Nařízení Komise (ES) č. 1902/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1902/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1902/2004
          
          ze dne 29. října 2004,
          
          kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 požádaly španělské orgány u názvu "Les Garrigues" zapsaného jako chráněné zeměpisné označení podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 [2] o změny zeměpisné oblasti.
          
          (2) Přezkoumání této žádosti o změny ukázalo, že se nejedná o nepatrné změny.
          
          (3) Podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 se v případě, že se nejedná o nepatrné změny, použije přiměřeně postup podle článku 6.
          
          (4) Bylo rozhodnuto, že změny v tomto případě jsou v souladu s nařízením (EHS) č. 2081/92. Po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie [3] neobdržela Komise žádné námitky podle článku 7 uvedeného nařízení.
          
          (5) Tyto změny by proto měly být zapsány a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Změny uvedené v příloze I tohoto nařízení se zapisují a zveřejňují v souladu s čl. 6 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
          Konsolidovaný přehled obsahující hlavní body specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 29. října 2004.
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1215/2004 (Úř. věst. L 232, 1.7.2004, s. 21).
          
          [2] Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1345/2004 (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 14).
          
          [3] Úř. věst. C 187, 7.8.2003, s. 7 (Les Garrigues).
          
          --------------------------------------------------
          
          +++++ ANNEX 1 ++++++++++ ANNEX 2 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.