Nařízení Rady (ES) č. 1927/2004 ze dne 21. října 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se upravují rybolovná práva a finanční příspěvek stanovené v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1927/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1927/2004
          ze dne 21. října 2004
          o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se upravují rybolovná práva a finanční příspěvek stanovené v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd [2] mají smluvní strany před koncem období platnosti protokolu připojeného k dohodě jednat, aby vzájemnou dohodou určily obsah protokolu na následující období, a případně potřebné změny nebo dodatky přílohy uvedeného protokolu.
          (2) Do doby jednání o změnách stávajícího protokolu [3], schváleného nařízením (ES) č. 301/2002 [4] se smluvní strany dohodly prodloužit jeho platnost na dobu jednoho roku dohodou ve formě výměny dopisů.
          (3) Schválení tohoto prodloužení je v zájmu Společenství.
          (4) Rozdělení rybolovných práv mezi členské státy podle protokolu, jehož platnost končí, by mělo být schváleno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dohoda ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se upravují rybolovná práva a finanční příspěvek stanovené v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o rybolovu při pobřeží Kapverd pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005, se schvaluje jménem Společenství.
          Znění dohody se připojuje k tomuto nařízení.
          Článek 2
          Rybolovná práva stanovená v protokolu se rozdělují mezi členské státy takto:
          +++++ TABLE +++++
          Jestliže žádosti o licenci těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu žádosti o licence ostatních členských států.
          Článek 3
          Členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov podle této dohody, oznámí Komisi množství odlovů z jednotlivých populací v rybolovné oblasti Kapverd v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 [5].
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 21. října 2004.
          Za Radu
          G. Zalm
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Stanovisko ze dne  15. září 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 212, 9.8.1990, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 47, 19.2.2002, s. 25.
          [4] Úř. věst. L 47, 19.2.2002, s. 2.
          [5] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.