Rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1974/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Rozhodnutí Komise (ES) č. 1974/2004
          ze dne 29. října 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
          Komise Evropských společenství,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) N 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 [1], a zejména na čl. 42 odst. 4 a 9, čl. 145 písm. c) a d) a článek 155 tohoto nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 ze dne 21. dubna 2004 o stanovení prováděcích pravidel pro režim jednotné platby uvedený v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví obecná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [2], zavádí prováděcí pravidla pro režim jednotné platby, která se použijí počínaje rokem 2005. Správní a provozní zavedení režimu zahájené na tomto základě, začalo na vnitrostátní úrovni uvedeného nařízení, ukázalo potřebu dalších prováděcích pravidel pro některá hlediska režimu a k vyjasnění určitých hledisek stávajících pravidel.
          (2) V návaznosti na vyhlášení nařízení (ES) č. 795/2004 se navíc ukazuje, že některé odkazy na nařízení Komise (ES) č. 796/2004 [3] byly zveřejněny chybně. Je proto vhodné je opravit.
          (3) Účelem čl. 46 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 je umožnit za určitých podmínek převod platebního nároku bez půdy. Čl. 46 odst. 2 první pododstavec nařízení (ES) č. 1782/2003 jasně stanovuje, že převod platebního nároku bez půdy se uskutečňuje pouze prodejem. Aby se zabránilo nesprávnému pochopení druhého pododstavce a nenarušila se tím platnost ustanovení prvního pododstavce tohoto článku, je vhodné kvůli vyjasnění upřesnit, že převod, zmíněný v tomto druhém pododstavci, odkazuje pouze na prodej platebních nároků bez půdy a ne na pronájem platebních nároků, který není bez půdy možný.
          (4) Z administrativních důvodů a k omezení vytváření zlomků platebních nároků v rozsahu, který je potřeba, je vhodné stanovit pravidlo za předpokladu, že byly jednou použity veškeré nároky, že částečně použité nároky se mají posuzovat jako zcela použité při poskytování práva na platbu úměrně k přihlášené půdě a v případě převodu před rozdělením existujícího nároku, se mají využít všechny existující zlomky.
          (5) Čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 1782/2003 stanoví, že platby ve sledovaném období jsou takové, které jsou poskytnuty, nebo ty, které v tomto období budou poskytnuty. Příloha VII doplňuje, že je třeba vzít v úvahu omezení, vyplývající z použití základních ploch, stropů podpor nebo jiných množstevních omezení. Je proto vhodné z důvodu vyjasnění stanovit, že omezení a vynětí použitá podle nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 [4] je třeba vzít v úvahu pro všechny přímé platby podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1782/2003, aby nedošlo k přetrvávání omezení a vynětí, použitých v tomto období. Proto se tedy musí vzít v úvahu počet zvířat a hektarů, určených v době vzniku platebních nároků, aniž by byly dotčeny další kontroly a použití čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) 2988/95 [5].
          (6) Zemědělci, kteří pronajali nebo prodali hektary půdy, by neměli získat výhodu z mechanismu stanoveného článkem 7. Proto je nutné, aby prodaná nebo převedená půda byla zahrnuta do počtu hektarů, které zemědělec ohlašuje, aby na základě těchto hektarů půdy netěžil z mechanismu.
          (7) Článek 40 nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovuje použití rozdílného sledovaného období v případě obtížných podmínek, které ovlivňují produkci. Je proto vhodné určit, že ustanovení tohoto článku se použije na základě každé přímé platby podle přílohy VI uvedeného nařízení, která odpovídá rozdílným produkcím.
          (8) Pokud se týká použití čl. 42 odst. 9 nařízení (ES) č. 1782/2003, je vhodné určit jeho použití v případě převodu nároků na prémie a dopadů na výpočet zbývající referenční částky na zbývající hektary. Kromě toho ode dne změny data z 29. září 2003 na 15. květen 2004, zavedené nařízením (ES) č. 864/2004, aby nedošlo k použití článku tam, kde by to mohlo mít vliv na legitimní očekávání zemědělců, kteří již uzavřeli smlouvy mezi daty 30. září 2003 a 15. květnem 2004 a očekávali by použití této doložky, je vhodné stanovit v takových případech nemožnost použití tohoto článku.
          (9) Za tím účelem, aby pro členský stát byla vzata do úvahy možnost stanovit další přidělení referenční částky v prvním roce použití režimu jednotné platby podle čl. 34 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003, je vhodné pevně určit konečné datum pro konečné přihlášení k platebním nárokům ke dni 15. srpna, zatímco ve stejné době v případě, kdy se vezme v úvahu možnost členského státu určit pozdější datum, kde to administrativní důvody takto zaručují. Je vhodné upřesnit plochu, na kterou se vztahuje minimální výše a kdy má být půda přihlášena.
          (10) Ode dne změny data z 29. září 2003 na 15. květen 2004, zavedeným nařízením (ES) č. 864/2004 se má z důvodů shody totéž datum zavést v ustanoveních, týkajících se zemědělců ve zvláštních situacích.
          (11) Je třeba vzít v úvahu jakýkoliv případný správní akt nebo soudní rozhodnutí o skončení sporu mezi správou a zemědělcem v případě, že toto vyústí v přidělení nebo zvýšení platebních nároků. Tuto situaci je třeba považovat za zvláštní situaci v souladu s čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 a v důsledku toho jednat.
          (12) Aniž je dotčeno použití čl. 43 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003, který stanoví, že všechny krmné plochy se mají v referenčním období zahrnout do výpočtu platebních nároků, za účelem podpory úlohy vnitrostátních správ, které tím dostávají možnost vytvoření prozatímních platebních nároků, je vhodné jim dát možnost, aby vzaly v úvahu počet krmných ploch, přihlášených v žádosti o podporu na plochu před zavedením režimu jednotné platby nebo v případě předběžného vytvoření platebních nároků, zatímco se zemědělci ponechá možnost prokázat, že jeho krmná plocha byla ve sledovaném období nižší.
          (13) Současná prováděcí pravidla o nárocích na platby podléhají zvláštním podmínkám, které je třeba splnit nebo určit, do jaké míry se týkají určitých aspektů vytvoření a správy těchto nároků.
          (14) Extenzifikační prémie a dodatečné platby v odvětví produkce hovězího, telecího, ovčího a kozího masa, které jsou uvedeny v příloze VI nařízení (ES) č. 1782/2003, byly poskytnuty v referenčním období podle podmínek způsobilosti a částek, stanovených členskými státy, které se mohou z roku na rok měnit. V důsledku těchto měnících se prvků je proto vhodné umožnit příslušným členským státům, aby vzaly podle objektivních kritérií v úvahu takové rozdílné podmínky způsobilosti a částku při výpočtu referenční částky týkající se těchto výplat při respektování relativních rozpočtových stropů. Ohledně porážkových prémií, s cílem usnadnit začlenění současného režimu prémií do režimu jednotné platby, je třeba vzít ve výpočtu referenční částky v úvahu stávající strop podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1254/12999.
          (15) Za účelem zohlednění jakýchkoli možných mimořádných okolností při použití regionálního modelu, je vhodné v článku 40 nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovit používání stávajících pravidel na mimořádné okolnosti.
          (16) U zemědělců produkujících ovoce a zeleninu a stolní brambory je třeba zohlednit, pokud používají ustanovení o zvláštních podmínkách.
          (17) Podle kapitoly 6 hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003 použijí nové členské státy režim jednotné platby pouze regionalizačním způsobem, založeným na ustanoveních, existujících pro regionalizační model podle článků 58 až 63 uvedeného nařízení. K uplatnění režimu jednotné platby v těchto členských státech je proto vhodné určit stejná prováděcí pravidla, která jsou použitelná, vytvořená v nařízení (ES) č. 795/2004.
          (18) Když členský stát využije možnost stanovenou v čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003, je třeba určit pevný konečný termín ke sdělení rozhodnutí, učiněných v souladu s články 58, 59, 61 až 64 a 70 nařízení (ES) č. 1782/2003, aby tak bylo umožněno Komisi stanovit stropy podle těchto článků.
          (19) Podle čl. 60 odst. 2 přílohy VII písm. B) a D) posledního pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003 určí Komise maximální plochu pro ovoce a zeleninu, sušené krmivo a brambory, určené pro výrobu škrobu na základě údajů, které sdělí členské státy. Je proto vhodné pro tato sdělení stanovit konečný termín.
          (20) Opatření tohoto jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          přijala toto nařízení:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 795/2004 se mění takto:
          1. Článek 2 se mění takto:
          a) v písmenech b) a e) se odkaz na nařízení (ES) č. 795/2004 nahradí odkazem na nařízení (ES) č. 796/2004;
          b) v písmenu i) se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Případ převodu platebních nároků bez půdy uvedený v čl. 46 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1782/2003 se považuje za případ prodeje platebních nároků bez půdy."
          2. Čl. 3 odst. 2 se nahrazuje těmito odstavci:
          "2. Když zemědělec poté, co ohlásil v souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (ES) č. 1782/2003 všechny možné celé platební nároky, musí ohlásit platební nárok doprovázející pozemek, který činí zlomek hektaru, tento poslední platební nárok dává právo k platbě, vypočtené poměrným dílem podle velikosti půdy a pro účel článku 45 uvedeného nařízení bude považován za plně použitý.
          3. Je-li velikost půdy, která se převádí s nárokem v souladu s čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení, zlomkem hektaru, zemědělec může převést část nároku, týkajícího se půdy, v hodnotě vypočítané stejným zlomkem. Zbývající část nároku zůstane k dispozici zemědělci v hodnotě vypočítané odpovídajícím způsobem.
          4. Odstavce 2 a 3 se použijí pouze tehdy, jestliže zemědělec stále potřebuje ohlásit nebo převést platební nárok nebo zlomek platebního nároku se zlomkem hektaru po ohlášení nebo převedení existujících platebních nároků nebo zlomků platebních nároků."
          3. Vkládá se článek 3a, který zní:
          "Článek 3a
          Zjištěné hektary a zjištěná zvířata
          Aniž je dotčeno použití přílohy VII nařízení (ES) č. 1782/2003, počet hektarů nebo zvířat, pro který byla nebo měla být přímá platba poskytnuta ve sledovaném období, který se bere v úvahu pro účel stanovení referenční částky podle čl. 37 odst. 1 uvedeného nařízení, je počet hektarů nebo zvířat, určený ve smyslu čl. 2 písm. r) a s) nařízení (ES) č. 2419/2001, kterými se stanoví přímé platby podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1782/2003."
          4. Článek 7 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Pro účel tohoto článku se "platebními nároky" rozumí pouze platební nároky, přidělené členským státem v prvním roce použití režimu jednotné platby.";
          b) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
          "Pro účel odstavců 1, 2, 3 a 4 se hektary převedené prodejem nebo pronájmem zahrnou do počtu hektarů, které zemědělec přihlašuje."
          5. V čl. 8 odst. 1 druhém pododstavci se odkaz na nařízení (ES) č. 795/2004 nahrazuje odkazem na nařízení (ES) č. 796/2004.
          6. Článek 10 se mění takto:
          a) v odst. 1 písm. a), b) a c) se na konec každého požadavku vkládají tato slova:
          "nebo převáděná práva na prémie;"
          b) v odstavci 2 se slovo "hektary" nahrazuje těmito slovy:
          "hektary sledovaného období, odpovídající zbývající referenční částce";
          c) v odstavci 3 se datum 30. dubna 2004 nahrazuje datem 15. května 2004;
          d) doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "5. Aniž by bylo dotčeno použití odstavce 4, nepoužije se odstavec 1 v případě, kdy byla do smlouvy před 15. květnem 2004 vložena smluvní doložka podle článku 17 a případně podle článku 27."
          7. Článek 12 se mění takto:
          a) v odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Nejsou možné žádné konečné převody platebních nároků před konečných stanovením platebních nároků.
          V každém případě konečné platební nároky se stanoví nejpozději k 15. srpnu prvního roku použití režimu jednotné platby. Jestliže to vyžadují správní podmínky, může členský stát rozhodnout, že datem pro končené stanovení může být stejný den jako datum pro oznámení platby za první rok použití režimu jednotné platby, avšak v žádném případě ne později než 31. prosince prvního roku použití.
          Zemědělci mohou předložit, s výhradou konečného stanovení, žádosti podle režimu jednotné platby na základě dočasných platebních nároků, stanovených členským státem, nebo získaných pomocí smluvní doložky podle článků 17 nebo 27.";
          b) v odstavci 6 se po slovech "na vlastnictví" vkládají tato slova:
          "ve smyslu zemědělské plochy";
          c) doplňuje se nový odstavec 8, který zní:
          "8. S výjimkou účelu stanovení platebních nároků z vnitrostátní rezervy podle článků 6, 7 a 18 až 23a a aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 6 tohoto článku, není potřeba ohlásit pozemek za účelem stanovení platebních nároků. Ohlášení půdy podle čl. 44 odst. 3 nařízení (ES) č. 1782/2003 se použije za účelem žádosti o výplatu platebních nároků podle režimu jednotné platby."
          8. V článku 16 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "3. Článek 40 nařízení (ES) č. 1782/2003 se použije na základě každé přímé platby podle přílohy VI uvedeného nařízení."
          9. V čl. 18 odst. 1 a 2 se číslo "23" nahrazuje číslem "23a".
          10. Článek 20 se mění takto:
          a) v odstavci 1, se slova "bezplatným převodem nebo pronájmem na šest nebo více roků" nahrazují takto:
          "převodem, buď prodejem nebo pronájmem na šest nebo více roků, bez poplatku nebo za symbolickou cenu";
          b) v čl. 20 odst. 1 se za slovo "ukončil" doplní slova:
          "zemědělskou činnost".
          11. V článcích 21, 22 a 23 se datum 29. září 2003 nahrazuje datem 15. května 2004.
          12. Vkládá se nový článek 23a, který zní:
          "Článek 23a
          Správní akty a soudní rozhodnutí
          Jestliže by byl zemědělec oprávněn obdržet platební nároky nebo zvýšení hodnoty stávajících platebních nároků z moci konečného soudního rozhodnutí nebo z moci konečného správního aktu příslušného orgánu členského státu, zemědělec obdrží počet a hodnotu platebních nároků, uznaných v tomto rozhodnutí nebo aktu ve lhůtě, kterou stanoví členský stát, avšak ne později, než je poslední datum pro předložení žádosti podle režimu jednotné platby, následující po datu rozhodnutí nebo aktu a s ohledem na použití čl. 44 odst. 3 nařízení (ES) č. 1782/2003."
          13. Článek 28 se nahrazuje tímto:
          1. " Pro účely čl. 34 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 může členský stát případně rozhodnout o použití:
          a) krmné plochy ohlášené zemědělcem v žádosti o podporu na plochu pro rok 2004 nebo v roce předcházejícím prvnímu roku použití režimu jednotné platby; nebo
          b) krmné plochy ohlášené za použití čl. 12 odst. 1 nebo odst. 2 tohoto nařízení.
          2. Za účelem stanovení konečných platebních nároků může zemědělec prokázat, pro splnění požadavků příslušného orgánu, že tato krmná plocha ve sledovaném období byla menší, nebo v případě, že plocha, používaná členskými státy je menší, přihlásí v souladu s čl. 43 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 celou krmnou plochu, kterou měl v držení ve sledovaném období."
          14. V článku 29 se odkaz na nařízení (ES) č. 795/2004 nahrazuje odkazem na nařízení (ES) č. 796/2004.
          15. Článek 30 se mění takto:
          a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Pro účely výpočtu zemědělské činnosti, vyjádřené ve velkých dobytčích jednotkách (VDJ) uvedených v čl. 49 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003, se převodní tabulka podle čl. 131 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení použije na průměrný počet zvířat za tři roky, na který byla ve sledovaném období poskytnuta přímá platba uvedená v článku 47 uvedeného nařízení."
          b) v odstavci 2 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "V případě prémie pro mléčné výrobky a dodatečných plateb se VDJ vypočítá vydělením referenčního množství, použitého pro výpočet částky prémie pro mléčné výrobky a dodatečné platby, jestliže se zahrne do režimu jednotné platby, průměrnými výnosy mléka podle přílohy XVI nařízení (ES) č. 1973/2004 [6], použitelnými v této době, nebo individuálními výnosy mléka v případě, že individuální výnos byl vyšší než průměrný. Když členský stát využije možnosti stanovené v článku 62 nařízení (ES) č. 1782/2003, upraví se příslušně množství VDJ.
          V případě porážkové prémie, nejsou-li k dispozici potřebná data týkající se stáří zvířat, může členský stát převést býky, voly, krávy a jalovice na VDJ za použití koeficientu 0,7 a telata za použití koeficientu 0,25.
          Přineslo-li stejné zvíře užitek z několika prémií, je použitelný koeficient průměrem koeficientu použitelného na různé prémie.";
          c) vkládá se nový odstavec 3a, který zní:
          "3a. Počet VDJ se vypočítá poměrným dílem k platebním nárokům, pro které zemědělec neměl hektary ve sledovaném období a pro které zemědělec vyžaduje použití zvláštních podmínek. Uplatní počáteční hodnotu z platebních nároků při nejnižší hodnotě.
          Žádost se podá pouze v prvním roce použití režimu jednotné platby. Členský stát určí pro žádost pevné datum. Tento termín lze v následujících letech obnovit pro stejný počet platebních nároků, které jsou předmětem zvláštních podmínek v předchozích letech nebo v případě převodu těchto platebních nároků či v případě přihlášení některých těchto platebních nároků s příslušným počtem hektarů, pro zbývající platební nároky.
          V těchto případech se počet VDJ přepočítá poměrným dílem na zbývající platební nároky, pro které zemědělec požaduje uplatnění zvláštních podmínek.
          Jakmile byly tyto platební nároky jednou ohlášeny s ekvivalentním počtem hektarů nebo jakmile byly převedeny, nelze pro ně předložit žádost o opětovné stanovení zvláštních podmínek, aniž je dotčen čl. 49 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1782/2003."
          16. Vkládá se nový článek 31a, který zní:
          "Článek 31a
          Platby za hovězí, telecí, ovčí a kozí maso
          1. Pro výpočet referenční částky, týkající se extenzifikačních prémií a dodatečných plateb v odvětví hovězího, telecího, ovčího a kozího masa, uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 1782/2003, vezme členský stát v úvahu, podle objektivních kritérií a takovým způsobem, aby zajistil rovné zacházení se zemědělci a zabránil narušení trhu a hospodářské soutěže, podmínky způsobilosti a částky, stanovené příslušným členským státem při přidělování takových plateb ve sledovaném období za předpokladu, že složka takových plateb nepřekročí strop podle přílohy VIII tohoto nařízení.
          2. Pro výpočet referenční částky, týkající se porážkové prémie v odvětví hovězího a telecího masa podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1782/2003, členský stát bere v úvahu použití čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1254/1999."
          17. V článku 32 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "4. Pro účely čl. 54 odst. 2 a čl. 61 nařízení (ES) č. 1782/2003 se půdou vyčleněnou v roce 2003 jako stálá pastvina rozumí:
          a) půda, kterou zemědělec ohlásil v žádosti o podporu na rok 2003 za stálou pastvinu; a
          b) půda, kterou zemědělec v žádosti o podporu na rok 2003 neohlásil, ledaže by se ukázalo, že tato půda nebyla vyčleněna v roce 2003 jako stálá pastvina."
          18. Článek 38 se mění takto:
          a) v odstavci 3 se odkaz na nařízení (ES) č. 795/2004 nahrazuje odkazem na nařízení (ES) č. 796/2004;
          b) doplňují se nové odstavce, které znějí:
          "4. Článek 40 nařízení (ES) č. 1782/2003 a článek 16 tohoto nařízení se použijí přiměřeně.
          5. Pro účel tohoto článku se odkaz na "zemědělskou plochu" v čl. 12 odst. 6 chápe jako odkaz na "způsobilou plochu ve smyslu čl. 44 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003"."
          19. V článku 41 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "4. Pro účel čl. 60 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 se články 20 až 23a tohoto nařízení použijí přiměřeně u zemědělců vyrábějících produkty uvedené v čl. 60 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003."
          20. Za kapitolu 6 se vkládá nová kapitola, která zní:
          "KAPITOLA 6a
          NOVÉ ČLENSKÉ STÁTY
          Článek 48a
          Provádění v nových členských státech
          1. Nestanoví-li tato kapitola jinak, vztahují se ustanovení tohoto nařízení na nové členské státy.
          2. Jakýkoliv odkaz na článek 42 nařízení (ES) č. 1782/2003 v tomto nařízení se považuje za odkaz na článek 71d nařízení (ES) č. 1782/2003.
          3. Jakýkoliv odkaz na regionální průměr v čl. 6 odst. 3 a 4 tohoto nařízení se považuje za odkaz na limit 5000 EUR podle čl. 71d odst. 4 nařízení (ES) č. 1782/2003.
          4. Jakýkoliv odkaz na články 58 a 59 nebo čl. 58 odst. 1 a čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003 v kapitolách 6 a 7 tohoto nařízení se považuje za odkaz na článek 71e nařízení (ES) č. 1782/2003.
          5. Jakýkoliv odkaz na čl. 59 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1782/2003 v článku 38 tohoto nařízení se považuje za odkaz na článek 71f nařízení (ES) č. 1782/2003.
          6. Jakýkoliv odkaz na článek 60 nařízení (ES) č. 1782/2003 v čl. 8 odst. 2, v čl. 9 odst. 1 písm. e), článek 41 a článek 50a tohoto nařízení se považuje za odkaz na článek 71g nařízení (ES) č. 1782/2003.
          7. Jakýkoliv odkaz na čl. 63 odst. 2 třetí pododstavec nařízení (ES) č. 1782/2003 v článcích 39, 43 a 48b tohoto nařízení se považuje za odkaz na čl. 71j odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003.
          8. Články 3a, 7, 10, 12 až 17, 27, 28, 30, 31, 31a, 40, 42, 45 až 46 a 49 se nepoužijí.
          9. Články 5, 19, 23, 31 a 42 se nepoužijí v případě použití režimu jednotné platby na plochu podle článku 143b nařízení (ES) č. 1782/2003."
          21. Vkládá se nový článek 48b, který zní:
          "Článek 48b
          Oznámení rozhodnutí
          Pokud se členský stát rozhodne využít možnosti stanovené v čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003, oznámí do 1. srpna roku předcházejícího prvnímu roku použití režimu jednotné platby rozhodnutí, která přijal v souladu s články 58, 59, 61 až 64 a 70 nařízení (ES) č. 1782/2003."
          22. Vkládá se nový článek 50a, který zní:
          "Článek 50a
          Sušená krmiva, brambory, určené pro výrobu škrobu a ovoce a zelenina
          Pro účel čl. 60 odst. 2 přílohy VII písm. B a D poslední pododstavec nařízení (ES) č. 1782/2003 členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. října roku, předcházejícího prvnímu roku použití režimu jednotné platby, počet hektarů, uvedených v těchto ustanoveních."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2005, s výjimkou čl. 1 bodu 21, který se použije ode dne 31. října 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. října 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).
          [2] Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.
          [4] Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 118/2004 (Úř. věst. L 17, 24.1.2004, s. 7).
          [5] Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.
          [6] Viz strana 1v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.