Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1891/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004
          
          ze dne 21. října 2004,
          
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo [1], a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Nařízení (ES) č. 1383/2003 zavedlo společná pravidla s cílem zakázat výrobu, propuštění do volného oběhu, výstup, vývoz, zpětný vývoz, propuštění do režimu s podmíněným osvobozením do cla, umístění do svobodného celního pásma nebo do svobodného celního skladu u padělků a nedovolených napodobenin a účinně zabránit protiprávnímu obchodu s tímto zbožím, aniž by tím však byla ohrožena svoboda právně dovoleného obchodu.
          
          (2) Protože nařízení (ES) č. 1383/2003 nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření týkající se vstupu zboží porušujícího určitá práva duševního vlastnictví na území Společenství a jeho vývozu a zpětného vývozu z tohoto území [2], je vhodné nahradit nařízení Komise (ES) č. 1367/95 [3], kterým byla stanovena prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3295/94.
          
          (3) Podle různých druhů práva duševního vlastnictví je vhodné vymezit fyzické nebo právnické osoby, které mohou jednat jako zástupce držitele práva nebo jiné osoby oprávněné užívat toto právo.
          
          (4) Je vhodné určit prostředky pro prokázání práva duševního vlastnictví, které jsou vyžadovány v čl. 5 odst. 5 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1383/2003.
          
          (5) Aby byl zajištěn soulad a jednotnost obsahu a formy formulářů žádosti o přijetí opatření a informací uvedených na formulářích žádostí o přijetí opatření, jak jsou vymezeny v čl. 5 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 1383/2003, je vhodné vytvořit vzor, kterému musí uvedený formulář odpovídat. Rovněž je vhodné upřesnit pravidla pro používání jazyků vztahující se na žádost o přijetí opatření uvedenou v čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení.
          
          (6) Je vhodné upřesnit typ informací, které musí být uvedeny na žádosti o přijetí opatření, aby celní orgány snáze rozlišily zboží, které by mohlo porušovat právo duševního vlastnictví.
          
          (7) Je vhodné vymezit typ prohlášení týkajícího se odpovědnosti držitele práva, které musí být povinně přiloženo k žádosti o přijetí opatření.
          
          (8) Z důvodu právní jistoty je vhodné stanovit počátek lhůt uvedených v článku 13 nařízení (ES) č. 1383/2003.
          
          (9) Aby se umožnilo na jedné straně Komisi sledovat účinné uplatňování postupu stanoveného nařízením (ES) č. 1383/2003, vypracovat v daném okamžiku zprávu uvedenou v článku 23 uvedeného nařízení a pokusit se kvantifikovat a kvalifikovat jevy podvodu a na straně druhé členským státům provést analýzy daných rizik, je vhodné stanovit podmínky výměny informací mezi členskými státy a Komisí.
          
          (10) Je vhodné, aby se toto nařízení použilo od stejného dne jako nařízení (ES) č. 1383/2003.
          
          (11) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1383/2003 (dále jen "základní nařízení") může jednat jako zástupce držitele práva nebo jiné osoby oprávněná užívat toto právo fyzická nebo právnická osoba.
          
          K osobám uvedeným v prvním pododstavci náleží kolektivní správci, jejichž jediným účelem nebo jedním z hlavních účelů je správa autorských práv nebo práv příbuzných, seskupení nebo zástupci, kteří podali žádost o zápis chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení, jakož i šlechtitelé.
          
          Článek 2
          
          1. Pokud žádost o přijetí opatření ve smyslu čl. 5 odst. 1 základního nařízení podává sám držitel práva, prokazuje tuto skutečnost podle čl. 5 odst. 5 druhého pododstavce uvedeného nařízení takto:
          
          a) u práv, která jsou zapsána v rejstříku nebo pro něž byla případně podána žádost o zápis, důkazem o zápisu u příslušného úřadu nebo o podání žádosti;
          
          b) u autorských práv, práv příbuzných nebo u práv k průmyslovým vzorům, která nejsou zapsána v rejstříku ani pro ně nebyla podána žádost o zápis, jakýmkoli důkazem osvědčujícím postavení autora nebo původce.
          
          Za důkaz podle prvního pododstavce písm. a) lze pokládat kopii o zapsání do databáze vnitrostátních nebo mezinárodních úřadů.
          
          U chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení musí důkaz uvedený v prvním pododstavci písmenu a) obsahovat navíc důkaz, že držitel práv je producentem nebo seskupením, a důkaz, že označení bylo zapsáno. Tento pododstavec se obdobně použije na vína a alkoholické nápoje.
          
          2. Pokud žádost o přijetí opatření podává jiná osoba oprávněná užívat některé z práv uvedených v čl. 2 odst. 1 základního nařízení, je důkazem kromě důkazů uvedených v odstavci 1 tohoto článku rovněž doklad, na jehož základě je daná osoba oprávněna uvedené právo užívat.
          
          3. Pokud žádost o přijetí opatření podává zástupce držitele práva nebo jiné osoby oprávněné užívat některé z práv uvedených v čl. 2 odst. 2 základního nařízení, předloží kromě důkazů uvedených v odst. 1 tohoto článku také důkaz o svém oprávnění k daným úkonům.
          
          Zástupce uvedený v prvním pododstavci musí předložit prohlášení uvedené v článku 6 základního nařízení podepsané osobami uvedenými v odstavci 1 a 2 tohoto článku nebo doklad, na jehož základě je oprávněn nést veškeré následné náklady celního zásahu jejich jménem podle článku 6 základního nařízení.
          
          Článek 3
          
          1. Dokumenty, na jejichž základě jsou vypracovány žádosti o přijetí opatření uvedené v čl. 5 odst. 1 a 4 základního nařízení, rozhodnutí uvedené v čl. 5 odst. 7 a 8 uvedeného nařízení a prohlášení uvedené v článku 6 uvedeného nařízení, musí odpovídat formulářům obsaženým v přílohách tohoto nařízení.
          
          Formuláře musí být vyplněny na počítači, mechanicky nebo čitelně rukou. V posledně jmenovaném případě musí být vyplněny inkoustem hůlkovým písmem. Bez ohledu na zvolený postup nesmějí obsahovat žádné výmazy, přepisy či jiné změny. Je-li formulář vyplněn pomocí počítače, musí být žadateli k dispozici v počítačové podobě na jedné nebo více internetových stránkách, které jsou přímo přístupné elektronickou cestou. Poté jej lze reprodukovat soukromými prostředky pro tisk.
          
          Jsou-li použity doplňkové listy uvedené v kolonkách 8, 9, 10 a 11 formuláře, na kterém je vypracována žádost o přijetí opatření uvedená v čl. 5 odst. 1, nebo v kolonkách 7, 8, 9 a 10 formuláře, na kterém je vypracována žádost o přijetí opatření uvedená v čl. 5 odst. 4, pokládají se za nedílnou součást formuláře.
          
          2. Formuláře týkající se žádosti uvedené v čl. 5 odst. 4 základního nařízení jsou vytištěny a vyplněny v jednom z úředních jazyků Společenství stanoveném příslušnými orgány členského státu, v němž musí být žádost o přijetí opatření podána, a případně doplněny překlady.
          
          3. Formulář se skládá ze dvou výtisků:
          
          a) výtisku pro členský stát, kde je podána žádost, označeného č. 1;
          
          b) výtisku pro držitele práva označeného č. 2.
          
          Řádně vyplněný a podepsaný formulář spolu s příslušným počtem výpisů z něho, který odpovídá počtu členských států uvedenému v kolonce 6 formuláře, a doklady uvedené v kolonkách 8, 9 a 10 se předloží příslušnému celnímu orgánu a tento orgán ho uchovává minimálně o jeden rok déle, než je předepsaná doba pro uvedený formulář poté, co jej tento orgán přijal.
          
          Pouze v případě, že výpis z rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí opatření, je zaslán jednomu či více přijímajícím členským státům podle čl. 5 odst. 4 základního nařízení, členský stát, který obdrží tento výpis, musí neprodleně vyplnit část "potvrzení o přijetí" s uvedením data přijetí a zaslat kopii tohoto výpisu příslušnému orgánu uvedenému v kolonce 2 formuláře.
          
          Po dobu platnosti žádosti o přijetí opatření Společenství může držitel práva požádat členský stát, v němž byla žádost původně podána, o zásah v novém členském státě, který nebyl předtím uveden. V tomto případě je dobou platnosti nové žádosti doba zbývající do konce platnosti původní žádosti a může být prodloužena za podmínek stanovených pro původní žádost.
          
          Článek 4
          
          Pro účely čl. 5 odst. 6 základního nařízení může orgán pověřený přijetím a zpracováním žádostí o přijetí opatření požádat o údaje o místu výroby nebo produkce, o distribuční síti nebo o jméno držitele licence a jiné informace, aby byla usnadněna technická analýza uvedených produktů.
          
          Článek 5
          
          Je-li žádost o přijetí opatření podána podle čl. 4 odst. 1 základního nařízení před uplynutím lhůty tří pracovních dní, lhůty uvedené v článcích 11 a 13 uvedeného nařízení začínají běžet až dnem následujícím po dni obdržení žádosti o přijetí opatření přijaté celním orgánem určeným k tomuto účelu.
          
          Pokud podle čl. 4 odst. 1 základního nařízení celní orgán uvědomí deklaranta nebo držitele zboží o pozastavení propuštění nebo o zadržení zboží podezřelého z porušení práva duševního vlastnictví, lhůta tří pracovních dní začne běžet pouhým oznámením držiteli práva.
          
          Článek 6
          
          V případě produktů podléhajících rychlé zkáze se zahájí postup pozastavení propuštění nebo zadržení uvedeného zboží přednostně pro zboží, které bylo předtím předmětem podání žádosti o přijetí opatření.
          
          Článek 7
          
          1. V případě použití čl. 11 odst. 2 základního nařízení uvědomí držitel práva celní orgán o tom, že byl zahájen postup s cílem určit, zda došlo z hlediska vnitrostátního práva k porušení práva duševního vlastnictví. Kromě případu potravin podléhajících rychlé zkáze, pokud část lhůty stanovené v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci základního nařízení, která ještě neuběhla, není dostatečná pro požadování zahájení takového postupu, může být tato lhůta prodloužena na základě čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce uvedeného nařízení.
          
          2. Pokud bylo dříve povoleno prodloužení lhůty o 10 pracovních dní na základě článku 11 základního nařízení, nemůže být povoleno prodloužení na základě článku 13 uvedeného nařízení.
          
          Článek 8
          
          1. Každý členský stát předá Komisi co nejdříve informace o příslušném celním orgánu, který je pověřen přijímat a vyřizovat žádost držitele práv o přijetí opatření, uvedeném v čl. 5 odst. 2 základního nařízení.
          
          2. Na konci každého kalendářního roku předá každý členský stát Komisi seznam všech písemných žádostí uvedených v čl. 5 odst. 1 a 4 základního nařízení s uvedením jména a kontaktních údajů držitele práv, druhu práva, pro který byla žádost podána, a souhrnného popisu produktu. Žádosti, které nebyly přijaty, musí být rovněž započteny.
          
          3. V měsíci následujícím po skončení každého čtvrtletí předají členské státy Komisi seznam podle druhu produktů, který obsahuje podrobné informace o případech, u nichž bylo pozastaveno propuštění nebo bylo provedeno zadržení. Informace obsahují všechny tyto údaje:
          
          a) jméno držitele práv, popis zboží a, pokud jsou známy, původ zboží, místo, odkud bylo dovezeno, a místo jeho určení, název porušeného práva duševního vlastnictví;
          
          b) množství na kus u zboží, u kterého došlo k pozastavení propuštění nebo zadržení, jeho celní status, druh porušeného práva duševního vlastnictví, použitý způsob přepravy;
          
          c) zda se jedná o nákladní nebo osobní dopravu a zda se jedná o postup zahájený z úřední moci nebo na základě žádosti o přijetí opatření.
          
          4. Členské státy mohou zaslat Komisi informace o skutečné nebo předpokládané hodnotě zboží, u kterého bylo pozastaveno propuštění nebo provedeno zadržení.
          
          5. Na konci každého roku předá Komise všem členským státům informace, které obdržela podle článků 1 až 4.
          
          6. Komise zveřejní seznam útvarů podléhajících celnímu orgánu uvedenému v čl. 5 odst. 2 základního nařízení v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
          
          Článek 9
          
          Žádosti o přijetí opatření podané do 1. července 2004 zůstávají v platnosti až do předepsaného skončení jejich platnosti a nemohou být obnoveny. Musí být však doplněny prohlášením uvedeným v článku 6 základního nařízení, které je obsaženo v přílohách. Na základě tohoto prohlášení se uvolní jistota případně požadovaná v členských státech.
          
          Pokud bylo před 1. červencem 2004 zahájeno řízení před orgánem příslušným k rozhodnutí ve věci a toto řízení nadále pokračuje, jistota se uvolní až po ukončení tohoto řízení.
          
          Článek 10
          
          Nařízení (ES) č. 1367/95 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
          
          Článek 11
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Použije se ode dne 1. července 2004.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 21. října 2004.
          
          Za Komisi
          
          Frederik Bolkestein
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7.
          
          [2] Úř. věst. L 341, 30.12.1994, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          
          [3] Úř. věst. L 133, 17.6.1995, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          
          --------------------------------------------------
          
          +++++ ANNEX 1 ++++++++++ ANNEX 2 ++++++++++ ANNEX 3 ++++++++++ ANNEX 4 ++++++++++ ANNEX 5 ++++++++++ ANNEX 6 ++++++++++ ANNEX 7 ++++++++++ ANNEX 8 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.