Nařízení Komise (ES) č. 1944/2004 ze dne 10. listopadu 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1944/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1944/2004
          ze dne 10. listopadu 2004,
          kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1] a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 5 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu s textilními výrobky, parafované dne 9. prosince 1988 a schválené rozhodnutím Rady 90/647/EHS [2], naposledy pozměněné a prodloužené dohodou ve formě výměny dopisů, parafovanou dne 19. května 2000 a schválenou rozhodnutím Rady 2000/787/ES [3], stanoví, že mohou být prováděny převody mezi kvótovými roky. Tato ustanovení týkající se flexibility byla oznámena Orgánu pro kontrolu nad textilem Světové obchodní organizace poté, co k ní Čína přistoupila.
          (2) Dne 2. srpna 2004 podala Čínská lidová republika žádost o převody množství z kvótového roku 2003 do kvótového roku 2004.
          (3) Převody požadované Čínskou lidovou republikou jsou v mezích ustanovení týkajících se flexibility, které jsou uvedeny v článku 5 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu s textilními výrobky, parafované dne 9. prosince 1988, a stanoveny v příloze VIII sloupci 9 nařízení (EHS) č. 3030/93.
          (4) Je vhodné této žádosti vyhovět v rozsahu dostupných množství.
          (5) Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení, aby z něho hospodářské subjekty mohly mít prospěch co nejrychleji.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného podle článku 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Převody mezi množstevními limity pro textilní výrobky pocházející z Čínské lidové republiky stanovené dohodou mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou o obchodu s textilními výrobky se povolují pro kvótový rok 2004 v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1627/2004 (Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 352, 15.12.1990, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 314, 14.12.2000, s. 13.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.