Nařízení Rady (ES) č. 1922/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro dovoz živého skotu pocházejícího ze Švýcarska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1922/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1922/2004
          ze dne 25. října 2004,
          kterým se přijímají autonomní a přechodná opatření k otevření celní kvóty Společenství pro dovoz živého skotu pocházejícího ze Švýcarska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Po přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii se Evropské společenství a Švýcarská konfederace na dvoustranné schůzce na nejvyšší úrovni dne 19. května 2004 dohodly na zásadě, že by měly být obchodní toky, v souladu s preferencemi udělenými podle dvoustranných dohod mezi novými členskými státy a Švýcarskem, zachovány i po rozšíření Evropské unie. Strany se proto dohodly na přijetí celních úlev v rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu zemědělskými produkty [1] (dále jen "dohoda"), která vstoupila v platnost dne 1. června 2002. Úprava těchto úlev, které jsou uvedeny v přílohách 1 a 2 dohody, zahrnují zejména otevření celní kvóty Společenství na dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg.
          (2) Se Švýcarskou konfederací bylo dohodnuto, že by nemělo dojít k přerušení obchodu. Postupy pro dvoustranné přijímání rozhodnutí měnících přílohy 1 a 2 dohody nebudou dokončeny okamžitě. Aby se zajistila dostupnost zvýhodněné kvóty až do vstupu uvedeného rozhodnutí v platnost, a z důvodu zjednodušení je vhodné otevřít tuto zvýhodněnou celní kvótu na autonomním a přechodném základě.
          (3) Prováděcí pravidla k tomuto nařízení, a zejména pravidla požadovaná pro řízení kvóty, by měla být přijata v souladu s článkem 32 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [2].
          (4) K získání těchto celních úlev je třeba, aby produkty pocházely ze Švýcarska v souladu s pravidly stanovenými v článku 4 dohody,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Otevírá se bezcelní kvóta Společenství na autonomním a přechodném základě pro období ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost do 30. června 2005 pro dovoz 4600 kusů živého skotu pocházejícího ze Švýcarska o hmotnosti vyšší než 160 kg, spadajícího do kódů KN 01029041, 01029049, 01029051, 01029059, 01029061, 01029069, 01029071 nebo 01029079.
          2. Na produkty uvedené v odstavci 1 se použijí pravidla původu stanovená v článku 4 dohody.
          Článek 2
          Prováděcí pravidla k tomuto nařízení budou přijata v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1254/1999.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 25. října 2004.
          Za Radu
          R. Verdonk
          předsedkyně
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.
          [2] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.