Nařízení Komise (ES) č. 1970/2004 ze dne 16. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobuje nařízení (EHS) č. 3515/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1055/77 o skladování a pohybu produktů nakoupených intervenčními agenturami

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1970/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1970/2004
          ze dne 16. listopadu 2004,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobuje nařízení (EHS) č. 3515/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1055/77 o skladování a pohybu produktů nakoupených intervenčními agenturami
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Vzhledem k přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") ke Společenství je třeba přizpůsobit nařízení Komise (EHS) č. 3515/92 [1] a stanovit některé poznámky v jazycích nových členských států.
          (2) V důsledku toho je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 3515/92,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 3515/92 se mění takto:
          1. V článku 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Vývozní prohlášení a popřípadě doklad pro vnější tranzit Společenství nebo odpovídající vnitrostátní doklad musí obsahovat jednu z následujících poznámek:
          -  Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1055/77,
          -  Intervenční produkty v držení … (název a adresa intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a adresa zamýšleného místa skladování). Použije se první odrážka článku 2 nařízení (EHS) č. 1055/77,
          -  Produkter fra intervention, som … (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77,
          -  Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77,
          -  (sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EMÜ) nr 1055/77 artikli 2 esimese taande kohaldamin,
          -  Πρoϊόντα παρέμβασης πoυ ευρίσκoνται στην κατoχή τoυ … (oνoμασία και διεύθυνση τoυ oργανισμoύ παρέμβασης) πρoς απoθήκευση εις … (χώρα και διεύθυνση τoυ πρoτεινόμεvoυ χώρoυ απoθήκευσης). Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 2 πρώτη περίπτωση τoυ κανoνισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77;
          -  Intervention products held by … (name and address of the intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77;
          -  Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1055/77;
          -  Prodotti d'intervento detenuti da … (nome e indirizzo dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in … (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77;
          -  Intervences produkti, kas pieder … (intervences aģentūras nosaukums un adrese), glabāšanai … (attiecīgā valsts un plānotā glabāšanas vieta). Regulas (EEK) Nr. 1055/77 2. panta pirmā ievilkuma piemērošana;
          -  (Intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas) … intervenciniai produktai, skirti saugojimui … (atitinkama šalis ir numatomos saugojimo vietos adresas). Reglamento (EEB) Nr. 1055/77 2 straipsnio pirmos įtraukos taikymas;
          -  Az … (intervenciós hivatal neve és címe) tulajdonában lévő, … .-ban-/ben (a raktározási hely címe és országa) raktározásra szánt intervenciós termékek. Az 1055/77/EGK rendelet 2. cikke első francia bekezdésének alkalmazása;
          -  Prodotti ta’ intervenzjoni miżmuma minn … (isem u indirizz ta’l-organu ta’l-intervenzjoni), biex jinħażnu f’/għand … (pajjiż ikkonċernat u indirizz ta’ post il-ħażna). Applikazzjoni ta’l-artikolu 2 l-ewwel inċiż tar-regolament (KEE) nru 1055/77;
          -  Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77;
          -  Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres przewidzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 2 pierwsze tiret rozporządzenia (EWG) nr 1055/77;
          -  Produtos de intervenção em poder de … (nome e morada do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e morada do local de armazenagem previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1055/77;
          -  Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie, v držbe … (názov a adresa intervenčnej inštitúcie), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). Uplatňuje sa prvá zarážka článku 2 nariadenia (EHS) č. 1055/77;
          -  Intervencijski produkti, zadržani s strani … (ime in naslov intervencijskega organa), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skladiščenja). Izvajanje prvega odstavka člena 2 Uredbe (EGS) št. 1055/77;
          -  Interventiotuotteita, jotka ovat … (interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (ETY) N:o 1055/77 2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukainen soveltaminen;
          -  Interventionsprodukter som innehas av … (interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). Tillämpning av artikel 2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 1055/77."
          2. V článku 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Jsou-li produkty podle čl. 2 druhé odrážky nařízení (EHS) č. 1055/77 odeslány do jiného členského státu jako převodní operace, provází tyto produkty kontrolní výtisk T5 uvedený v článcích 912a až 912g nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [2]. Kontrolní výtisk T5 vydává intervenční agentura, která produkty zasílá, a v kolonce 104 musí obsahovat jednu z následujících poznámek:
          -  Productos de intervención — operación de transferencia
          -  Intervenční produkty – převod
          -  Produkter fra intervention — overførsel
          -  Interventionserzeugnisse — Transfer
          -  Sekkumistooted – ülevõtmistoiming
          -  Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης
          -  Intervention products — transfer operation
          -  Produits d'intervention — opération de transfert
          -  Prodotti d'intervento — operazione trasferimento
          -  Intervences produkti – transfertoperācija
          -  Intervenciniai produktai – pervežimas
          -  Intervenciós termékek – szállítási művelet
          -  Prodotti ta’ intervenzjoni – operazzjoni ta’ trasferiment
          -  Interventieprodukten — Overdracht
          -  Produkty interwencyjne – operacja przekazania.
          -  Produtos de intervenção — operação de transferência
          -  Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie – presun
          -  Intervencijski produkti – postopek transferja
          -  Interventiotuotteita – siirtotoimi
          -  Interventionsprodukter – överföringsförfarande.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004. Nedotýká se však platnosti poznámek připojených na základě čl. 2 druhého pododstavce a čl. 5 prvního pododstavce nařízení (EHS) č. 3515/92 mezi datem 1. května 2004 a vstupem v platnost tohoto nařízení.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 15. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 306/95 (Úř. věst. L 36, 16.2.1995, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1."


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.