Nařízení Komise (ES) č. 1969/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 96/2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1969/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1969/2004
          ze dne 16. listopadu 2004,
          kterým se opravuje nařízení (ES) č. 96/2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravují některá nařízení o trhu s cukrem
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 96/2004 [1] obsahuje chybu, v jejímž důsledku nebyly v článku 7 nařízení Komise (ES) 1464/95 ze dne 27. června 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví cukru [2], provedeny nezbytné úpravy vyplývající z rozšíření Unie.
          (2) Proto by mělo být nařízení (ES) č. 96/2004 opraveno vložením údajů uvedených v článku 7 nařízení (ES) č. 1464/95 v jazycích nových členských států,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 1 nařízení (ES) č. 96/2004 se vkládá nový bod 2a, který zní:
          "2a. V článku 7 se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:
          "2. Žádost o licenci na cukr, cukerný sirup, izoglukózu a inulinový sirup uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), d), f), g) a h) nařízení (ES) č. 1260/2001, které mají být do Společenství dováženy v souladu s nařízením (ES) č. 2007/2000, jakož i samotná licence musí obsahovat:
          -  v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:
          -  Reglamento (CE) no 2007/2000
          -  nařízení (ES) č. 2007/2000
          -  forordning (EF) nr. 2007/2000
          -  Verordnung (EG) Nr. 2007/2000
          -  määrus (EÜ) nr 2007/2000
          -  κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000
          -  Regulation (EC) No 2007/2000
          -  règlement (CE) no 2007/2000
          -  regolamento (CE) n. 2007/2000
          -  Regula (EK) Nr. 2007/2000
          -  Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000
          -  2007/2000/EK rendelet
          -  Regolament (KE) Nru 2007/2000
          -  Verordening (EG) nr. 2007/2000
          -  rozporządzenie (WE) nr 2007/2000
          -  Regulamento (CE) n.o 2007/2000
          -  nariadenie (ES) č. 2007/2000
          -  Uredba (ES) št. 2007/2000
          -  asetus (EY) N:o 2007/2000
          -  förordning (EG) nr 2007/2000,
          v kolonce 8 název země původu daného produktu.
          Vydáním dovozní licence vzniká v souladu s nařízením (ES) č. 2007/2000 povinnost dovážet ze země uvedené v licenci.
          3. Žádost o licenci na cukr, cukerný sirup, izoglukózu a inulinový sirup uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), d), f), g) a h) nařízení (ES) č. 1260/2001, které mají být do Společenství dováženy v souladu s rozhodnutím 2001/330/ES, jakož i samotná licence musí obsahovat:
          -  v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:
          -  Decisión 2001/330/CE del Consejo
          -  Rozhodnutím Rady 2001/330/ES
          -  Rådets afgørelse 2001/330/EF
          -  Beschluss 2001/330/EG des Rates
          -  Nõukogu otsusega 2001/330/EÜ
          -  Απόφαση 2001/330/ΕΚ του Συμβουλίου
          -  Council Decision 2001/330/EC
          -  décision 2001/330/CE du Conseil
          -  decisione 2001/330/CE del Consiglio
          -  Padomes Lēmumu 2001/330/EK
          -  Tarybos sprendime 2001/330/EB
          -  2001/330/EK tanácsi határozat
          -  mid-Deċiżjoni tal-Kunsill nru. 2001/330/EC
          -  Besluit 2001/330/EG van de Raad
          -  decyzja Rady 2001/330/WE
          -  Decisão 2001/330/CE do Conselho
          -  Rozhodnutím Rady 2001/330/ES
          -  Sklepom Sveta 2001/330/ES
          -  Neuvoston päätös 2001/330/EY
          -  Rådets Beslut 2001/330/EG,
          v kolonce 8 název země původu daného produktu.
          Vydáním dovozní licence vzniká v souladu s rozhodnutím 2001/330/ES povinnost dovážet ze země uvedené v licenci.
          4. Žádost o licenci na cukr, cukerný sirup, izoglukózu a inulinový sirup uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), d), f), g) a h) nařízení (ES) č. 1260/2001, které mají být do Společenství dováženy v souladu s rozhodnutím 2001/868/ES, jakož i samotná licence musí obsahovat:
          -  v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:
          -  Decisión 2001/868/CE del Consejo
          -  Rozhodnutím Rady 2001/868/ES
          -  Rådets afgørelse 2001/868/EF
          -  Beschluss 2001/868/EG des Rates
          -  Nõukogu otsusega 2001/868/EÜ
          -  Απόφαση 2001/868/ΕΚ του Συμβουλίου
          -  Council Decision 2001/868/EC
          -  décision 2001/868/CE du Conseil
          -  decisione 2001/868/CE del Consiglio
          -  Padomes Lēmumu 2001/868/EK
          -  Tarybos sprendime 2001/868/EB
          -  2001/868/EK tanácsi határozat
          -  mid-Deċiżjoni tal-Kunsill nru. 2001/868/EC
          -  Besluit 2001/868/EG van de Raad
          -  decyzja Rady 2001/868/WE
          -  Decisão 2001/868/CE do Conselho
          -  Rozhodnutím Rady 2001/868/ES
          -  Sklepom Sveta 2001/868/ES
          -  Neuvoston päätös 2001/868/EY
          -  Rådets Beslut 2001/868/EG,
          v kolonce 8 název země původu daného produktu.
          Vydáním dovozní licence vzniká v souladu s rozhodnutím 2001/868/ES povinnost dovážet ze země uvedené v licenci.""
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 144, 28.6.1995, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 96/2004.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.