Nařízení Komise (ES) č. 1945/2004 ze dne 11. listopadu 2004, kterým se stanoví procentní podíly snížení platné v roce 2005, jež se použijí pro žádosti o přidělení podané netradičními hospodářskými subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro dovoz banánů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1945/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1945/2004
          ze dne 11. listopadu 2004,
          kterým se stanoví procentní podíly snížení platné v roce 2005, jež se použijí pro žádosti o přidělení podané netradičními hospodářskými subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro dovoz banánů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 896/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, kterým se stanoví režim dovozu banánů do Společenství [2], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle oznámení členských států podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001 činí celkové množství, pro které byly podány žádosti, 4941057,500 t pro všechny netradiční hospodářské subjekty A/B a 479315,000 t pro všechny netradiční hospodářské subjekty C.
          (2) Je třeba určit procentní podíly, jež se použijí pro stanovení přidělených množství pro netradiční hospodářské subjekty v rámci celních kvót A/B a C.
          (3) Toto nařízení musí vstoupit v platnost okamžitě, aby měly hospodářské subjekty dostatek času podat žádosti o licence pro první čtvrtletí roku 2005,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pokud jde o celní kvóty A/B a C stanovené v článku 18 nařízení (EHS) č. 404/93, množství přidělené každému netradičnímu hospodářskému subjektu pro rok 2005 dle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001 se rovná následujícímu procentnímu podílu množství, které je předmětem žádosti:
          a) 9,12780 % pro každý netradiční hospodářský subjekt A/B;
          b) 17,21206 % pro každý netradiční hospodářský subjekt C.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost 12. listopadu 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. listopadu 2004.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 838/2004 (Úř. věst. L 127, 26.4.2004, s. 52).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.