Nařízení Rady (ES) č. 1928/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1928/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1928/2004
          ze dne 25. října 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [1], a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V příloze V nařízení (ES) č. 2287/2003 [2] je stanoveno dočasné omezení intenzity rybolovu a dodatečné podmínky pro kontrolu, inspekci a sledování v rámci obnovy určitých populací ryb. Od té doby Rada přijala nařízení (ES) č. 423/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace tresky obecné [3]. Je vhodné sladit ustanovení přílohy V s ustanoveními uvedeného nařízení. Při provádění přílohy V se dále ukázalo, že v zájmu zlepšení její použitelnosti a účinnosti je třeba některá její ustanovení vyjasnit nebo učinit pružnějšími. Je nutno zajistit, aby žádná změna režimu neměla nepříznivý vliv na účinek dotyčných opatření pro zachování.
          (2) Nařízení (ES) č. 2287/2003 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha V nařízení (ES) č. 2287/2003 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 25. října 2004.
          Za Radu
          R. Verdonk
          předsedkyně
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [2] Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 8.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.