Nařízení Komise (ES) č. 1901/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1901/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1901/2004
          
          ze dne 29. října 2004,
          
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2123/89, kterým se stanoví seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem [1],
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) V nařízení Komise (EHS) č. 2123/89 [2] byl stanoven seznam reprezentativních trhů pro vepřové maso ve Společenství.
          
          (2) Vzhledem k přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii je třeba stanovit reprezentativní trhy pro tyto země.
          
          (3) A vzhledem ke změnám reprezentativních trhů v několika členských státech je tudíž třeba nahradit přílohu nařízení (EHS) č. 2123/89.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘIZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Příloha nařízení (EHS) č. 2123/89 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Použije se ode dne 1. července 2004.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 29. října 2004.
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 258/2004 (Úř. věst. L 44, 14.2.2004, s. 14).
          
          [2] Úř. věst. L 203, 15.7.1989, s. 23. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2712/2000 (Úř. věst. L 313, 13.12.2000, s. 4).
          
          --------------------------------------------------
          
          +++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.