Nařízení Komise (ES) č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1991/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1991/2004
          ze dne 19. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 753/2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na článek 53 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy [2], ve znění směrnice 2003/89/ES, pokud jde o uvádění složek přítomných v potravinách, stanoví v čl. 6 odst. 3a prvním pododstavci povinnost uvést na etiketách nápojů o obsahu alkoholu více než 1,2 % objemového každou složku uvedenou v příloze IIIa uvedené směrnice.
          (2) Pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999, stanoví čl. 6 odst. 3a druhý pododstavec písm. a) směrnice 2000/13/ES, že pravidla pro způsob uvádění složek uvedená v příloze IIIa této směrnice mohou být přijata postupem podle v článku 75 tohoto nařízení.
          (3) Podle přílohy VII části D bodu 1 a přílohy VIII části F bodu 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 musí být údaje na etiketě uvedeny v úředním jazyce nebo v několika různých úředních jazycích Společenství, aby těmto údajům mohl snadno rozumět konečný spotřebitel.
          (4) Nařízení Komise (ES) č. 753/2002 [3] by proto mělo být změněno.
          (5) Toto nařízení by se mělo používat ode dne 25. listopadu 2004, tj. od uplynutí lhůty pro provedení směrnice 2003/89/ES.
          (6) Řídící výbor pro víno nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 753/2002 se mění takto:
          1. Článek 3 se mění takto:
          a) V odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Povinné údaje o dovozci, číslu šarže a složkách uvedených v čl. 6 odst. 3a směrnice 2000/13/ES však lze uvést mimo zorné pole, ve kterém se nacházejí ostatní povinné údaje."
          b) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "3. Pokud jeden z produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 obsahuje jednu nebo více složek uvedených v příloze IIIa směrnice 2000/13/ES, musí být tato složka uvedena na etiketě a musí jí předcházet výraz "obsahuje". V případě siřičitanů lze použít následující údaje: "siřičitany" nebo "oxid siřičitý"."
          2. V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 3 se použijí obdobně na povinné údaje uvedené v článku 12."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 25. listopadu 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst L 308, 25.11.2003, s. 15).
          [3] Úř. věst. L 118, 4.5.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1429/2004 (Úř. věst. L 263, 10.8.2004, s. 11).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.