Nařízení Komise (ES) č. 1987/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1987/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1987/2004
          ze dne 19. listopadu 2004
          o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [2], a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Sdělení členských států podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1520/2000 ukazují, že celková částka obdržených žádostí dosahuje 248761823 EUR, zatímco částka, která je k dispozici pro osvědčení o náhradě podle čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1520/2000, činí 78594136 EUR.
          (2) Koeficient snížení bude vypočten podle čl. 8 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1520/2000. Tento koeficient by tudíž měl být použit na částky požadované ve formě osvědčení o náhradě použitelných od 1. prosince 2004 v souladu s čl. 8 odst. 6 nařízení Komise 1520/2000,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na částky žádostí o osvědčení o náhradě použitelných od 1. prosince 2004 se použije koeficient snížení ve výši 0,685.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. listopadu 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu, 19. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Olli Rehn
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 886/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.