Nařízení Komise (ES) č. 1954/2004 ze dne 11. listopadu 2004 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 238/2004 pro dovoz čiroku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1954/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1954/2004
          ze dne 11. listopadu 2004
          týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 238/2004 pro dovoz čiroku
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle nařízení Komise (ES) č. 238/2004 [2] bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro maximální snížení dovozního cla u čiroku dováženého do Španělska.
          (2) Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 1839/95 [3] se Komise může rozhodnout, v souladu s postupem stanoveným v článku 25 nařízení (ES) č. 1784/2003, nevyhovět žádné nabídce.
          (3) Zejména vzhledem ke kritériím uvedeným v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 1839/95 se nedoporučuje stanovovat maximální snížení cla.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nabídkám podaným v období od 5. do 11. listopadu 2004 v rámci nabídkového řízení pro snížení dovozního cla dle nařízení (ES) č. 238/2004 pro čirok se nevyhovuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 12. listopadu 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 23.
          [3] Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2235/2000 (Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 13).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.