Nařízení Komise (ES) č. 1893/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 815/2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 174/1999 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1893/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1893/2004
          
          ze dne 29. října 2004,
          
          kterým se mění nařízení (ES) č. 815/2004, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků podle nařízení (ES) č. 174/1999 v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 41 odst. 1 tohoto aktu,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Rozhodnutí Komise 2004/280/ES ze dne 19. března 2004, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění některých produktů živočišného původu získaných v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a na Slovensku na trh [1] (dále jen "nové členské státy") stanoví opatření pro usnadnění přechodu ze stávajícího systému v nových členských státech na systém, který vyplývá z používání veterinárních právních předpisů Společenství. Podle článku 3 uvedeného rozhodnutí členské státy povolují od 1. května do 31. srpna 2004 obchodování s produkty, které byly získány v zařízeních schválených pro vývoz do Společenství před dnem přistoupení, pokud tyto produkty mají vývozní označení zdravotní nezávadnosti dotyčného zařízení Společenství a pokud jsou doprovázeny dokladem, který potvrzuje, že byly získány v souladu s uvedeným rozhodnutím.
          
          (2) V důsledku toho nařízení Komise (ES) č. 815/2004 [2] stanovilo, že produkty, které splňují požadavky uvedené v článku 3 rozhodnutí 2004/280/ES a se kterými je povoleno obchodovat v období od 1. května do 31. srpna 2004, by měly mít nárok na vývozní náhradu.
          
          (3) Rozhodnutí Komise 2004/700/ES stanoví prodloužení platnosti ustanovení článku 3 rozhodnutí 2004/280/ES do 30. dubna 2005. Proto je vhodné dále prodloužit platnost ustanovení článku 1 rozhodnutí (ES) č. 815/2004.
          
          (4) Nařízení (ES) č. 815/2004 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          
          (5) Toto nařízení by se mělo uplatnit od 1. září 2004, aby se hospodářské subjekty nevystavily jakýmkoliv nesrovnalostem.
          
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Nařízení (ES) č. 815/2004 se mění takto:
          
          1. V čl. 1 odst. 1 se datum " 31. srpna 2004" nahrazuje datem " 30. dubna 2005".
          
          2. V čl. 2 odst. 2 se datum " 31. srpna 2004" nahrazuje datem " 30. dubna 2005".
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Použije se pro vývozní prohlášení přijatá od 1. září 2004 a 30. dubna 2005.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 29. října 2004.
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 87, 25.3.2004, s. 60. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/700/ES (Úř. věst. L 318, 19.10.2004, s. 21).
          
          [2] Úř. věst. L 153, 30.4.2004, s. 17 (opravené znění v Úř. věst. L 231, 30.6.2004, s. 14).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.