Nařízení Komise (ES) č. 1988/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1501/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1988/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1988/2004
          ze dne 18. listopadu 2004,
          kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1501/2004 ze dne 24. srpna 2004 o zákazu rybolovu krevetky severní plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [1], a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1501/2004 [2] stanoví zákaz rybolovu krevetky severní ve vodách Norska jižně od 62° 00' s. š. prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Švédska nebo registrovanými ve Švédsku.
          (2) Vzhledem k převodu rybolovných práv již není kvóta pro Švédsko vyčerpána. Proto by měl být povolen rybolov krevetky severní ve vodách Norska jižně od 62° 00' s. š. prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Švédska nebo registrovanými ve Švédsku. Je proto třeba zrušit nařízení Komise (ES) č. 1501/2004,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 1501/2004.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Jörgen Holmquist
          generální ředitel pro rybářství
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 275, 25.8.2004, s. 13.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.