Nařízení Komise (ES) č. 1989/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1989/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1989/2004
          
          ze dne 19. listopadu 2004
          
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.
          
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2 vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.
          
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2.
          
          Článek 2
          
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          
          Článek 3
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          
          V Bruselu dne 19. listopadu 2004.
          
          Za Komisi
          
          Frederik Bolkestein
          
          člen Komise
          
          --------------------------------------------------
          
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1558/2004 (Úř. věst. L 283, 2.9.2004, s. 7).
          
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          
          --------------------------------------------------
          
          +++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.