Nařízení Komise (ES) č. 1957/2004 ze dne 12. listopadu 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 152. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1957/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1957/2004
          ze dne 12. listopadu 2004,
          kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 152. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s nařízením Komise (ES) č. 2571/97 ze dne 15. prosince 1997 o prodeji másla za snížené ceny a poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravinářských výrobků [2] přistoupí intervenční orgány pomocí nabídkového řízení k prodeji určitých množství intervenčního másla ve svém vlastnictví a k poskytnutí podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Článek 18 uvedeného nařízení stanoví, že s přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení se stanoví minimální prodejní cena másla i maximální výše podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo. Dále je stanoveno, že se tato cena nebo podpora mohou lišit podle zamýšleného použití másla, obsahu tuku v másle a způsobu přimíchávání a že může být také rozhodnuto nepokračovat v nabídkovém řízení. Je tudíž nutné stanovit výši (výše) jistot za zpracování.
          (2) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Maximální podpory i částky jistot za zpracování jsou pro 152. dílčí nabídkové řízení probíhající v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97 stanoveny v tabulce uvedené v příloze tohoto nařízení.
          2. Nepokračuje se v nabídkovém řízení v přívadě těchto produktů:
          -  máslo s přídavkem stoppových látek, ≥ 82 %, recept B,
          -  zahuštěné máslo o přídavkem stopových látek, recept A a B.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. listopadu 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech
          
          V Bruselu dne 12. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy poměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 350, 20.12.1997, s. 3. Nařízení naposledy poměněné nařízením (ES) č. 921/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 94).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.