Nařízení Komise (ES) č. 1892/2004 ze dne 29. října 2004 o přechodných opatřeních pro rok 2005 týkajících se dovozu banánů do Společenství v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1892/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1892/2004
          
          ze dne 29. října 2004
          
          o přechodných opatřeních pro rok 2005 týkajících se dovozu banánů do Společenství v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 první pododstavec tohoto aktu,
          
          s ohledem na nařízení (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1],
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 896/2001 [2] stanovilo prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 404/93, pokud jde o režim dovozu banánů do Společenství.
          
          (2) Nařízením Komise (ES) č. 838/2004 ze dne 28. dubna 2004 [3] byla přijata přechodná opatření nezbytná pro usnadnění přechodu z režimů existujících v nových členských státech před přistoupením na režim dovozu vycházející ze společné organizace trhu v odvětví banánů v období od 1. května do 31. prosince 2004. S cílem zajistit zásobování trhu, a to zejména v nových členských státech, stanovilo toto nařízení přechodně ke kvótám otevřeným pro dovoz produktů pocházejících ze všech třetích zemí v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 404/93 dodatečné množství, na které se v období od 1. května do 31. prosince 2004 vztahují stejné sazební podmínky.
          
          (3) S cílem usnadnit v nových členských státech přechod na režim, který by byl v souladu se společnou organizací trhu, a s ohledem na plánovaný přechod na nový čistě celní režim upravující dovoz nejpozději do 1. ledna 2006 podle článku 16 nařízení (EHS) č. 404/93, je třeba rovněž přijmout přechodná opatření pro rok 2005.
          
          (4) S cílem zajistit zásobování trhu, a to zejména v nových členských státech, je vhodné stanovit ke kvótám otevřeným pro dovoz produktů pocházejících ze všech třetích zemí v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 404/93 dodatečné množství, na které by se vztahovaly stejné sazební podmínky. Stanovení tohoto množství musí být přechodné a nesmí jím být dotčen výsledek jednání probíhajících v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v důsledku přistoupení nových členských států. Kromě toho nesmí být vyloučeno jeho možné navýšení v případě, že tak vyžaduje poptávka.
          
          (5) Toto dodatečné množství musí být spravováno za použití mechanismů a nástrojů, které byly pro správu stávajících celních kvót zavedeny nařízením (ES) č. 896/2001. Vzhledem k přechodnému charakteru však musí být toto dodatečné množství spravováno odděleně od celních kvót.
          
          (6) V rámci mechanismů, které byly zavedeny nařízením (ES) č. 896/2001, je třeba dodržovat rozdělení tohoto dodatečného množství mezi dvě kategorie hospodářských subjektů stanovené v článku 2 výše uvedeného nařízení a přijmout ustanovení, na základě kterých by se určovalo zvláštní referenční množství pro každý tradiční hospodářský subjekt a zvláštní příděl pro každý netradiční hospodářský subjekt. Je třeba připomenout, že výše uvedené rozdělení a určení referenčních množství a přídělů se týkají hospodářských subjektů, které v letech před přistoupením zásobovaly trh nových členských států.
          
          (7) Pro účely určování referenčních množství tradičních hospodářských subjektů se jeví jako odůvodněné zachovat tříleté referenční období 2000, 2001 a 2002 stanovené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 838/2004 a zachovat průměr primárních dovozů, které v tomto období uskutečnily jednotlivé tradiční hospodářské subjekty registrované podle přechodných opatření přijatých v roce 2004, zjišťovaný na základě kontrol ze strany příslušných orgánů. Na základě přijatých ustanovení by však mělo být možné rovněž zohlednit žádosti, které podaly tradiční hospodářské subjekty neregistrované v roce 2004, pokud tyto žádosti splňují podmínky stanovené pro registraci těchto hospodářských subjektů nařízeními Komise (ES) č. 414/2004 [4] a nařízením (ES) č. 838/2004, zejména pokud jde o definici primárních dovozů a důkaz, že prostřednictvím těchto operací byly v daném období zásobovány nové členské státy.
          
          (8) Pokud jde o nové netradiční hospodářské subjekty, je odůvodněné stanovit, že registrace musí být provedena v závislosti na jejich obchodní činnosti spočívající v dovozu v některém z roků 2002, 2003 a 2004 podle článků 6, 7 a 8 nařízení (ES) č. 896/2001.
          
          (9) Pro účely správy dostupného množství by měly být stanoveny vyrovnávací koeficienty, kterými by se množství, jež členské státy sdělí, upravila.
          
          (10) S cílem zajistit uspokojivé zásobování trhu a zejména zajistit kontinuitu dovozů v nových členských státech je třeba v rámci přechodných opatření stanovit, že se licence vydávají za účelem propuštění zboží do volného oběhu v novém členském státě. Složené jistoty se tedy uvolňují poměrně podle množství propuštěných do volného oběhu v novém členském státě.
          
          (11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro banány,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Definice
          
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          
          a) "Společenstvím patnácti" Společenství ve složení k 30. dubnu 2004;
          
          b) "novými členskými státy" Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko;
          
          c) "rozšířeným Společenstvím" Společenství ve složení k 1. květnu 2004;
          
          d) "primárním dovozem" hospodářská operace definovaná v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 896/2001, jejímž cílem je prodej v jednom nebo více nových členských státech;
          
          e) "minimálním množstvím" minimální množství definované v čl. 3 odst. 1 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 896/2001 stanovené s ohledem na všechny primární dovozy, které byly uskutečněny s cílem zásobit trh nových členských států;
          
          f) "příslušnými orgány" příslušné orgány uvedené v příloze nařízení (ES) č. 896/2001.
          
          Článek 2
          
          Předmět tohoto nařízení
          
          Předmětem tohoto nařízení je přijmout pro rok 2005 nezbytná přechodná opatření, která by usnadnila přechod z režimů existujících v nových členských státech před jejich přestoupením ke Společenství patnácti na režim dovozu s celními kvótami zavedený nařízením (EHS) č. 404/93 a nařízením (ES) č. 896/2001.
          
          Ustanovení nařízení (ES) č. 896/2001 se použijí s výhradou ustanovení tohoto nařízení.
          
          Článek 3
          
          Dodatečné množství
          
          1. Pro dovoz banánů do nových členských států v roce 2005 je k dispozici množství ve výši 460000 tun čisté hmotnosti.
          
          Toto množství je určeno pro dovoz produktů pocházejících ze zemí uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 404/93.
          
          V rámci tohoto množství podléhá dovoz clům stanoveným v čl. 18 odst. 2 výše uvedeného nařízení.
          
          2. Množství stanovené v odstavci 1 lze v případě, že je zjištěn nárůst poptávky v nových členských státech, zvýšit.
          
          Článek 4
          
          Přístup k dodatečnému množství
          
          1. Dodatečné množství stanovené v článku 3 je určeno pro tradiční hospodářské subjekty a netradiční hospodářské subjekty, které jsou usazeny v rozšířeném Společenství a které podle daného případu splňují podmínky stanovené buď v článku 5 nebo v článku 6.
          
          2. Pro tradiční hospodářské subjekty je k dispozici 381800 tun a pro netradiční hospodářské subjekty 78200 tun.
          
          Článek 5
          
          Zvláštní referenční množství pro tradiční hospodářské subjekty pro rok 2005
          
          1. Aniž je dotčeno použití odst. 4, určuje se pro rok 2005 zvláštní referenční množství každého tradičního hospodářského subjektu uvedeného v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 838/2004, který se v roce 2004 zaregistroval v souladu s uvedeným nařízením, pouze na základě písemné žádosti hospodářského subjektu podané nejpozději do 12. listopadu 2004 z průměru primárních dovozů banánů uskutečněných v tříletém období 2000-2002 a zjištěných na základě podpůrných dokladů uvedených v čl. 6 odst. 2 a 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 414/2004.
          
          2. Hospodářský subjekt, který není v souladu s nařízením (ES) č. 838/2004 zaregistrován a který splňuje podmínky stanovené v čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení, zašle příslušným orgánům členského státu, který si zvolí, písemnou žádost o přidělení zvláštního referenčního množství pro rok 2005. V této žádosti, jež musí být podána nejpozději do 12. listopadu 2004, uvede
          
          a) pro rok 2000, 2001 a 2002 množství uskutečněných primárních dovozů banánů s následným propuštěním do volného oběhu v nových členských státech a
          
          b) na druhém místě množství propuštěná do volného oběhu v různých nových členských státech v každém dotyčném roce.
          
          K žádosti se připojí podpůrné doklady uvedené v čl. 6 odst. 2 a 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 414/2004, jinak je žádost nepřijatelná.
          
          Příslušné orgány stanoví referenční množství na základě průměru prvotního dovozu uskutečněného v průběhu výše uvedeného období.
          
          3. Příslušné orgány sdělí Komisi nejpozději do 26. listopadu 2004 celkový součet zvláštních referenčních množství tradičních hospodářských subjektů, která byla určena v souladu s odstavci 1 a 2.
          
          4. S ohledem na sdělení učiněná v souladu s odstavcem 3 a v závislosti na dostupném množství stanoveném v čl. 4 odst. 2 Komise v případě potřeby stanoví vyrovnávací koeficient, kterým se upraví zvláštní referenční množství každého tradičního hospodářského subjektu.
          
          5. Příslušné orgány oznámí každému hospodářskému subjektu jeho referenční množství, případně upravené vyrovnávacím koeficientem uvedeným v odstavci 4, nejpozději do 10. prosince 2004.
          
          Článek 6
          
          Zvláštní příděl pro netradiční hospodářské subjekty
          
          1. Hospodářský subjekt,, který splňuje podmínky stanovené v článku 6 nařízení (ES) č. 896/2001 a který v některém z roků 2002, 2003 a 2004 vykonával obchodní činnost spočívající v dovozu čerstvých banánů kódu KN 08030019 v jednom nebo více nových členských státech, přičemž hodnota těchto dovozů uvedená na celním prohlášení činí 1200000 EUR nebo více, může v členském státě podle svého výběru podat žádost o registraci a o vydání dovozních licencí v rámci dodatečného množství.
          
          K žádosti o registraci se připojí podpůrné doklady uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001.
          
          2. Chce-li netradiční hospodářský subjekt, který byl v roce 2004 zaregistrován v souladu s nařízením (ES) č. 838/2004, registraci prodloužit, musí příslušným orgánům členského státu, ve které je registrován, předložit důkaz, že skutečně na svůj vlastní účet dovezl alespoň 50 % množství, jež mu bylo pro období od 1. května do 31. prosince 2004 přiděleno.
          
          K žádosti o prodloužení registrace se připojí kopie použitých dovozních licencí a doklad o zaplacení cla platného ke dni splnění celních formalit při dovozu, jinak je žádost nepřijatelná.
          
          3. Žádost o registraci nebo žádost o prodloužení své registrace zašle hospodářský subjekt příslušným orgánům členského státu dle svého výběhu.
          
          K žádosti o registraci nebo o prodloužení registrace se připojí žádost o zvláštní příděl a doklad o složení jistoty uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001, jinak je žádost nepřijatelná.
          
          Žádost o zvláštní příděl se nesmí vztahovat na množství vyšší než 12,5 % celkového množství podle čl. 4 odst. 2, které bylo netradičním hospodářským subjektům přiděleno, jinak je žádost nepřijatelná.
          
          Žádost se podává nejpozději do 12. listopadu 2004.
          
          4. Příslušné orgány sdělí Komisi nejpozději do 26. listopadu 2004
          
          - celkové množství, pro které netradiční hospodářské subjekty podaly žádosti o zvláštní příděl,
          
          - seznam hospodářských subjektů, které podaly žádost o registraci a o prodloužení registrace, a v případě prodloužení registrace číslo licence, jakož i případné použité a vydané výpisy.
          
          5. S ohledem na sdělení učiněná v souladu s odstavcem 4 a v závislosti na množství podle čl. 4 odst. 2 Komise v případě potřeby stanoví vyrovnávací koeficient, kterým se upraví žádosti o zvláštní příděl každého netradičního hospodářského subjektu.
          
          6. Příslušné orgány oznámí každému netradičnímu hospodářskému subjektu jeho zvláštní příděl nejpozději do 10. prosince 2004.
          
          Článek 7
          
          Podmínky pro vydání dovozních licencí
          
          1. Dovozní licence (dále jen "licence vydané v souvislosti s přistoupením") se vydávají pouze pro účely propuštění zboží do volného oběhu v novém členském státě.
          
          2. Žádosti o licence obsahují údaje "licence vydaná v souvislosti s přistoupením""tradiční hospodářský subjekt" nebo případně "netradiční hospodářský subjekt""nařízení (ES) č. 1892/2004. Licence je platná pouze v novém členském státě".
          
          Tyto údaje se uvedou v kolonce 20 licence.
          
          Článek 8
          
          Předkládání žádostí a vydávání dovozních licencí pro první čtvrtletí roku 2005
          
          1. Odchylně od článku 15 nařízení (ES) č. 896/2001 se žádosti o licence pro první čtvrtletí roku 2005 podávají nejpozději do 17. prosince 2004.
          
          2. Žádost nebo žádosti o licence podané jedním hospodářským subjektem jsou přijatelné pouze v případě, že se obecně nevztahují na množství vyšší než:
          
          a) 27 % zvláštního referenčního množství oznámeného v souladu s článkem 5 odst. 5 pro tradiční hospodářský subjekt;
          
          b) 27 % zvláštního přídělu oznámeného v souladu s čl. 6 odst. 6 pro netradiční hospodářský subjekt.
          
          Příslušné vnitrostátní orgány vydají dovozní licence neprodleně.
          
          3. Doba platnosti dovozních licencí vydaných v souladu s tímto článkem začíná dnem skutečného vydání a končí dnem 7. dubna 2005.
          
          Článek 9
          
          Uvolnění jistot
          
          1. Jistota k dovozní licenci pro tradiční hospodářské subjekty uvedená v článku 24 nařízení (ES) č. 896/2001 se uvolní poměrně podle množství, která byla v novém členském státě propuštěna do volného oběhu.
          
          2. Jistota k přídělu pro netradiční hospodářské subjekty uvedená v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001 se uvolní postupně poměrně podle množství, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu v novém členském státě za podmínek stanovených v daném článku.
          
          Článek 10
          
          Licence na opětovné přidělení
          
          Odchylně od článku 19 nařízení (ES) č. 896/2001:
          
          1. Nevyužitá množství licence vydané v souvislosti s přistoupením se na základě žádosti přidělí pro další období témuž hospodářskému subjektu, buď držiteli nebo postupníkovi uvedené licence. K tomuto opětovnému přidělení se přistupuje v případě dovozu banánů v rámci dodatečného množství.
          
          2. Žádost a licence na opětovné přidělení obsahují v kolonce č. 20 údaje: "licence na opětovné přidělení""tradiční hospodářský subjekt" nebo případně "netradiční hospodářský subjekt" - "nařízení (ES) č. 1892/2004 - článek 10. Licence je platná pouze v novém členském státě".
          
          Článek 11
          
          Postoupení licencí vydaných v souvislosti s přistoupením
          
          Práva vyplývající z licencí vydaných v souvislosti s přistoupením jsou v rámci dodatečného množství převoditelná pouze na jeden hospodářský subjekt-postupníka.
          
          K převodu práv může dojít výhradně:
          
          - mezi tradičními hospodářskými subjekty uvedenými v článku 5,
          
          - z tradičních hospodářských subjektů uvedených v článku 5 na netradiční hospodářské subjekty uvedené v článku 6,
          
          - mezi netradičními hospodářskými subjekty uvedenými v článku 6.
          
          Článek 12
          
          Vstup v platnost
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 29. října 2004.
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          
          [2] Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 838/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 52).
          
          [3] Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 52. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1260/2004 (Úř. věst. L 239, 9.7.2004, s. 16).
          
          [4] Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 689/2004 (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 17).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.