v příloze II a Komisi je třeba uvědomit o každé takové transakci před jejím uskutečněním. Komise uvědomí příslušné orgány ostatních členských států.ť
          
          2. Článek 12 se nahrazuje tímto:
           ŤČlánek 12
          Komise je zmocněna:
          a) měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy,
          b) měnit přílohy III a IV na základě rozhodnutí přijatých v souvislosti s přílohami I a II společného postoje 2004/423/SZBP, ve znění společného postoje 2004/730/SZBP(5).
          
          
          3. Připojuje se nová příloha obsažená v příloze tohoto nařízení.
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Lucemburku dne  25. října 2004 .
           Za Radu
          R.  Verdonk
           předseda
          (1) Viz strana 17 v tomto čísle Úředního věstníku.
          (2) Úř. věst. L 287, 8.11.1996, s. 1. Společný postoj zrušený a nahrazený společným postojem 2003/297/SZBP (Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 36).
          (3) Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 61. Společný postoj ve znění společného postoje 2004/730/SZBP.
          (4) Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 4. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1517/2004 (Úř. věst. L 278, 27.8.2004, s. 18).
          (5) Úř. věst. L 323, 26.10.2004, s. 17.ť
          PŘÍLOHA
          
           ŤPŘÍLOHA IV


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.