Nařízení Rady (ES) č. 1941/2004 ze dne 2. listopadu 2004, kterým se zastavuje přezkum pro „nového vývozce“ nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1941/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1941/2004
          ze dne 2. listopadu 2004,
          kterým se zastavuje přezkum pro "nového vývozce" nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. PLATNÁ OPATŘENÍ
          (1) Opatření, která jsou v současné době platná a týkají se dovozů některých elektronických vah pocházejících z Tchaj-wanu do Společenství, jsou konečná antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 2605/2000 [2]. Na základě téhož nařízení byla uložena také antidumpingová cla na dovozy některých elektronických vah pocházejících z Čínské lidové republiky a Korejské republiky. Existují také platná antidumpingová opatření týkající se některých elektronických vah pocházejících z Japonska a Singapuru [3].
          B. SOUČASNÉ ŠETŘENÍ
          1. Žádost o přezkum
          (2) Po uložení konečných antidumpingových cel na dovoz některých elektronických vah pocházejících z Tchaj-wanu obdržela Komise od tchajwanské společnosti Charder Electronic Co., Ltd. (dále jen "společnost Charder") žádost, aby podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení zahájila přezkum pro "nového vývozce" nařízení (ES) č. 2605/2000. Tato společnost prohlásila, že není spojena s žádnými vyvážejícími výrobci v Tchaj-wanu, na něž se vztahují platná antidumpingová opatření týkající se příslušných elektronických vah. Kromě toho tvrdila, že během původního období šetření (tj. v době od 1. září 1998 do 31. srpna 1999) příslušné elektronické váhy do Společenství nevyvážela, ale zahájila jejich vývoz do Společenství až po skončení šetření.
          2. Zahájení přezkumu pro "nového vývozce"
          (3) Komise přezkoumala důkazy, které předložila společnost Charder, a považovala je za dostatečné pro zahájení přezkumu v souladu s čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Po konzultaci s poradním výborem a poté, co byla výrobním odvětvím Společenství dána možnost vyjádřit se, zahájila Komise nařízením (ES) č. 2034/2003 [4] přezkum nařízení (ES) č. 2605/2000 v souvislosti se společností Charder a zahájila šetření.
          (4) Podle nařízení Komise (ES) č. 2034/2003 o zahájení přezkumu bylo antidumpingové clo ve výši 13,4 % uložené nařízením (ES) č. 2605/2000 na dovozy některých elektronických vah vyráběných společností Charder zrušeno. Zároveň bylo podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení celním úřadům uloženo, aby zahájily evidenci těchto vývozů.
          3. Dotyčný výrobek
          (5) Výrobek, na který se vztahuje tento přezkum, je stejný, jako výrobek v původním šetření, tj. elektronické váhy používané v maloobchodě s maximální kapacitou 30 kg, s digitálním ukazatelem hmotnosti, jednotkové ceny a ceny, která má být zaplacena (bez ohledu na to, zda má nebo nemá zařízení k vytištění těchto údajů), obvykle prohlašované pod kódem KN ex84238150 (kód TARIC 8423815010) a pocházející z Tchaj-wanu.
          4. Dotčené strany
          (6) Komise oficiálně informovala společnost Charder a zástupce vyvážející země o zahájení přezkumu. Dotčené strany dostaly možnost písemně se vyjádřit a účastnit se slyšení.
          (7) Komise také zaslala společnosti Charder dotazník a před konečným termínem obdržela odpověď. Komise vyhledala a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné pro určení dumpingu, a v sídle společnosti Charder i v sídle firmy ve Společenství, která produkty vyráběné společností Charder dováží (dále jen "dovozce"), proběhla ověřovací návštěva.
          5. Období šetření
          (8) Šetření dumpingu se soustředilo na období od 1. října 2002 do 30. září 2003 (dále jen "období šetření") nebo "OŠ").
          C. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          (9) Šetření potvrdilo, že společnost Charder dotčený výrobek během původního období šetření nevyvážela.
          (10) Kromě toho byla společnost Charder schopna doložit, že není spojena s žádnými vývozci nebo výrobci v Tchaj-wanu, na které se vztahují antidumpingová opatření uložená na dovoz určitých elektronických vah pocházejících z Tchaj-wanu.
          (11) Avšak čl. 11 odst. 4 základního nařízení také požaduje, aby po skončení původního šetření nový vývozce dotčený výrobek do Společenství skutečně vyvážel, nebo aby doložil, že uzavřel neodvolatelný smluvní závazek na vývoz velkého množství dotčeného výrobku do Společenství. V této souvislosti bylo zjištěno, že výrobky vyráběné společností Charder, vydávané za dotčený výrobek a během období šetření touto společností do Společenství vyvážené, nebyly ve stavu, ve kterém by mohly být prodávány konečným uživatelům. Ačkoli byly tyto výrobky společností Charder a dovozcem označovány za dotčený výrobek, zjistilo se, že se jednalo o nehotové výrobky s fyzikálními vlastnostmi odlišnými od dotčeného výrobku. Tyto nehotové výrobky byly dále zpracovávány dovozcem a přetvářeny na elektronické váhy. Kromě toho by také mělo být vzato v úvahu, že žádné z dále zpracovávaných vah nebyly prodávány během období šetření. Z těchto důvodů nemohou být dovážené výrobky klasifikovány jako dotčený výrobek. Navíc společnost Charder nedoložila, že uzavřela neodvolatelný smluvní závazek na vývoz velkého množství dotčeného výrobku do Společenství.
          (12) Na základě výše uvedených důvodů se vyvozuje, že společnost Charder nebyla schopna doložit, že skutečně splnila kritéria, aby mohla být považována za nového vývozce ve smyslu čl. 11 odst. 4 základního nařízení.
          D. ZASTAVENÍ PŘEZKUMU
          (13) S ohledem na výsledky šetření by měl být přezkum zastaven bez změny výše cla uplatňovaného pro společnost Charder, to znamená, že by mělo být udrženo na úrovni sazby konečného celostátního antidumpingového cla stanoveného v původním šetření, tj. 13,4 %.
          E. ZPĚTNÝ VÝBĚR ANTIDUMPINGOVÉHO CLA
          (14) Vzhledem k výše uvedeným závěrům bude antidumpingové clo použitelné na společnost Charder vybráno zpětně za vývozy dotyčného výrobku, které byly evidovány na základě článku 3 nařízení (ES) č. 2034/2003.
          F. ZVEŘEJNĚNÍ
          (15) Všechny dotčené strany byly informovány o základních faktech a důvodech, na jejichž základě bylo rozhodnuto o ukončení tohoto přezkumu a zpětném uložení antidumpingového cla z evidovaných dovozů. Proti sděleným faktům a důvodům nebyly vzneseny žádné připomínky.
          (16) Tento přezkum by proto měl být zastaven bez změny nařízení Rady (ES) č. 2605/2000,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Přezkum pro "nového vývozce" nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu, zahájený na základě čl. 11 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 384/96, se zastavuje bez změny platných antidumpingových cel.
          2. Clo ve výši 13,4 % uložené nařízením Rady (ES) č. 2605/2000 z dovozu některých elektronických vah pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu se vybere zpětně z dovozů dotyčného výrobku, které byly evidovány podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 2034/2003.
          3. Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. listopadu 2004.
          Za Radu
          B. R. Bot
          předseda
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 301, 30.11.2000, s. 42. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1408/2004 (Úř. věst. L 256, 3.8.2004, s. 8).
          [3] Nařízení Rady (ES) č. 468/2001 ze dne  6. března 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících z Japonska (Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 24) a nařízení Rady (ES) č. 469/2001 ze dne  6. března 2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících ze Singapuru (Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 37).
          [4] Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 3.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.