Nařízení Rady (ES) č. 1976/2004 ze dne 15. listopadu 2004, kterým se rozšiřuje konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 2597/1999 z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1976/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1976/2004
          ze dne 15. listopadu 2004,
          kterým se rozšiřuje konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 2597/1999 z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          1. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          (1) Rada nařízením (ES) č. 2597/1999 [2] (dále jen "původní nařízení") uložila vyrovnávací clo z dovozu polyethylentereftalátového (PET) filmu (dále jen "PET film") pocházejícího z Indie. Sazby vyrovnávacího cla se pohybují mezi 3,8 % a 19,1 %.
          (2) Dovoz PET filmu pocházejícího z Indie podléhá také antidumpingovému clu ve výši mezi 0 % a 62,6 %, které bylo uloženo nařízením (ES) č. 1676/2001 [3].
          2. PROBÍHAJÍCÍ ŠETŘENÍ
          (3) Dne 28. června 2002 Komise oznámením o zahájení zveřejněným v Úředním věstníku Evropských společenství [4] oznámila zahájení částečného prozatímního přezkumu podle článku 19 základního nařízení. Rozsah žádosti je omezen na formu opatření, a zejména na prošetření přijatelnosti závazku nabídnutého žadatelem. Tento přezkum stále probíhá.
          (4) Dne 22. listopadu 2003 Komise oznámením o zahájení zveřejněným v Úředním věstníku Evropských společenství [5] oznámila zahájení částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 [6]. Rozsah přezkumu je omezen na formu antidumpingových opatření. Tento přezkum stále probíhá.
          (5) Dne 19. února 2004 Komise oznámením o zahájení zveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství [7] oznámila zahájení částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96. Rozsah přezkumu je omezen na indického vyvážejícího výrobce, společnost Jindal Polyester Limited. Tento přezkum stále probíhá.
          3. ŽÁDOST
          (6) Dne 6. ledna 2004 obdržela Komise žádost podanou podle čl. 23 odst. 2 základního nařízení (dále jen "žádost") od výrobců ze Společenství, společností DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH a Nuroll SpA (dále jen "žadatelé"), o prošetření údajného obcházení vyrovnávacích opatření uložených na dovoz PET filmu pocházejícího z Indie. Žadatelé mají většinový podíl na výrobě PET filmu ve Společenství.
          (7) Žadatelé se domnívají a předložili o tom dostatečné důkazy, že po uložení opatření na dovoz PET filmu pocházejícího z Indie došlo ke značným změnám ve struktuře obchodu týkajícího se vývozu PET filmu do Společenství z Indie, Brazílie a Izraele. Podle žadatelů je příčinou této změny ve struktuře obchodu překládka PET filmu pocházejícího z Indie v Brazílii a Izraeli. Byla vznesena domněnka, že mimo uložení cel z dovozu PET filmu z Indie neexistuje pro výše uvedené změny žádné jiné dostatečné opodstatnění ani hospodářský důvod.
          (8) Konečně, žadatel se domnívá a předložil konkrétní důkaz o tom, že nápravné účinky cla jsou znehodnocovány vzhledem k množství a cenám. Byla vnesena domněnka, že značné množství dovozu PET filmu z Brazílie a Izraele zřejmě nahrazuje dovoz PET filmu pocházejícího z Indie. Navíc žadatel předložil konkrétní důkaz o tom, že PET film pocházející z Indie nadále využívá subvencí, u kterých bylo v původním šetření zjištěno, že jsou napadnutelné.
          4. ZAHÁJENÍ
          (9) Nařízením (ES) č. 283/2004 [8] (dále jen "zahajovací nařízení") Komise zahájila šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření, která se vztahují na dovoz PET filmu pocházejícího z Indie, dovozy PET filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli, a podle čl. 23 odst. 2 a čl. 24 odst. 5 základního nařízení uložila celním orgánům, aby od 20. února 2004 evidovaly dovoz PET filmu zasílaného z Brazílie a z Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli. Komise oznámila zahájení šetření celním orgánům v Indii, Brazílii a Izraeli. Komise zároveň nařízením (ES) č. 284/2004 [9] zahájila šetření možného obcházení antidumpingových opatření, která se vztahují na dovoz PET filmu pocházejícího z Indie, dovozy PET filmu zasílaného z Brazílie a z Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli. Závěry tohoto šetření jsou uvedeny v nařízení Rady (ES) č. 1975/2004 [10].
          (10) Indické úřady uvedly, že měly za to, že šetření proti obcházení nejsou povolena ani podle dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994, ani podle dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Toto tvrzení bylo zamítnuto na základě toho, že opatření proti obcházení, která byla stanovena v základním nařízení, nejsou v rozporu s dohodou o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 a dohodou o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Opravdu, závěrečný akt zahrnující výsledky Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání obsahuje rozhodnutí o obcházení [11], které za neexistence dohody o specifickém textu postupuje tuto záležitost Výboru pro otázky antidumpingu. Protože toto rozhodnutí bylo přijato s vědomím, že několik členů Světové obchodní organizace již má své vlastní právní předpisy proti obcházení, Evropské společenství to vykládá jako možnost jednotlivých členských států přijmout a spravovat v této věci předpisy až do přijetí mnohostranně dohodnutých pravidel. Stejné zásady by se logicky měly použít i pro antisubvenční šetření.
          5. ŠETŘENÍ
          (11) Dotazníky byly poslány vývozcům/výrobcům v Indii, Brazílii a Izraeli, kteří spolupracovali v původním šetření a kteří byli uvedeni v žádosti nebo se o nich Komise následně dozvěděla. Dotazníky byly zaslány dovozcům ve Společenství, kteří byli uvedeni v žádosti nebo spolupracovali v původním šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření. Všechny strany byly informovány o tom, že nedostatečná spolupráce může vést k uplatnění článku 28 základního nařízení a k závěrům (učiněným na základě dostupných skutečností), které mohou být méně příznivé, než kdyby strany spolupracovaly.
          (12) Komise obdržela odpovědi na dotazník od šesti vývozců/výrobců z Indie, od jednoho vývozce/výrobce z Brazílie a od jedné zpracovatelské společnosti, která se zabývá řezáním, laminováním a zpracováním PET filmu v Izraeli a která jej vyváží do Společenství. Jiná izraelská společnost zareagovala na dotazník vysvětlením, že PET film zpracovává, ale výsledné výrobky nevyváží pod kódy KN, kterými jsou značeny PET filmy. Na základě toho tato společnost nepředložila odpověď na dotazník.
          (13) Na dotazník zareagovalo pět dovozců ze Společenství. Tři z nich oznámili, že PET film nikdy nedováželi ani z Brazílie, ani z Izraele. Ostatní dva dovozci uvedli, že v průběhu období šetření nedováželi indický PET film ani z Brazílie, ani z Izraele. Z tohoto důvodu ani jedna z těchto společností nepředložila odpověď na dotazník.
          (14) Komise provedla ověřovací návštěvy v prostorách těchto společností:
          Brazilský vyvážející výrobce:
          -  Terphane Ltda BR 101, km 101, City of Cabo de Santo Agostinho, stát Pernambuco, Brazílie (dále jen "Terphane")
          Izraelský zpracovatel:
          -  Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504 POB 8380, Izrael (dále jen "Jolybar")
          Indičtí vyvážející výrobci:
          -  Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part – I, Nové Dillí – 110 003, Indie,
          -  Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), Indie,
          -  Jindal Polyester Limited, 56 Hanuman Road, Nové Dillí 110 001, Indie,
          -  Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, okres Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, Indie.
          6. OBDOBÍ ŠETŘENÍ
          (15) Šetření se vztahovalo na období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 (dále jen "OŠ"). K prošetření údajných změn struktury obchodu byly shromážděny údaje od roku 1998 až do konce OŠ.
          B. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          1. MÍRA SPOLUPRÁCE
          (16) Jak bylo uvedeno ve 12. bodě odůvodnění, šest vývozců/výrobců PET filmu z Indie spolupracovalo v šetření předložením odpovědí na dotazník. Komise také obdržela údaje od jednoho vyvážejícího výrobce PET filmu z Brazílie a od jedné zpracovatelské společnosti provádějící řezání, laminování a zpracování PET filmu v Izraeli. Tyto brazilské a izraelské společnosti představovaly podle údajů Eurostatu malou část (brazilská společnost méně než 1 % a izraelská společnost přibližně 5 %) celkového dovozu PET filmu z těchto zemí do Společenství v období šetření, a to jak vzhledem k množství, tak hodnotě.
          (17) Indické orgány vzhledem k zahájení šetření písemně předložily statistické informace o vývozu PET filmu z Indie mimo jiné do Společenství. Komise obdržela statistické údaje o vývozu PET filmu z Brazílie do Společenství také z brazilské národní databáze. Indická vláda rovněž předložila informace o režimech, které společnosti využívaly a na které se vztahovala stávající opatření.
          2. DOTYČNÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
          (18) Dotyčný výrobek definovaný v původním šetření je polyethylentereftalátový (PET) film pocházející z Indie, obvykle deklarovaný pod kódy KN ex39206219 a ex39206290 (dále jen "dotyčný výrobek").
          (19) Komise má za to, že PET film vyvážený do Společenství z Indie a PET film zasílaný do Společenství z Brazílie a Izraele mají stejné základní vlastnosti a stejné využití. Jsou tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 5 základního nařízení.
          3. ZMĚNA VE STRUKTUŘE OBCHODU
          Indie
          (20) V letech 1999–2003 představoval dovoz dotyčného výrobku podle příslušných kódů KN 96,5 % celkového dovozu z Indie. Tržní analýza byla tedy provedena s daty Eurostatu na úrovni kódů KN. V roce 1999 byla uložena vyrovnávací cla z dovozu PET filmu pocházejícího z Indie do Společenství. Tato cla vedla ke snížení objemů uvedeného dovozu z 11700 tun v roce 1998 na 10600 tun v roce 1999. V roce 2000 se dovoz znovu zvýšil na 11600 tun, potom ale následovalo uložení antidumpingových opatření v roce 2001, které vedlo ke snížení dovozu na 6100 tun. Od té doby se dovoz postupně zvyšuje a během OŠ činil 11500 tun.
          (21) Co se týče výše uvedené struktury, je třeba poznamenat, že jedna společnost měla výrazně nižší souhrnnou celní sazbu [12] než ostatní výrobci. Struktura obchodu této společnosti byla výrazně odlišná od trendu struktury obchodu jiných výrobců, protože tato společnost značně zvýšila svůj podíl na veškerých vývozech dotyčného výrobku z Indie do Společenství mezi uložením vyrovnávacích opatření a obdobím šetření. Zejména v letech 2000 až 2001, kdy byla zavedena antidumpingová opatření, tato společnost podstatně zvýšila svůj podíl na veškerých vývozech z Indie do Společenství. Nebereme-li v úvahu tento nepravidelný trend, zůstal dovoz dotyčného výrobku do Společenství výrazně pod úrovní dovozu před uložením vyrovnávacích opatření.
          (22) Indické úřady předložily statistické údaje o vývozu mimo jiné do Společenství. Uvedly, že měly za to, že oficiální indické statistiky neukazovaly na žádné obcházení stávajících vyrovnávacích opatření indickými výrobci PET filmu. Uvedené údaje však nesouhlasí s údaji o vývozu, které poskytly spolupracující indičtí vývozci, alespoň co se týče vývozu do Izraele. Tyto údaje vykazují zvyšující se objemy obchodů z Indie do Izraele od roku 2000 do roku 2003. Co se týče Brazílie, údaje o vývozu z Indie u přímých vývozů do Brazílie vykazují zvýšení ze zhruba 460 tun v roce 1998 na více než 1500 tun v roce 2000, přičemž tyto pak zůstaly na této úrovni relativně stabilní. To znamená velmi podstatné zvýšení. Pozdější ustálení vývozů neprokazuje, že k obcházení nedochází, neboť tyto údaje nezahrnují nepřímý prodej přes ostatní zprostředkující země. Při šetření spolupracoval jediný známý brazilský výrobce PET filmu a jeho vývoz do Společenství představoval během období šetření pouze zanedbatelnou část (0,5 %) veškerého prodeje z Brazílie do Společenství.
          Brazílie
          (23) Dovoz PET filmu do Společenství z Brazílie, oznámený Eurostatem na úrovni kódů KN, bez dovozu dotyčného výrobku vyráběného spolupracující společností, vzrostl ze 115 tun v roce 1998 (0,2 % všech dovozů) na více než 650 tun v roce 2000 (0,6 %), rok po uložení vyrovnávacích opatření. V roce 2001 bylo dovezeno více než 1200 tun (1,4 %), které se zvýšily jen na o něco více než 2500 tun (3,2 %) v roce 2002. Během období šetření zůstal dovoz těsně nad úrovní 2000 tun (2,4 % celkového dovozu PET filmu).
          (24) Jediná spolupracující společnost v Brazílii, společnost Terphane, je, jak bylo uvedeno výše (viz bod odůvodnění 22), jediným známým výrobcem PET filmu v Brazílii. Tato společnost vyvezla v období šetření do Společenství pouze jedinou zásilku PET filmu o objemu 10,6 tun. Až na vzorek, který prodala v roce 2002, se jednalo o první PET film, který tato společnost vyvezla do Společenství. Nezdá se tedy, že by byla odpovědná za objemy PET filmu, které byly do Společenství dováženy z Brazílie v letech 1998 až 2003 (bod odůvodnění 23 výše). Společnost vyrábí film dodávaný do Společenství v závodech, které byly založeny před tím, než opatření vztahující se na indický PET film vstoupila v platnost. V této společnosti tedy nebyla zjištěna žádná změna ve struktuře obchodu.
          Izrael
          (25) Dovoz PET filmu do Společenství z Izraele, oznámený Eurostatem na úrovni kódů KN, bez dovozu dotyčného výrobku vyráběného spolupracující společností, se snížil z 1100 tun v roce 1998 na o něco méně než 1000 tun v roce 1999 (1,3 % celkového dovozu PET filmu), ale pak vzrostl na 3000 tun v roce 2000 (3,7 % celkového dovozu) a na 3400 tun v roce 2001 (4,1 % celkového dovozu PET filmu). Objemy nadále vzrostly těsně nad 4200 tun v roce 2002 (5,1 % dovozu) a na více než 4400 tun v roce 2003 (5,3 % dovozu). V Izraeli sídlí jen několik zpracovatelů PET filmu. Informace obdržené ve stanoveném termínu ale ukázaly, že i kdyby se jejich výroba sečetla, není pravděpodobné, že by měli dostatečnou výrobní kapacitu na to, aby nesli odpovědnost za objem filmu, který byl do Společenství dovážen z Izraele v letech 2002 až 2003.
          (26) Oficiální indické údaje o vývozu vykazují počáteční snížení vývozu do Izraele z 53 tun v roce 1998 na 44 tun v roce 1999. V roce 2000 bylo vyvezeno 81 tun, v roce 2001 395 tun, 1032 tun v roce 2002 a v období šetření 2453 tun.
          (27) Jediná spolupracující společnost v Izraeli, společnost Jolybar, řeže, laminuje a zpracovává zakoupený PET film a prodává jej jako výrobek, který spadá pod stejné kódy KN jako dotyčný výrobek. Tento výrobek ale obecně není indického původu, a proto jej nelze považovat za dotyčný výrobek. Tato společnost dodávala PET film do Společenství od devadesátých let dvacátého století. Množství PET filmu vyváženého společností Jolybar do Společenství se v letech 1999 až 2003 (období šetření) zdvojnásobilo. Společnost vyrábí film dodávaný do Společenství v závodech, které byly založeny před tím, než opatření vztahující se na indický PET film vstoupila v platnost. Bez ohledu na to, zda tento vývoj vývozu ukazuje na změnu ve struktuře obchodu uvedené společnosti, nebyla tato otázka dále zvažována, protože pro takové chování v každém případě existoval jasný hospodářský důvod, jak je uvedeno v 31. bodě odůvodnění.
          (28) Vzhledem k výše uvedenému, a zejména k časové shodě, ke které došlo v roce 1999, mezi zvýšením dovozu z Brazílie a Izraele a vstoupením v platnost vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz PET filmu pocházejícího z Indie byla zjištěna změna ve struktuře obchodu týkajícího se dovozu PET filmu z Indie, Izraele a Brazílie.
          4. NEDOSTATEČNÉ OPODSTATNĚNÍ NEBO HOSPODÁŘSKÝ DŮVOD
          Brazílie
          Nespolupracující vyvážející výrobci
          (29) Vzhledem k nedostatku jakékoli jiné spolupráce a vzhledem k tomu, že výše uvedená změna ve struktuře obchodu v Brazílii nastala po uložení vyrovnávacích cel, se na základě dostupných informací a skutečnosti, že neexistuje žádné jiné vysvětlení, dospělo k závěru, že změna ve struktuře obchodu pramenila z uložení cla spíše než z jakéhokoli jiného dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu ve smyslu čl. 23 odst. 1 základního nařízení.
          Izrael
          Nespolupracující vyvážející výrobci
          (30) Vzhledem k nedostatku spolupráce a vzhledem k tomu, že výše uvedená změna ve struktuře obchodu nastala po uložení vyrovnávacích cel, se na základě dostupných informací a toho, že neexistuje žádné jiné vysvětlení, dospělo k závěru, že změna ve struktuře obchodu pramenila z uložení cla spíše než z jakéhokoli jiného dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu ve smyslu čl. 23 odst. 1 základního nařízení.
          Spolupracující vyvážející výrobce
          (31) Šetřením se zjistilo, že vývoz společnosti Jolybar do Společenství je dlouho zavedený a společnost vyrábí film dodávaný do Společenství v závodech, které byly založeny před tím, než opatření vztahující se na indický PET film vstoupila v platnost. Společnost podala vysvětlení, že indický film zákazníkům ze Společenství obvykle nedodává, jelikož tito zákazníci jako základní materiál používaný při zpracování společností Jolybar kvůli vlastnostem upřednostňují evropský film. Během období šetření byla jednomu zákazníkovi ze Společenství výjimečně odeslána přibližně jedna tuna indického filmu, a to v rámci větší zásilky, kterou zákazník naléhavě požadoval. Z tohoto důvodu se dospělo k závěru, že existuje dostatečný hospodářský důvod pro vývoj vývozu společnosti Jolybar a že tento důvod je v souladu s jejími aktivitami na trhu Společenství, které se týkají PET filmu jí vyráběného.
          5. ZNEHODNOCOVÁNÍ NÁPRAVNÝCH ÚČINKŮ CLA VZHLEDEM K CENÁM NEBO MNOŽSTVÍ OBDOBNÉHO VÝROBKU
          Nespolupracující vyvážející výrobci
          (32) Čísla uvedená v 20. až 28. bodě odůvodnění ukazují, že došlo ke zjevné množstevní změně ve struktuře dovozu dotyčného výrobku do Společenství od uložení opatření v roce 1999. V době uložení opatření došlo ke snížení indického dovozu do Společenství, a to z 11700 tun v roce 1998 na 10600 tun v roce 1999 (9 %). Vývozy dotyčného produktu do Společenství z Brazílie a Izraele se od roku 1999 do roku 2000 prudce zvedly z celkem méně než 1000 tun na více než 3500 tun. Údaje Eurostatu ukazují, že od roku 1998 do konce období šetření představovalo navýšení dovozu do Společenství z Brazílie 1900 tun a z Izraele 3500 tun. Vývozy z Indie, které po zavedení vyrovnávacích opatření klesly a po zavedení antidumpingových opatření klesly znovu, se od té doby zvýšily na úroveň, na jaké byly před zavedením vyrovnávacích opatření. Má se tedy za to, že část vývozních obchodních toků z Indie byla nejdříve kompenzována a později doplněna o vývozní toky přes Brazílii a Izrael, čímž byly znehodnoceny nápravné účinky opatření vzhledem k množství filmu dováženému na trh Společenství.
          (33) Co se týče cen dotyčného výrobku zasílaného z Brazílie a Izraele, bylo vzhledem k nízké míře spolupráce nezbytné použít údaje Eurostatu, které byly nejlepším dostupným důkazem.
          (34) Průměrná cena dovozu PET filmu z Brazílie v průběhu období šetření, upravená o náklady vzniklé po dovozu, se pohybovala okolo 67 % úrovně pro odstranění újmy, která byla stanovena v šetření, jež vedlo k uložení vyrovnávacích opatření. Na základě toho existuje důkaz, že PET film zasílaný z Brazílie znehodnocoval nápravné účinky uloženého cla i vzhledem k cenám.
          (35) Průměrná cena dovozu PET filmu z Izraele během období šetření, upravená o náklady po dovozu, se pohybovala okolo 75 % úrovně pro odstranění újmy, která byla stanovena v původním antisubvenčním šetření. Na základě toho existuje důkaz, že izraelský dovoz znehodnocoval nápravné účinky uloženého cla i vzhledem k cenám.
          (36) Byl tedy učiněn závěr, že dovoz PET filmu z Brazílie a Izraele znehodnocoval nápravné účinky vyrovnávacích opatření, a to jak vzhledem k cenám, tak množství.
          6. DŮKAZ O PŘETRVÁVAJÍCÍM SUBVENCOVÁNÍ DOTYČNÉHO VÝROBKU
          (37) Původním šetřením se zjistilo, že indické společnosti využívaly následujících subvencí: režim Duty Entitlement Passbook (před vývozem), Duty Entitlement Passbook (po vývozu) (dále jen "DEPB"), režim Export Promotion Capital Goods (dále jen "EPCG") a režimy oblasti pracující pro vývoz/vývozně zaměřené jednotky (dále jen "EPZ/EOU"), jakož i určité regionální režimy. Indická vláda předložila informace naznačující, že se dále využívají režimy DEPB (po vývozu) a EPCG, ale že dotčené společnosti se nenacházejí v oblastech, kde by mohly čerpat z SEZ/EPZ, což jsou režimy navazující na EPZ/EOU. O regionálních režimech nebyly získány žádné informace. Pět ze šesti spolupracujících společností potvrdilo, že získaly finanční prostředky prostřednictvím jednoho nebo obou z režimů DEPB a EPCG. Zbývající společnost odmítla poskytnout informace, pokud Komise nebude souhlasit s přepočtením výše subvence. Jedna ze společností se domnívá, že subvence nebyly napadnutelné. Je třeba poznamenat, že čl. 23 odst. 1 základního nařízení nepožaduje, aby se prokazovalo, že získané subvence jsou nadále napadnutelné, ani že by se měla přepočítávat výše subvencí. Bylo zjištěno, že přinejmenším některé ze subvenčních režimů, které byly během původního šetření označeny za napadnutelné, stále existují a většina spolupracujících vývozců z Indie jich využívá. Vzhledem k neexistenci spolupráce je třeba předpokládat, že jakýkoli jiný vyvážející výrobce by takových subvencí využíval stejným způsobem. Na základě toho je třeba učinit závěr, že vyvážený obdobný výrobek stále využívá subvencí, což je podmínka stanovená v čl. 23 odst. 1 základního nařízení pro účely rozšíření vyrovnávacího cla na dovozy obdobného výrobku ze třetích zemí.
          C. ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ OD CELNÍ EVIDENCE NEBO ROZŠÍŘENÍ CLA
          (38) Komise obdržela od společností Terphane a Jolybar žádost o osvobození od celní evidence a od celních opatření. Jak bylo uvedeno v 24. až 27. bodě odůvodnění, tyto společnosti spolupracovaly v šetření předložením odpovědí na dotazník a souhlasem s ověřovací návštěvou.
          (39) Nařízením (ES) č. 1830/2004 [13] Komise změnila zahajovací nařízení tak, aby byla zastavena registrace dovozu PET filmu ze společností Terphane a Jolybar, u nichž bylo shledáno, že neobcházejí vyrovnávací cla.
          (40) V souladu s výše uvedenými závěry, že společnosti Terphane a Jolybar neobcházejí platná vyrovnávací opatření, by tyto společnosti měly být osvobozeny také od plánovaného rozšíření opatření.
          D. OPATŘENÍ
          (41) Vzhledem k výše uvedeným závěrům bylo zjištěno, že k obcházení docházelo ve smyslu čl. 23 odst. 1 základního nařízení. V souladu s čl. 23 odst. 1 základního nařízení by stávající vyrovnávací opatření, jež se vztahují na dovoz dotyčného výrobku (tj. PET filmu pocházejícího z Indie), měla být rozšířena na dovoz PET filmu zasílaného z Brazílie nebo Izraele, ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli, s výjimkou PET filmu vyráběného ve společnostech Terphane a Jolybar.
          (42) V souladu s čl. 24 odst. 5 základního nařízení, v němž je stanoveno, že opatření budou použita na evidovaný dovoz ode dne celní evidence, by vyrovnávací clo mělo být vybíráno z dovozu PET filmu zasílaného z Brazílie a Izraele, který překročí hranice Společenství podle evidence uložené zahajovacím nařízením, s výjimkou dovozu PET filmu zasílaného z Brazílie a vyráběného společností Terphane a PET filmu zasílaného z Izraele a vyráběného společností Jolybar.
          (43) V souladu s čl. 23 odst. 3 základního nařízení osvobození od rozšířených opatření, udělené na PET film vyráběný společností Jolybar a společností Terphane, zůstanou v platnosti, pokud nebude zjištěno, že osvobození bylo uděleno za základě nepravdivých nebo zavádějících informací předložených dotčenými společnostmi. Nebude-li konkrétně prokázáno jinak, Komise může zahájit šetření za účelem zjištění, jestli je zrušení výjimky oprávněné.
          (44) Nerozšíření cel na dovoz PET filmu od společností Terphane a Jolybar bylo stanoveno na základě závěrů současného šetření. Toto nerozšíření se proto výhradně vztahuje na dovoz PET filmu zasílaného z Brazílie, respektive Izraele, a vyráběného těmito konkrétními právnickými osobami. Na dovezený PET film vyrobený nebo odeslaný jakoukoli jinou společností, která není konkrétně uvedena v normativní části tohoto nařízení spolu s názvem a adresou, včetně subjektů, které mají určitý vztah ke konkrétně jmenovaným společnostem, se toto osvobození nevztahuje a podléhá sazbě zbytkového cla uloženého nařízením Rady (ES) č. 2597/1999.
          E. POSTUP
          (45) Zúčastněné strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na základě kterých Rada zamýšlela rozšířit platné konečné vyrovnávací clo, a bylo jim umožněno se k těmto skutečnostem a úvahám vyjádřit a být vyslyšeny. Izraelské orgány zopakovaly připomínky indické vlády, které jsou zmíněny v 10. bodě odůvodnění. Byl také předložen seznam izraelských zpracovatelů PET filmu, kteří v letech 2003 až 2004 vyváželi do Evropského společenství. Jelikož však tyto společnosti během stanovených termínů nespolupracovaly, nemohly být osvobozeny od rozšíření opatření na Izrael,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Konečné vyrovnávací clo ve výši 19,1 % uložené nařízením (ES) č. 2597/1999 z dovozu polyethylentereftalátového filmu pocházejícího z Indie, kódů KN ex39206219 a ex39206290, se rozšiřuje i na dovoz stejného polyethylentereftalátového filmu zasílaného z Brazílie a zasílaného z Izraele (ať již je prohlášen za pocházející z Brazílie nebo Izraele, či nikoli) (kódy TARIC 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621992, 3920629031, 3920629092), s výjimkou polyethylentereftalátového filmu vyráběného společností Terphane Ltda, BR 101, km 101, City of Cabo de Santo Agostinho, stát Pernambuco, Brazílie (doplňkový kód TARIC A569) a společností Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504 POB 8380, Izrael (doplňkový kód TARIC A570).
          2. Clo rozšířené podle odstavce 1 tohoto článku se vybere z dovozů evidovaných v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 283/2004 a čl. 23 odst. 2 a čl. 24 odst. 5 nařízení (ES) č. 2026/97, s výjimkou dovozu výrobků vyrobených společností Terphane Ltda, BR 101, km 101, City of Cabo de Santo Agostinho, stát Pernambuco, Brazílie a společností Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504 POB 8380, Izrael.
          3. Použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. listopadu 2004.
          Za Radu
          předsedkyně
          M. van der Hoeven
          [1] Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12.)
          [2] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 227, 23.8.2001, s. 1.
          [4] Úř. věst. C 154, 28.6.2002, s. 2.
          [5] Úř. věst. C 281, 22.11.2003, s. 4.
          [6] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004.
          [7] Úř. věst. C 43, 19.2.2004, s. 14.
          [8] Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 25.
          [9] Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1830/2004 (Úř. věst. L 321, 22.10.2004, s. 26).
          [10] Viz strana 1 tohoto Úředního věstníku.
          [11] Rozhodnutí o obcházení přijaté Výborem pro obchodní jednání dne 15. prosince 1993.
          [12] Dotčená společnost podléhala vyrovnávacímu clu ve výši 7 %.
          [13] Úř. věst. L 321, 22.10.2004, s. 26.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.