Nařízení Komise (ES) č. 1979/2004 ze dne 17. listopadu 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 639/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1979/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1979/2004
          ze dne 17. listopadu 2004,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 639/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy
          KOMISE EVROSPKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Vzhledem k přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (dále jen "nové členské státy") je třeba upravit nařízení Komise (ES) č. 639/2003 [1] a doplnit některé poznámky v jazycích nových členských států.
          (2) Je proto třeba změnit nařízení (ES) č. 639/2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. Je-li úřední veterinární lékař přesvědčen, že jsou požadavky odstavce 2 splněny, potvrdí toto zjištění touto poznámkou:
          -  Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios
          -  Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé
          -  Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende
          -  Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufriedenstellend
          -  Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad
          -  Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ, 639/2003 ικανοποιητικά
          -  Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory
          -  Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants
          -  Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003
          -  Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši
          -  Reglamento (EB) Nr.639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami
          -  A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők
          -  Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti
          -  Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend
          -  Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003 zadowalające
          -  Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003
          -  Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé
          -  Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe št. 639/2003 so zadovoljivi
          -  Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä
          -  Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande,
          a na doklad, který potvrzuje, že zboží opustilo celní území Společenství, připojí razítko a podpis buď v kolonce J kontrolního výtisku T5, nebo na nejvhodnějším místě na vnitrostátním dokladu."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004. Neovlivní však platnost osvědčení vydaných podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 639/2003 v době od 1. května 2004 do dne vstupu v platnost tohoto nařízení.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 687/2004 (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 13).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.