Nařízení Rady (ES) č. 1920/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1920/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1920/2004
          ze dne 25. října 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 992/95 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle nařízení (ES) č. 992/95 [1] byly otevřeny celní kvóty Společenství pro takové produkty.
          (2) Účast České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska (dále jen „přistupující státy“) v Evropském hospodářském prostoru byla dohodnuta na základě dohody o rozšíření EHP, podepsané mezi Společenstvím a jeho členskými státy Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a přistupujícími státy dne 14. října 2003.
          (3) V průběhu dokončování postupů požadovaných pro přijetí dohody o rozšíření EHP bylo dosaženo dohody ve formě výměny dopisů, která stanoví prozatímní používání dohody o rozšíření EHS. Tato dohoda ve formě výměny dopisů byla schválena rozhodnutím Rady 2004/368/ES [2].
          (4) Dohoda o rozšíření EHS stanoví uzavření dodatkového protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi Evropským společenstvím a Norskem z roku 1973 (dále jen "protokol"), který stanoví otevření nových celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu. Tyto nové celní kvóty by měly být otevřeny.
          (5) Protokol stanoví, že čerpání dvou nových celních kvót se zastavuje k 15. říjnu každého roku od roku 2005, takže veškerý nevyužitý zůstatek je k dispozici výhradně pro dovoz na konci roku.
          (6) Nařízení (ES) č. 992/95 by proto mělo být změněno.
          (7) Protože Dohoda o rozšíření EHP nabývá účinku dnem 1. května 2004, mělo by se toto nařízení použít od stejného dne a mělo by neprodleně vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 992/95 se mění takto:
          1. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 2a
          Od roku 2005 se k 15. říjnu každého roku zastavuje čerpání dílčích kvót s pořadovými čísly 09.0760 a 09.0763.
          V následující pracovní den jsou nevyužité zůstatky těchto kvót k dispozici pro dovoz deklarovaný od 1. října daného roku v rámci dílčích kvót s pořadovým číslem 09.0778 pro tento rok.
          Od 15. října každého roku je každé čerpání, které je následně vráceno, protože nebylo využito, k dispozici pouze na dovoz deklarovaný od 1. října daného roku."
          2. Přílohy I a II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Pro rok 2004 se roční objemy celních kvót s pořadovými čísly 09.0752, 09.0756 a 09.0758 snižují v poměru k části období kvóty v celých týdnech, které uplynulo do dne stanoveného v čl. 3 druhém pododstavci.
          2. Pro rok 2004 se otevírá celní kvóta s pořadovým číslem 09.0754 na období od 15. června do 31. prosince na objem 24800 tun.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 25. října 2004.
          Za Radu
          R. Verdonk
          předsedkyně
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 101, 4.5.1995, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením (ES) č. 1329/2003 (Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 130, 29.4.2004, s. 1.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.