Nařízení Komise (ES) č. 1993/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o PortugalskoText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1993/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1993/2004
          ze dne 19. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o Portugalsko
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [1], a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [2], a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
          s ohledem na nařízení (ES) č. 999/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [3], a zejména na čl. 23 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí Komise 2001/376/ES ze dne 18. dubna 2001 o opatřeních nezbytných v důsledku výskytu bovinní spongiformní encefalopatie v Portugalsku a o zavedení vývozního režimu založeného na datu zákazu zkrmování některých materiálů [4], zakazuje odesílat z Portugalska živý skot a produkty z něj získané. Uvedeným rozhodnutím bylo nahrazeno a zrušeno rozhodnutí Komise 98/653/ES [5], které bylo přijato, protože v té době v Portugalsku byla četnost výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) vysoká a opatření na ochranu proti této nemoci nedostatečná.
          (2) Vědecký řídící výbor (VŘV) stanovil tři důležitá hlediska pro posuzování rizika BSE. Za prvé, riziko ohrožení lidí způsobené přímou spotřebou potencionálně infikovaného materiálu; za druhé, riziko pro člověka související s požitím zpracovaného potencionálně infikovaného materiálu nebo s vystavením takovému materiálu; za třetí, riziko šíření nákazy opětovným použitím infikovaného materiálu v krmivech. Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) rovněž navrhl, aby posuzování rizika pro zdraví lidí a zvířat v jednotlivých zemích bylo založeno jak na rozšíření BSE, tak na uplatňování opatření zaměřených na tlumení rizika.
          (3) Na valném shromáždění v květnu 2003 změnil OIE kapitolu zákoníku zdraví zvířat týkající se BSE a upravil podmínky vymezující země s mírným a vysokým rizikem. Hranice je nyní pro země provádějící aktivní dohled stanovena na četnosti výskytu BSE na 200 případů na milion zvířat v rámci populace skotu staršího 24 měsíců, přičemž se tato četnost počítá za 12 předchozích měsíců.
          (4) V Portugalsku bylo mezi 1. zářím 2003 a 31. srpnem 2004 oznámeno 103 případů BSE. Četnost výskytu BSE počítaná za předchozích dvanáct měsíců činí tak 131,7. Kromě toho z výsledků aktivního sledování a pasivního dohledu vyplývá, že četnost výskytu BSE se v uvedeném členském státu snižuje.
          (5) Četnost výskytu BSE nedosahuje v důsledku toho horní hranice pro země s mírným rizikem BSE, jak byla stanovena v zákoníku zdraví zvířat OIE. Z příznivého vývoje četnosti výskytu BSE vyplývá, že opatření přijatá Portugalskem jsou účinná.
          (6) Dne 4. prosince 1998 byl v Portugalsku zaveden jak zákaz krmení farmových zvířat bílkovinami získanými ze savců, tak zákaz krmení přežvýkavců tukem získaným ze savců. Ve stejné době bylo zakázáno držet, skladovat a uvádět na trh bílkoviny získané ze savců a některé tuky a bylo zorganizováno stažení stávajících zásob z oběhu.
          (7) Při kontrolní návštěvě v Portugalsku v červnu 1999 dospěl Potravinový a veterinární úřad (FVO) k závěru, že stažení uvedených stávajících zásob bylo dokončeno a že kontroly účinnosti zákazu daných krmiv byly řádně uplatňovány. Zákaz byl považován za platný ode dne 1. července 1999.
          (8) Dne 4. prosince 1998 byl v Portugalsku zaveden zákaz používání specifikovaného rizikového materiálu v potravinách nebo krmivech. Tento zákaz byl v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001 prodloužen.
          (9) Od 1. července 1999 byl v Portugalsku zaveden centralizovaný vnitrostátní systém pro identifikaci a registraci skotu.
          (10) Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví opatření, která jsou zaměřena na všechna rizika pro zdraví lidí nebo zvířat vyplývající ze všech přenosných spongiformních encefalopatií a která se vztahují na celý řetězec produkce živých zvířat a produktů živočišného původu a jejich uvádění na trh. Stanoví zejména pravidla na úrovni Společenství, která se týkají systematického sledování BSE, odstraňování specifikovaných rizikových materiálů a zákazů vztahujících se na krmiva.
          (11) Nařízení (ES) č. 999/2001 se používá ode dne 1. července 2001. Provádění opatření stanovených v uvedeném nařízení a zaměřených na eradikaci, tlumení a prevenci přenosných spongiformních encefalopatií bylo hodnoceno v průběhu několika kontrolních návštěv FVO.
          (12) Kontrolní návštěva FVO v únoru 2004 ukázala, že Portugalsko učinilo všechna nezbytná opatření a vyhovělo uspokojivým způsobem všem doporučením, pokud jde o provádění ochranných opatření proti BSE stanovených v nařízení (ES) č. 999/2001, zejména opatření souvisejících s dohledem nad BSE, odstraňováním specifikovaných rizikových materiálů a zákazem použití v krmivech.
          (13) Je zřejmé, že tři důležitá hlediska pro posuzování rizika BSE uznaná Vědeckým řídícím výborem, tj. za prvé, riziko ohrožení lidí způsobené přímou spotřebou potencionálně infikovaného materiálu, za druhé, riziko pro člověka související s požitím zpracovaného potencionálně infikovaného materiálu nebo s vystavením takovému materiálu, za třetí, riziko šíření nákazy opětovným použitím infikovaného materiálu v krmivech, nyní Portugalsko přiměřeně zvládá.
          (14) Rozhodnutí 2001/376/ES by proto mělo být zrušeno.
          (15) Na základě nařízení (ES) č. 999/2001 se páteř skotu staršího 12 měsíců považuje za specifikovaný rizikový materiál. Na Portugalsko se vztahuje odchylka, která mu umožňuje používat páteř skotu mladšího 30 měsíců. Uvedené nařízení kromě toho zavádí pro Portugalsko rozšířený seznam specifikovaných rizikových materiálů.
          (16) V zájmu harmonizace obchodu by se mělo věkové omezení pro odstraňování páteří skotu a seznam specifikovaných rizikových materiálů použitelné v ostatních členských státech používat rovněž v Portugalsku. Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (17) Z důvodu srozumitelnosti a ucelenosti práva Společenství by mělo být zrušeno rozhodnutí Komise 2000/345/ES ze dne 22. května 2000, kterým se stanoví datum, od kterého může být na základě čl. 3 odst. 6. rozhodnutí 98/653/ES zahájeno odesílání určitých výrobků z Portugalska do Německa za účelem spálení [6], rozhodnutí Komise 2000/371/ES ze dne 6. června 2000, kterým se stanoví datum, od kterého může být na základě čl. 3 odst. 7. rozhodnutí 98/653/ES zahájeno odesílání býků pro zápasy z Portugalska do Francie [7], a rozhodnutí Komise 2000/372/ES ze dne 6. června 2000, kterým se stanoví datum, od kterého může být na základě čl. 3 odst. 7 rozhodnutí 98/653/ES zahájeno odesílání býků pro zápasy z Portugalska do Španělska [8].
          (18) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha XI nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Zrušují se rozhodnutí 2000/345/ES, 2000/371/ES, 2000/372/ES a 2001/376/ES.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. listopadu 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).
          [2] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).
          [3] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1492/2004 (Úř. věst. L 274, 24.8.2004, s. 3).
          [4] Úř. věst. L 132, 15.5.2001, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2004/653/ES (Úř. věst. L 298, 23.9.2004, s. 25).
          [5] Úř. věst. L 311, 20.11.1998, s. 23.
          [6] Úř. věst. L 121, 23.5.2000, s. 9.
          [7] Úř. věst. L 134, 7.6.2000, s. 34.
          [8] Úř. věst. L 134, 7.6.2000, s. 35.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.