Nařízení Komise (ES) č. 1899/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1899/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1899/2004
          
          ze dne 29. října 2004,
          
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [1], a zejména na článek 155 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Článek 42 nařízení Komise (ES) č. 2342/1999 [2] stanoví pravidla týkající se roku přidělení pro zvířata, na která se vztahuje zejména zvláštní prémie. V očekávání zavedení režimu jednotné platby členskými státy podle hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003, by producenti mohli rozhodnout o posunutí porážky zvířat na konec roku 2004, aby obdrželi zvláštní prémii, která je poskytována v době porážky podle čl. 4 odst. 6 nařízení Rady č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [3].
          
          (2) V důsledku přeplnění jatek na konci roku 2004 a následného úbytku porážek na začátku dalšího roku by mohl být narušen trh s hovězím a telecím masem. Proto by ustanovení měla být koncipována tak, aby umožnila producentům podat během vymezeného období žádost o zvláštní prémii na rok 2004 pro zvířata, na která se vztahují výhody pomoci 31. prosince 2004 a která budou poražena na začátku roku 2005.
          
          (3) Míra rizika narušení trhu s hovězím a telecím masem spojená s nezvyklým nárůstem porážek závisí na existujících porážkových kapacitách v každém členském státu. Z tohoto důvodu se může podle členských států lišit délka období, během kterého mohou být zvířata poražena. Ustanovení by proto mělo být koncipováno tak, aby bylo stanovení délky období nutné porážky v rámci období mezi 1. lednem a 31. březnem 2005 ponecháno na členských státech.
          
          (4) Pokud členské státy rozhodnou o poskytnutí zvláštní prémie v době porážky, čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1254/1999 stanoví, že u býků je kritérium věku podle čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení nahrazeno kritériem minimální hmotnosti jatečně upraveného těla. Pokud jde o zvířata poražená po 31. prosinci 2004, nebude zjevně možné určit, zda splňovala nejpozději k tomuto datu kritérium hmotnosti. Aby se zabránilo tomu, že jsou zvířata dovezena k porážce a jsou předmětem žádosti o prémii, i když by jinak 31. prosince 2004 nesplňovala kritérium hmotnosti, je vhodné nahradit kritérium váhy kritériem věku, pokud chce žadatel využít tohoto opatření.
          
          (5) Nařízení (ES) č. 2342/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Nařízení (ES) č. 2342/1999 se mění takto:
          
          1. V ustanovení čl. 8 odst. 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          
          "Bez ohledu na čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1254/1999, je ve členských státech, které rozhodnou o použití režimu jednotné platby od 1. ledna 2005 v souladu s hlavou III nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 [], možno poskytnout zvláštní prémii na býky poražené v průběhu období podle čl. 42 odst. 4, pokud splňují do 31. prosince 2004 kritérium věku stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1254/1999. Doklad o porážce musí uvést věk zvířete.
          
          2. V článku 42 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec, který zní:
          
          "Bez ohledu na odstavce 1 a 2 a čl. 35 odst. 1 může být ve členských státech, které rozhodnou o použití režimu jednotné platby od 2005 v souladu s hlavou III nařízení (ES) č. 1782/2003, poskytnuta zvláštní prémie z důvodu možnosti stanovené v článku 8 odst. 1, pokud je zvíře poraženo v průběhu období stanoveného členským státem mezi 1. lednem a 31. březnem 2005 a pokud je žádost o prémii na toto zvíře podána nejpozději 15. dubna 2005 vzhledem ke kalendářnímu roku 2004 na žádost producenta. Na voly se prémie vztahuje do 31. prosince 2004 ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1254/1999. V tomto případě je rokem přidělení rok 2004 a výše prémie je ta, která je platná 31. prosince 2004."
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 29. října 2004.
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.3.2004, s. 48).
          
          [] Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 30. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1777/2004 (Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 66).
          
          [] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          
          [] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1."


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.