Nařízení Komise (ES) č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázekText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1874/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1874/2004
          
          ze dne 28. října 2004,
          
          kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek
          
          (Text s významem pro EHP)
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb [1], a zejména na článek 69 uvedené směrnice,
          
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby [2], a zejména na článek 78 uvedené směrnice,
          
          po konzultaci s Poradním výborem pro veřejné zakázky,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Rozhodnutím 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986-1994) [3] schválila Rada Dohodu o veřejných zakázkách uvedenou v příloze 4 uvedeného rozhodnutí (dále jen "dohoda"). Podle podmínek této dohody mají být pravidla, která stanovuje, dodržována od okamžiku, kdy dané zakázky dosáhnou či přesáhnou částky (dále jen "prahové hodnoty"), které jsou touto úmluvou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.
          
          (2) Cílem směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES je, kromě jiného, to, aby zadavatelé a veřejní zadavatelé, které je používají, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. Za tímto účelem je třeba sledovat a případně přezkoumat, zda jsou prahové hodnoty stanovené směrnicemi, jež jsou touto dohodou dotčeny, v souladu s dohodou a, pokud tomu tak není, musí být tyto hodnoty Komisí zvýšeny či sníženy tak, aby odpovídaly přepočtu hodnot stanovených dohodou na eura se zaokrouhlením na celé tisíce směrem dolů. Pro období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 [4] prahové hodnoty uvedené ve směrnicích neodpovídají přepočtu hodnot stanovených dohodou na eura. Proto je třeba je přezkoumat.
          
          (3) Ve snaze snížit počet prahových hodnot, jež je třeba dodržovat, směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES dále sjednotily prahové hodnoty, které nevyplývají z dohody, s těmi, které z ní vyplývají. Je tudíž vhodné je rovněž přezkoumat.
          
          (4) Tyto změny nemají vliv na vnitrostátní předpisy, kterými se provádějí směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES počínaje prahy, které jsou nižší než prahy stanovené v uvedených směrnicích.
          
          (5) Je proto třeba změnit směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Směrnice 2004/17/ES se tímto pozměňuje takto:
          
          1. Článek 16 se mění takto:
          
          a) v písmenu a) se částka "499000 EUR" nahrazuje částkou "473000 EUR";
          
          b) v písmenu b) se částka "6242000 EUR" nahrazuje částkou "5923000 EUR".
          
          2. Článek 61 se mění takto:
          
          a) v odstavci 1 se částka "499000 EUR" nahrazuje částkou "473000 EUR";
          
          b) v odstavci 2 se částka "499000 EUR" nahrazuje částkou "473000 EUR".
          
          Článek 2
          
          Směrnice 2004/18/ES se mění takto:
          
          1. Článek 7 se mění takto:
          
          a) v písmenu a) se částka "162000 EUR" nahrazuje částkou "154000 EUR";
          
          b) v písmenu b) se částka "249000 EUR" nahrazuje částkou "236000 EUR";
          
          c) v písmenu c) se částka "6242000 EUR" nahrazuje částkou "5923000 EUR".
          
          2. Článek 8 první pododstavec se mění takto:
          
          a) v písmenu a) se částka "6242000 EUR" nahrazuje částkou "5923000 EUR";
          
          b) v písmenu b) se částka "249000 EUR" nahrazuje částkou "154000 EUR".
          
          3. V článku 56 se částka "6242000 EUR" nahrazuje částkou "5923000 EUR".
          
          4. V čl. 63 odst. 1 prvním pododstavci se částka "6242000 EUR" nahrazuje částkou "5923000 EUR".
          
          5. Ustanovení čl. 67 odst. 1 se mění takto:
          
          a) v písmenu a) se částka "162000 EUR" nahrazuje částkou "154000 EUR";
          
          b) v písmenu b) se částka "249000 EUR" nahrazuje částkou "236000 EUR";
          
          c) v písmenu c) se částka "249000 EUR" nahrazuje částkou "236000 EUR".
          
          Článek 3
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 28. října 2004.
          
          Za Komisi
          
          Frederik Bolkestein
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.
          
          [2] Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
          
          [3] Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.
          
          [4] Úř. věst. C 309, 19.12.2003, s. 14.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.