Nařízení Rady (ES) č. 1886/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1796/1999 z dovozu ocelových lan a kabelů, pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, ať již jsou prohlášené za pocházející z Maroka či nikoliv, a kterým se zastavuje šetření týkající se dovozu od jednoho marockého vývozce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1886/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1886/2004
          
          ze dne 25. října 2004,
          
          kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1796/1999 z dovozu ocelových lan a kabelů, pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, ať již jsou prohlášené za pocházející z Maroka či nikoliv, a kterým se zastavuje šetření týkající se dovozu od jednoho marockého vývozce
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen "základní nařízení") [1], a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
          
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          A. POSTUP
          
          1. Stávající opatření
          
          (1) Rada svým nařízením (ES) č. 1796/1999 [2] uložila v srpnu 1999 clo ve výši 60,4 % z dovozu ocelových lan a kabelů (dále jen "ocelová drátěná lana" nebo "SWR"), pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR").
          
          2. Žádost
          
          (2) 5. ledna 2004 obdržela Komise žádost od styčného výboru Evropské unie pro průmysl ocelových lan (EWRIS), podanou na základě čl. 13 odst. 3 základního nařízení, o prošetření údajného obcházení antidumpingových opatření, která se vztahují na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících z ČLR. Tato žádost byla podána jménem výrobců, kteří mají většinový podíl na výrobě ocelových drátěných lan ve Společenství.
          
          (3) V žádosti byl uveden a předložen dostatečný přímý důkaz, který poukazoval na to, že po uložení opatření, která se vztahují na dovozy ocelových drátěných lan pocházejících z ČLR, došlo k výrazné změně struktury obchodu, které zahrnují vývozy ocelových drátěných lan z ČLR a Maroka do Společenství. Podle žádosti je příčinou této změny struktury obchodu přeprava ocelových drátěných lan, které pocházejí z ČLR, přes Maroko. Dovoz z Maroka výrazně vzrostl, zatímco dovoz z ČLR mezitím v přibližně odpovídající míře poklesl.
          
          (4) Závěrem žádosti je, že pro výše uvedené změny neexistovalo žádné jiné odůvodnění nebo hospodářský důvod než existence antidumpingového cla, které bylo uvaleno na ocelová drátěná lana pocházející z ČLR.
          
          (5) Na závěr EWRIS také předložil postačující důkaz o tom, že nápravné účinky uvedeného cla byly znehodnoceny, a to jak vzhledem k množství, tak k cenám, a že ceny ocelových drátěných lan dovážených z Maroka byly předmětem dumpingu vzhledem k běžným hodnotám, které byly dříve stanoveny pro ocelová drátěná lana pocházející z ČLR.
          
          3. Zahájení
          
          (6) Komise svým nařízením (ES) č. 275/2004 [3] (dále jen "zahajovací nařízení") zahájila šetření údajného obcházení předpisů a podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení uložila celním orgánům, aby evidovaly dovozy ocelových drátěných lan zasílaných z Maroka, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Maroka či nikoliv, a to od 19. února 2004. Komise o zahájení šetření informovala orgány ČLR a Maroka.
          
          4. Šetření
          
          (7) Dovozcům ze Společenství, jakož i vývozcům ocelových drátěných lan, kteří mají sídlo v ČLR a v Maroku a kteří byli uvedeni v žádosti, a dalším zúčastněným stranám, které se ozvaly v předepsaných časových lhůtách, byly poslány dotazníky. Všechny strany byly informovány o tom, že v případě nedostatečné spolupráce může být uplatněn článek 18 základního nařízení. Byly také seznámeny s důsledky plynoucími z neochoty spolupracovat.
          
          (8) Řada dovozců ze Společenství kontaktovala Komisi písemně a prohlásila, že z Maroka nedováží žádná ocelová drátěná lana.
          
          (9) Na dotazníky nezareagovali žádní vývozci ani výrobci z ČLR.
          
          (10) Na dotazník odpověděl jeden marocký vyvážející výrobce, Remer Maroc SARL, Settat. Komise v prostorách této společnosti provedla ověřovací návštěvu.
          
          5. Období šetření
          
          (11) Šetření se vztahovalo na období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 (dále jen "období šetření"). K prošetření údajné změny struktury obchodu byly shromážděny údaje od roku 1999 až do konce období šetření.
          
          B. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          
          1. Všeobecné úvahy/míra spolupráce
          
          (12) Jak bylo uvedeno v 9. bodě odůvodnění, výrobci ani vývozci ocelových drátěných lan z ČLR neprojevili žádnou ochotu spolupracovat. Nicméně od jednoho výrobce z Maroka, společnosti Remer Maroc SARL, která vyráběla ocelová drátěná lana a vyvážela nepatrný zlomek své produkce do Společenství v průběhu období šetření, informace přišly. Podle informací Eurostatu dodávala tato společnost v průběhu období šetření méně než 5 % z celkového objemu ocelových drátěných lan dovážených z Maroka do Společenství. Závěry musely být tedy částečně založeny na faktech, které byly k dispozici, v souladu s článkem 18 základního nařízení.
          
          2. Dotyčný výrobek a obdobný výrobek
          
          (13) Dotyčným výrobkem jsou, jak bylo uvedeno v šetření, které vedlo k uložení stávajících opatření (dále jen "původní šetření"), ocelová lana a kabely, včetně uzavřených lan, vyjma lan a kabelů z korozivzdorné oceli, jejichž největší rozměr příčného průřezu je větší než 3 mm (v průmyslové terminologii označované jako "SWR"), pocházející z Čínské lidové republiky a obvykle deklarované pod kódy KN ex73121082, ex73121084, ex73121086, ex73121088 a ex73121099.
          
          (14) Z šetření vyplynulo, že ocelová drátěná lana vyvážená do Společenství z Čínské lidové republiky a ocelová drátěná lana posílaná do Společenství z Maroka mají stejné základní fyzické i technické vlastnosti a využití, a musí být tedy považována za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.
          
          3. Změna obchodních toků
          
          Spolupracující marocký vývozce
          
          (15) Společnost Remer Maroc SARL (dále jen "spolupracující vývozce") byla založena v roce 2001 jako 100 % dceřiná společnost italské společnosti Remer Italia Srl. V průběhu období šetření vyvážela společnost Remer Maroc SARL do Společenství pouze velmi malé množství dotyčného výrobku, méně než 5 % ze všech ocelových drátěných lan dovážených z Maroka v daném období. Většina výrobků společnosti je určena k prodeji na místním marockém trhu.
          
          (16) Bylo také zjištěno, že společnost Remer Maroc SARL je jak výrobcem, tak vývozcem ocelových drátěných lan, který provozuje výrobní zařízení pro celý výrobní proces dotyčného výrobku, přičemž používá zakoupené ocelové dráty, textilní žíly a maziva. Prodává pouze své výrobky nebo výrobky mateřské italské společnosti. Nikdy neprodala žádná ocelová drátěná lana nebo jiné materiály pocházející z ČLR.
          
          (17) Vzhledem k výše uvedenému společnost Remer Maroc SARL prokázala, že její vývoz nehraje roli ve změně struktury obchodu mezi ČLR a Společenstvím. Šetření týkající se ocelových drátěných lan, která jsou vyvážena společností Remer Maroc SARL, by tedy mělo být zastaveno.
          
          Nespolupracující maročtí vývozci
          
          (18) Pokud jde o vývozce, kteří neprojevili ochotu spolupracovat, musely být vývozy do Společenství stanoveny na základě dostupných údajů, podle článku 18 základního nařízení. Údaje Eurostatu na úrovni kódů KN byly považovány za nejlepší dostupné informace pro stanovení závěrů vzhledem k vývozu ocelových drátěných lan do Společenství poté, co bylo uloženo antidumpingové clo na dovoz ocelových drátěných lan pocházejících z ČLR. V tomto ohledu je třeba také uvést, že žádost od výrobního odvětví Společenství je také založena na údajích Eurostatu a že Komise v průběhu současného šetření neměla k dispozici žádné jiné nezávislé zdroje informací. Cena výrobků vyvážených z Maroka do EU byla stanovena na základě celkové vývozní hodnoty a množství (tun) vyvážených výrobků, údajů poskytnutých Eurostatem na úrovni kódů KN. Od těchto údajů bylo odečteno množství a hodnoty zboží, které vyvážela spolupracující marocká společnost. Dále, co se týče údajů týkajících se období před uložením opatření, byly za nejlepší dostupné informace považovány údaje Eurostatu na úrovni kódů KN, jelikož žádné jiné nezávislé zdroje neexistovaly.
          
          (19) Bylo zjištěno, že poté, co v srpnu 1999 vstoupila v platnost antidumpingová opatření, která se vztahují na ocelová drátěná lana pocházející z ČLR, došlo k výraznému přesunu dovozu z ČLR do Společenství na dovoz z Maroka. Poté, co Společenství uložilo antidumpingová opatření, objem ocelových drátěných lan dovážených do Společenství z ČLR výrazně poklesl (ze 14057 tun v roce 1998 na 364 tun v roce 2000). V letech 2000 až 2003 objem dovážených ocelových drátěných lan zůstal přibližně stejně nízký. V témže období vzrostl objem ocelových drátěných lan dovážených do Společenství z Maroka (z nulové hodnoty v roce 1998 na 2338 tun v roce 2003).
          
          (20) Byla tudíž zjištěna zjevná změna struktury obchodu u společností, které neprojevily ochotu spolupracovat. K této změně došlo poté, co v srpnu 1999 vstoupila v platnost antidumpingová opatření Společenství, která se vztahují na ocelová drátěná lana pocházející z ČLR.
          
          4. Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod (nespolupracující maročtí vývozci)
          
          (21) Na základě dostupných skutečností bylo zjištěno, že pro změnu struktury obchodu neexistoval žádný, ani nedostatečný, hospodářský důvod. Za prvé, spolupracující marocký výrobce nedovážel z ČLR žádná ocelová drátěná lana. Za druhé, na základě statistik Číny, Maroka a ES, vzrostl vývoz z ČLR do Maroka, což odpovídá vzrůstu vývozu z Maroka do Společenství ve stejném období. Je pravda, že marocké a čínské obchodní statistiky nerozlišují mezi ocelovými drátěnými lany a prameny lan (předvýrobky ocelových drátěných lan), zatímco statistiky ES tyto typy výrobků rozlišují. Nicméně vzhledem k tomu, že neochota spolupracovat byla velmi rozšířená a že nic nepoukazuje na provádění transformace pramen lan na lana v Maroku, lze se důvodně domnívat, že uvedené statistické údaje podávají odpovídající obrázek o ocelových drátěných lanech dovážených z ČLR do Maroka. Navíc, pokud by k takové transformaci docházelo, nebylo by to podstatné. Z ekonomického hlediska by nebylo rentabilní vyrábět ocelová drátěná lana z pramenů lan jinde než tam, kde se prameny lan vyrábí, jelikož přidaná hodnota z tohoto procesu je dosti malá v porovnání s dopravními náklady. Bylo také poukázáno na to, že jedna marocká společnost, která ani nevyplnila dotazník, ani nepřijala ověřovací návštěvu, podala protichůdné informace o své činnosti, ačkoli situaci mohla snadno objasnit, pokud by při šetření spolupracovala. Vzhledem k tomu, že kromě společnosti Remer Maroc SARL nespolupracovala žádná jiná společnost, lze z podobnosti trendů vyvodit, že výrobky dovážené z ČLR do Maroka nebyly určeny pro marocký trh, ale pro vývoz do Společenství.
          
          (22) Tento závěr podporuje skutečnost, že jediný známý vývozce dotyčného výrobku z Maroka, kromě spolupracujícího vývozce, je dceřinou společností čínského vyvážejícího výrobce. Tato dceřiná společnost byla založena v Maroku v roce 2001, tedy v době, kdy se ocelová drátěná lana začala vyvážet z Maroka do Společenství.
          
          (23) Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že k nahrazení dovozu z ČLR dovozem z Maroka došlo v době po uložení antidumpingových cel, se musí dospět k závěru (s přihlédnutím k tomu, že neexistuje žádné jiné vysvětlení), že příčinou změny struktury obchodu je uložení cla spíše než jakékoli jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod ve smyslu čl. 13 odst. 1 druhé věty základního nařízení.
          
          (24) Vzhledem k výše uvedenému lze oprávněně uzavřít, že tvrzení uvedené ve stížnosti se potvrzuje, tj. že valná většina ocelových drátěných lan vyvážených z Maroka byla do Společenství přes Maroko pouze posílána.
          
          5. Znehodnocování nápravných účinků cla vzhledem k cenám nebo množství obdobných výrobků (nespolupracující maročtí vývozci)
          
          (25) Z číselných údajů uvedených v 19. bodě odůvodnění je zřejmé, že k nepochybné kvantitativní změně struktury dovozu dotyčného výrobku do Společenství došlo po uložení opatření. Značný objem ocelových drátěných lan, která byla dovážena z ČLR do Společenství před uložením opatření, byl částečně nahrazen menším, ale stále významným vývozem marockých vývozců, kteří neprojevili ochotu spolupracovat. Posledně uvedený objem vývozu odpovídá 20-25 % objemu dovozu z ČLR během období původního šetření (od 1. ledna 1997 do 31. března 1998). Tato výrazná změna v obchodních tocích je tudíž pokládána za znehodnocování nápravných účinků opatření vzhledem k množství výrobků dovážených na trh Společenství.
          
          (26) Co se týče cen, je třeba vzhledem k malé odezvě od vývozců využít dostupných faktů, tj. údajů poskytnutých Eurostatem na úrovni kódů KN. Z těchto údajů vyplynulo, že ceny CIF vývozů z Maroka byly z nominálního hlediska zhruba o 3 % nižší než ceny CIF vývozů z Číny, které byly zjištěny při původním šetření. Je tedy zřejmé, že vývozní ceny výrobků vyvážených z Maroka se nachází pod úrovní vylučující újmu pro ceny Společenství (stanovenou v původním šetření).
          
          (27) Byl tedy učiněn závěr, že dotyčné dovozy znehodnotily nápravné účinky cla, a to jak vzhledem k množství, tak k cenám.
          
          6. Důkazy o dumpingu vzhledem k běžným hodnotám stanoveným dříve pro stejné nebo obdobné výrobky (nespolupracující maročtí vývozci)
          
          (28) Pro stanovení toho, zda lze nalézt důkazy o dumpingu vztahující se na ocelová drátěná lana, která byla v průběhu období šetření vyvážena nespolupracujícími vývozci z Maroka do Společenství, byla jako základ pro určení vývozních cen do Společenství použita vývozní data udávaná Eurostatem na úrovni kódů KN, podle článku 18 základního nařízení.
          
          (29) V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení je běžnou hodnotou, která má být použita při šetření namířenému proti obcházení předpisů, běžná hodnota stanovená během původního šetření.
          
          (30) Při původním šetření bylo za analogickou zemi, jejíž tržní ekonomika odpovídá ČLR, považováno Polsko a běžná hodnota byla stanovena na základě cen a početně zjištěné běžné hodnoty v této analogické zemi. Na základě toho bylo pro ČLR stanoveno celostátní dumpingové rozpětí ve výši 60,4 %.
          
          (31) Při současném šetření namířenému proti obcházení předpisů nebylo, vzhledem k nedostatečné spolupráci, možno spočítat dumpingová rozpětí podle podrobně popsaných typů výrobků. Nicméně vývozní ceny mohly být porovnány s vývozními cenami z původního šetření na základě kódů KN, využitím dat Eurostatu, což umožnilo dostatečné detailní propracování. Z uvedeného porovnání vyplynulo, že vývozní ceny CIF z Maroka do Společenství byly v období šetření v průměru o 3 % nižší než vývozní ceny CIF z ČLR do Společenství při původním šetření. Jelikož tyto vývozní ceny mají být porovnány se stejnými celostátními běžnými hodnotami, které byly použity pro stanovení původního dumpingového rozpětí (60,4 %), lze soudit, že i v tomto případě se jedná o dumpingové ceny na úrovni přesahující 60 %.
          
          C. ŽÁDOST O VYNĚTÍ Z CELNÍ EVIDENCE NEBO ROZŠÍŘENÍ CLA
          
          (32) Komise obdržela od marockého výrobce Remer Maroc SARL žádost o vynětí z celní evidence a osvobození od celních opatření. Jak bylo uvedeno v bodě odůvodnění 12, tato společnost při šetření spolupracovala (odevzdala vyplněný dotazník a přijala ověřující návštěvu).
          
          (33) Nařízením (ES) č. 1699/2004 [4] Komise změnila zahajovací nařízení, aby ukončila celní evidenci dovozů ocelových drátěných lan z marocké společnosti, u které bylo prokázáno, že neobchází antidumpingové clo, jmenovitě u společnosti Remer Maroc SARL.
          
          (34) V souladu s výše uvedeným zjištěním, že uvedená společnost neobcházela platné antidumpingové předpisy, by tato společnost měla být vyjmuta i z rozšíření plánovaných opatření.
          
          D. OPATŘENÍ
          
          (35) S ohledem na výše uvedené závěry o obcházení opatření, ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení, by stávající antidumpingová opatření, která se vztahují na ocelová drátěná lana pocházející z ČLR, měla být rozšířena na tentýž výrobek zasílaný z Maroka, ať je již prohlášen za pocházející z Maroka či nikoliv, podle téhož článku základního nařízení, s výjimkou výrobků spolupracujícího výrobce (společnosti Remer Maroc SARL).
          
          (36) V souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení, v němž je stanoveno, že rozšířená opatření by měla být zavedena proti dováženým výrobkům ode dne celní evidence, by mělo být vybíráno antidumpingové clo z dovozu ocelových drátěných lan, která budou posílána z Maroka a která se do Společenství dostanou na základě celní evidence uložené zahajovacím nařízením, s výjimkou ocelových drátěných lan vyráběných společností Remer Maroc SARL.
          
          (37) Nerozšíření cla na dovoz ocelových drátěných lan, která jsou vyvážena společností Remer Maroc SARL, bylo založeno na závěrech současného šetření. Nerozšíření cla se tudíž výlučně vztahuje na dovoz ocelových drátěných lan, která jsou posílána z Maroka a která jsou vyráběna touto konkrétní právnickou osobou. Na dovážená ocelová drátěná lana, která jsou vyráběna nebo posílána jakoukoli jinou společností, která není konkrétně uvedena v normativní části tohoto nařízení spolu s názvem a adresou, včetně subjektů spřízněných se společnostmi konkrétně uvedenými, se toto zproštění nevztahuje a taková ocelová drátěná lana podléhají celní sazbě, která byla uložena nařízením (ES) č. 1796/1999.
          
          (38) K obcházení předpisů dochází mimo území Společenství. Cílem článku 13 základního nařízení je čelit praktikám obcházení předpisů, aniž by se to dotklo hospodářských subjektů, které mohou dokázat, že v těchto praktikách nejsou zapojeny. Nicméně uvedený článek neobsahuje konkrétní ustanovení o tom, jak naložit s výrobci, kteří mohou prokázat, že v praktikách obcházení předpisů nejsou zapojeni. Z tohoto důvodu se jeví jako nutné zavést pro výrobce, kteří během období šetření neprodali dotyčný výrobek k vývozu a kteří nejsou spřízněni s žádnými vývozci ani výrobci podléhajícími rozšířenému antidumpingovému clu, možnost požádat o osvobození od opatření, která se na dovoz vztahují. Dotčení výrobci, kteří by zvažovali podání žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla, by museli vyplnit dotazník, aby tak umožnili Komisi rozhodnout, zda osvobození od cla je na místě. Takové osvobození by mohlo být uděleno např. po vyhodnocení situace na trhu s dotyčným výrobkem, výrobní kapacity a využití výrobní kapacity, zásobování a odbytu, podobnosti praktik, pro které existuje nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, a důkazu o existenci dumpingu. Komise by také běžně prováděla ověřující návštěvu na místě. Žádost by musela být neprodleně poslána Komisi, a to se všemi příslušnými informacemi, především o jakékoli změně v činnosti společnosti, jenž souvisí s výrobou nebo prodejem.
          
          (39) Na dovozce by se stále mohlo vztahovat vynětí z celní evidence nebo osvobození od celních opatření, a to vzhledem k výrobkům, které dováží od vývozců, kterým je takové osvobození uděleno, v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení.
          
          (40) Tam, kde bude osvobození oprávněné, navrhne Komise po konzultaci s poradním výborem odpovídající doplnění nařízení. Poté budou udělená osvobození monitorována kvůli zajištění plnění podmínek v nich stanovených.
          
          E. POSTUP
          
          (41) Zúčastněné strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na základě kterých Rada zamýšlela rozšířit konečné platné antidumpingové clo, a bylo jim umožněno se k těmto skutečnostem a úvahám vyjádřit a být vyslyšeny. Žádná vyjádření, která by byla takového charakteru, že by změnila výše uvedené závěry, nebyla obdržena,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          1. Konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 1796/1999 z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících z Čínské lidové republiky, které spadají pod kódy KN ex73121082, ex73121084, ex73121086, ex73121088 a ex73121099, se rozšiřuje na dovoz týchž ocelových lan a kabelů zasílaných z Maroka, ať již jsou prohlášené za pocházející z Maroka či nikoliv (kódy TARIC 7312108212, 7312108412, 7312108612, 7312108812, 7312109912), s výjimkou těch, které jsou vyráběny společností Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroko (doplňkový kód TARIC A567).
          
          2. Clo rozšířené odstavcem 1 tohoto článku se vybere z dovozů evidovaných v souladu s článkem 2 nařízení Komise č. 275/2004 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 384/96, s výjimkou dovážených výrobků, které byly vyrobeny společností Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroko.
          
          3. Použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          
          Článek 2
          
          1. Žádosti o osvobození od cla rozšířeného článkem 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Společenství a musí být podepsány osobou, která je zmocněna k zastupování žadatele. Žádosti musí být poslány na adresu:
          
          Evropská komise
          
          Generální ředitelství pro obchod
          
          Ředitelství B
          
          Kancelář J-79 5/17
          
          1049 Brusel
          
          Belgie
          
          Fax: (32-2) 295 65 05
          
          Telex COMEU B 21877.
          
          2. Po konzultaci s poradním výborem může Komise rozhodnutím povolit osvobození od cla rozšířeného dle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení u dovozů, o kterých bude prokázáno, že neobcházejí antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 1796/1999.
          
          Článek 3
          
          Celním orgánům se ukládá zastavit evidenci dovozů uloženou v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 275/2004.
          
          Článek 4
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 25. října 2004.
          
          Za Radu
          
          R. Verdonk
          
          předseda
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          
          [2] Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 1674/2003 (Úř. věst. L 238, 25.9.2003, s. 1).
          
          [3] Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 13. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 1699/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 25).
          
          [4] Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 25.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.