Nařízení Komise (ES) č. 1895/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se zahajuje veřejný prodej vinného alkoholu, který je určen k využití v Společenství jako bioethanol

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1895/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2004
          
          ze dne 29. října 2004,
          
          kterým se zahajuje veřejný prodej vinného alkoholu, který je určen k využití v Společenství jako bioethanol
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000 určujícím podrobná pravidla pro implementaci nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu [2], stanoví mimo jiné pravidla pro odbyt alkoholu, který byl získán destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v zásobách intervenčních agentur.
          
          (2) Veřejný prodej vinného alkoholu určeného k použití v odvětví paliv ve Společenství by měl být zorganizován podle článků 92 a 93 nařízení (ES) č. 1623/2000 s cílem snížit zásoby vinného alkoholu ve Společenství a do určité míry zajistit dodávky podnikům schváleným ve smyslu článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000. Zásoby vinného alkoholu, který má původ v Společenství, umístěny ve skladech členských států pocházejí z destilace v souladu s články 35, 36 a 39 nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem [3], a v souladu s články 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.
          
          (3) Od 1. ledna 1999 podle nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro [4], musejí být prodejní ceny a jistoty vyjádřené v eurech.
          
          (4) Protože existují rizika podvodu záměnou alkoholu, je nutné posílit kontroly konečného určení alkoholu a umožnit intervenčním agenturám požádat o pomoc mezinárodní kontrolní agentury a kontrolovat prodávaný alkohol pomocí analýz nukleární magnetické rezonance.
          
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          1. Přistupuje se k veřejnému prodeji čtyř šarží (čísel 35/2004 ES, 36/2004 ES, 37/2004 ES, 38/2004 ES, 39/2004 ES, 40/2004 ES a 41/2004 ES) obsahujících 100000 hektolitrů, 50000 hektolitrů, 50000 hektolitrů, 100000 hektolitrů, 100000 hektolitrů, 50000 hektolitrů a 30000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových, jenž je určen k využití v sektoru paliv ve Společenství.
          
          2. Alkohol vznikl destilací v souladu s článkem 35 nařízení (EHS) č. 822/87 a články 27 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a pochází ze zásob francouzské, španělské a italské intervenční agentury.
          
          3. Umístění a referenční čísla nádob, z kterých se skládá šarže, množství alkoholu v každé nádobě, obsah alkoholu a vlastnosti alkoholu jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          
          4. Šarže se přidělí podnikům schváleným podle článku 92 nařízení (ES) č. 1623/2000.
          
          Článek 2
          
          Veškerá korespondence týkající se tohoto veřejného prodeje se zasílá následujícímu odboru Komise:
          
          Commission of the European Communities
          
          Directorate-General for Agriculture, Unit D-4
          
          Rue de la Loi 200
          
          B-1049
          
          Brussels
          
          Fax (32-2) 295 92 52
          
          Elektronická adresa: agri-d4@cec.eu.int
          
          Článek 3
          
          Veřejný prodej se uskuteční v souladu s články 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a článku 2 nařízení (ES) č. 2799/98.
          
          Článek 4
          
          Cena alkoholu nabízeného k veřejnému prodeji činí 22 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.
          
          Článek 5
          
          Alkohol musí být vyskladněn do osmi měsíců ode dne notifikace o rozhodnutí Komise o přidělení prodeje.
          
          Článek 6
          
          Jistota na řádný průběh činí 30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových. Pokud není poskytnuta stálá záruka, složí společnosti, kterým byly přiděleny šarže, před převzetím jakéhokoli alkoholu a nejpozději v den vydání poukázky na převzetí, u intervenční agentury jistotu na řádný průběh, aby bylo zajištěno, že se dotyčný alkohol využije jako bioethanol v odvětví paliv.
          
          Článek 7
          
          Podniky, které jsou schválené v souladu s článkem 92 nařízení (ES) č. 1623/2000, mohou od dotyčné intervenční agentury získat v období do třiceti dnů od zveřejnění oznámení o veřejném prodeji vzorky prodávaného alkoholu za 10 EUR na litr. Později je možné získat vzorky podle čl. 98 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1623/2000. Objem vzorků vydaných schváleným společnostem nepřekročí 5 litrů na jednu nádobu.
          
          Článek 8
          
          Intervenční agentury členských států, v nichž se skladuje alkohol nabízený k prodeji, provedou vhodné kontroly, aby ověřily povahu alkoholu v době konečného využití. Za tímto účelem mohou:
          
          a) využít obdobně ustanovení článku 102 nařízení (ES) č. 1623/2000 mutatis mutandis,
          
          b) provést kontroly vzorků použitím analýzy nukleární magnetické rezonance, aby ověřily povahu alkoholu v době konečného použití.
          
          Náklady nesou společnosti, jimž je alkohol prodán.
          
          Článek 9
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 29. října 2004.
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 179, ze dne 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          
          [2] Úř. věst. 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1774/2004 (Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 61).
          
          [3] Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1677/1999 (Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 8).
          
          [4] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          
          --------------------------------------------------
          
          +++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.