Nařízení Komise (ES) č. 1925/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1925/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1925/2004
          ze dne 29. října 2004,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92 [1], a zejména na články 18, 35 a 37 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1798/2003 spojuje a posiluje ustanovení o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty stanovená nařízením (EHS) č. 218/92 a směrnicí Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, určitých spotřebních daní a daní z pojistného [2].
          (2) Je nutné určit přesné kategorie informací, které jsou vyměňovány bez předběžné žádosti, četnost, při které tyto výměny musejí probíhat a praktická pravidla.
          (3) Je vhodné přijmout pravidla pro výměnu sdělovaných informací elektronickou cestou podle nařízení (ES) č. 1798/2003.
          (4) Je také třeba sestavit seznam statistických údajů potřebných k posouzení nařízení (ES) č. 1798/2003.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Účel
          Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k článkům 18, 35 a 37 nařízení (ES) č. 1798/2003.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          1. "chybějícím subjektem" subjekt, který je plátcem DPH, který se zřejmě s podvodnými úmysly vydává za nabyvatele zboží nebo služeb, aniž by zaplatil DPH, a který poskytuje toto zboží nebo tyto služby a fakturuje přitom DPH, které však neodvádí příslušným vnitrostátním orgánům;
          2. "zpronevěřením daňového čísla pro DPH" nedovoleným způsobem používat daňové číslo pro DPH přidělené jinému subjektu.
          Článek 3
          Kategorie výměny informací bez předchozí žádosti
          Kategorie informací, které by mohly být předmětem automatické výměny nebo strukturované automatické výměny podle článku 17 nařízení č. 1798/2003, jsou následující:
          1. Informace týkající se neusazených osob povinných k dani.
          2. Informace o nových dopravních prostředcích.
          3. Informace o zásilkovém prodeji, který je osvobozen od DPH v členském státě původu.
          4. Informace o operacích uvnitř Společenství, které se jeví jako neoprávněné.
          5. Informace o "chybějících subjektech" (potenciálních).
          Článek 4
          Podkategorie výměny informací bez předchozí žádosti
          1. Co se týká neusazených osob povinných k dani, výměna informací se týká:
          a) přidělení daňového čísla pro DPH pro osoby povinné k dani usazené v jiném členském státě;
          b) způsoby vracení daně z přidané hodnoty pro osoby povinné k dani neusazené v zemi, v souladu se směrnicí Rady 79/1072/EHS [3].
          2. Co se týká nových dopravních prostředků, výměna informací se týká:
          a) osvobození dodávek nových dopravních prostředků definovaných v čl. 28a odst. 2, v souladu s čl. 28c hlava A bod b) směrnice Rady 77/388/EHS [4], které provádějí osoby považované za povinné k dani podle čl. 28a odst. 4, které jsou plátci DPH;
          b) osvobození dodávek nových letadel a lodí definovaných v čl. 28a odst. 2, v souladu s čl. 28c hlava A bod b) směrnice Rady 77/388/EHS, které provádějí osoby povinné k DPH jiné než ty, které jsou uvedeny v písmeni a) – ve prospěch osob, které nejsou plátci DPH;
          c) osvobození dodávek nových pozemních motorových vozidel definovaných v čl. 28a odst. 2, v souladu s čl. 28c hlava A bod b) směrnice Rady 77/388/EHS, které provádějí osoby povinné k DPH jiné než ty, které jsou uvedeny v písmeni a) – ve prospěch osob, které nejsou plátci DPH.
          3. Co se týká informací o zásilkovém prodeji, který je osvobozen od DPH v členském státě původu:
          a) dodávky přesahující hranici uvedenou v čl. 28b hlava B odst. 2 směrnice 77/388/EHS;
          b) dodávky nižší než je hranice uvedená v čl. 28b hlava B odst. 2 směrnice 77/388/EHS, pokud osoba povinná k dani si zvolí, že bude podléhat daním v členském státě určení v souladu s čl. 28b hlava B odst. 3 uvedené směrnice.
          4. Co se týká informací o operacích uvnitř Společenství, které se jeví jako neoprávněné, výměna informací se týká:
          a) v případě, kdy je zřejmé, že hodnota dodávek uvnitř Společenství uvedených v systému výměny informací o DPH (VIES), se výrazně liší od ohlášené částky odpovídajících nabytí uvnitř Společenství;
          b) dodávky zboží v rámci Společenství, které není osvobozeno od DPH, v souladu s čl. 28c hlava A směrnice 77/388/EHS, osobě povinné k dani, která je usazena v jiném členském státě.
          5. Co se týká informací o "chybějících subjektech" (potenciálních), výměna informací se týká:
          a) osoby povinné k dani, jejichž identifikační číslo k platbě DPH bylo zrušeno, nebo již není platné z důvodu neexistence nebo předstírání hospodářské činnosti a které prováděly operace uvnitř Společenství;
          b) osoby povinné k dani, které jsou "chybějícími subjekty" (potenciálními), ale jejichž identifikační číslo k platbě DPH nebylo zrušeno;
          c) osoby povinné k dani, které dodávají v rámci Společenství a zákazníkům v jiných členských státech, pokud tento zákazník je "chybějícím subjektem" (potenciálním), nebo pokud "zpronevěřil identifikační číslo k platbě DPH".
          Článek 5
          Oznámení o účasti na výměně informací
          Každý členský stát Komisi písemně sdělí, do tří měsíců od vstupu v platnost tohoto nařízení, své rozhodnutí, přijaté v souladu s druhým odstavcem článku 18 nařízení (ES) č. 1798/2003, o účasti na výměně informací, které patří do kategorie nebo podkategorie uvedené v článku 3, případně 4, upřesní, zda použije automatické výměny či automatické strukturované výměny. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.
          Členský stát, který později změní kategorie nebo podkategorie vyměňovaných informací, nebo způsob účasti na této výměně informací, o tom musí písemně informovat Komisi. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.
          Článek 6
          Četnost předávání informací
          Pokud je používán systém automatické výměny, je třeba předat tyto informace:
          a) nejpozději do konce třetího měsíce po konci kalendářního roku, ve kterém byly tyto informace k dispozici, a to pro kategorie uvedené v čl. 3 odst. 1 a 3;
          b) nejpozději do konce třetího měsíce po konci čtvrtletí, ve kterém byly tyto informace k dispozici, a to pro kategorie uvedené v čl. 3 odst. 2.
          Informace týkající se kategorií uvedených v čl. 3 odst. 4 a 5 jsou předávány, jakmile jsou k dispozici.
          Článek 7
          Předávání sdělovaných informací
          1. Všechny informace sdělované písemně podle článku 37 nařízení (ES) č. 1798/2003 jsou v rámci možností předávány pouze elektronickou cestou sítí CCN/CSI, s výjimkou:
          a) žádosti o oznámení uvedené v článku 14 nařízení 1798/2003 a oznamovaného aktu nebo rozhodnutí;
          b) originálních dokumentů sdělených podle článku 7 nařízení č. 1798/2003.
          2. Příslušné orgány členských států mohou rozhodnout o tom, že informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) nebudou sdělovány v papírové podobě.
          Článek 8
          Hodnocení
          Opatření týkající se správní spolupráce jsou hodnocena podle čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 1798/2003 každé tři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Článek 9
          Statistické údaje
          Seznam statistických údajů uvedený v čl. 35 odst. 3 nařízení (ES) č. 1798/2003 je uveden v příloze.
          Každý členský stát sděluje tyto statistické údaje Komisi každý rok do 30. dubna, pokud je to možné, elektronickou cestou, pomocí vzorového formuláře uvedeného v příloze.
          Článek 10
          Sdělování vnitrostátních předpisů
          Členské státy sdělí Komisi znění všech ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která používají v oblasti působnosti tohoto nařízení.
          Komise sdělí tato opatření ostatním členským státům.
          Článek 11
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. října 2004.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/56/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 70).
          [3] Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.