Nařízení Komise (ES) č. 1898/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ (Terre Tarentine) – (CHOP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1898/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1898/2004
          
          ze dne 29. října 2004,
          
          kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96, pokud jde o zápis názvu do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Terre Tarentine) - (CHOP)
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 byla žádost Itálie o zápis názvu "Terre Tarentine" zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie [2].
          
          (2) Jelikož Komisi nebyla postoupena žádná námitka podle článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92, bude tento název zapsán do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení",
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          V příloze nařízení (ES) č. 2400/96 se doplňuje název uvedený v příloze tohoto nařízení.
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 29. října 2004.
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          
          [2] Úř. věst. C 31, 5.2.2004, s. 2 (Terre Tarentine).
          
          --------------------------------------------------
          
          +++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.