Nařízení Komise (ES) č. 1931/2004 ze dne 8. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1931/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1931/2004
          
          ze dne 8. listopadu 2004,
          
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 1609/88, kterým se stanoví termín pro uskladnění másla prodávaného na základě nařízení (EHS) č. 3143/85 a (ES) č. 2571/97
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Podle článku 1 nařízení Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a o poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin [2], musí být máslo uváděné do prodeje uskladněno do stanoveného data.
          
          (2) S ohledem na trendy na trhu másla a množství, která jsou k dispozici na skladě, se změní datum v článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 1609/88 [3] související s máslem, uvedeným v nařízení (ES) č. 2571/97.
          
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          V článku 1 nařízení (EHS) č. 1609/88 je druhý pododstavec nahrazen následujícím:
          
          "Máslo uvedené v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3143/85 musí být uskladněno před 1. lednem 2003."
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 8. listopadu 2004.
          
          Za Komisi
          
          Franz Fischler
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř.věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
          [2] Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94).
          
          [3] Úř. věst. L 143, 10.6.1988, s. 23. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1449/2004 (Úř. věst. L 267, 14.8.2004, s. 31).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.