Nařízení Komise (ES) č. 1996/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace a Ukrajiny a o pokračování dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace nebo Ukrajiny podléhajících registraci

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1996/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1996/2004
          ze dne 19. listopadu 2004
          o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace a Ukrajiny a o pokračování dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace nebo Ukrajiny podléhajících registraci
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] ("základní nařízení"), a zejména na články 8 a 21 a čl. 22 písm. c) uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          (1) Nařízením (ES) č. 132/2001 [2] Rada uvalila konečné antidumpingové clo na dovozy dusičnanu amonného ("dotčený výrobek") pocházejícího z Ukrajiny. Po přezkumu před pozbytím platnosti a prozatímnímu přezkumu Rada prostřednictvím nařízení (ES) č. 658/2002 [3] uvalila konečné antidumpingové clo na dovozy dotčeného výrobku pocházejícího z Ruské federace ("Rusko").
          (2) V březnu 2004 Komise prostřednictvím oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie [4] oznámila zahájení částečného prozatímního přezkoumání stávajících opatření u dovozů dotčeného výrobku pocházejícího z Ruska a Ukrajiny ("opatření"), aby se zjistilo, zda není třeba je přizpůsobit tak, aby zohledňovala určité následky rozšíření Evropské unie na 25 členských států ("rozšíření").
          (3) Rada došla k závěru, že je v zájmu Společenství stanovit dočasnou úpravu stávajících antidumpingových opatření, aby se bezprostředně po rozšíření zamezilo náhlému a nadměrně negativnímu dopadu na dovozce a uživatele v deseti nových členských státech přistupujících k Evropské unii ("EU10"). Má se za to, že nejlepším prostředkem, jak toho dosáhnout, je přijmout závazky nabídnuté spolupracujícími stranami, které obsahují prvky týkající se minimálních vývozních cen a množstevních limitů.
          (4) V souladu s tím Komise nařízením (ES) 1000/2004 [5] přijala jako zvláštní opatření krátkodobé závazky nabídnuté i) vyvážejícím výrobcem dotčeného výrobku na Ukrajině (OJSC "Azot"), ii) vyvážejícím výrobcem v Rusku (OJSC MCC Eurochem) v souvislosti se zbožím vyrobeným v jeho výrobních závodech (JSC Nak Azot, Rusko) a prodávaným spřízněnou společností (Cumberland Sound Ltd., Britské Panenské ostrovy), iii) společně dvěma spřízněnými ruskými vyvážejícími výrobci (akciová společnost "Acron" a akciová společnost "Dorogobuzh").
          (5) Aby bylo možné stanovit osvobození od antidumpingového cla umožněné přijetím závazků, byla nařízení (ES) č. 658/2002 a nařízení (ES) č. 132/2001 ve znění nařízení Rady (ES) č. 993/2004.
          (6) Nařízení (ES) č. 1001/2004 stanovilo, že závazky budou přijaty na omezené období šesti měsíců ("původní období"), aniž by bylo dotčeno běžné trvání stávajících opatření a jejich uplynutí po tomto období, pokud nebude Komise považovat za vhodné prodloužit období jejich používání.
          (7) Jak je stanoveno v 15. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 1001/2004, další přijímání závazků bude podléhat vyhodnocení na konci tohoto šestiměsíčního období, které ověří, zda stále existují výjimečné a negativní podmínky pro konečné uživatele v EU10, které vedly k přijetí závazků. Jako součást celkového hodnocení bylo hodnoceno plnění závazků ze strany dotčených společností.
          B. HODNOCENÍ
          1. Obsah stávajících závazků
          (8) Stávajícími nabídnutými závazky se společnosti mimo jiné zavazují, že budou pro odběratele v EU10 vyvážet v souladu se svou tradiční strukturou obchodu alespoň za určité minimální dovozní ceny ("MDC"). Tyto MDC značně omezují dumping působící újmu, zjištěný při původních šetřeních. Takové vývozy se mají provádět v rámci množstevních limitů stanovených na základě předchozích tradičních vývozních toků do EU10.
          (9) Podmínky závazků signatářské společnosti zavazují poskytovat Komisi prostřednictvím měsíčních zpráv pravidelné a podrobné informace o prodeji do EU10 (nebo o dalším prodeji provedeném spřízněnými stranami ve Společenství) a přijmout ověřovací inspekce Komise. V zájmu plného monitorování účinnosti závazků byl od tradičních odběratelů od vývozců v EU10 obdržen písemný souhlas, že ve svých prostorách umožní ověřovací inspekce.
          2. Dodržování aktuálních závazků
          (10) Ověřovací inspekce u vyvážejících výrobců prokázaly, že dotčené společnosti dodržovaly MDC a že objemy vyvážené do EU10 nepřesáhly úrovně množstevních limitů určených v závazcích. Navíc se zjistilo, že společnosti všestranně dodržovaly svou tradiční strukturu obchodu s jednotlivými odběrateli v EU10. Podle dostupných informací dále nebylo zjištěno žádné zřejmé „přetékání“ dovážených dotčených výrobků, na které se vztahovalo osvobození od antidumpingového cla umožněného závazky, z EU 10 do EU15.
          3. Rozbor podmínek pro další přijetí závazků
          (11) Rozbor měsíčních zpráv o prodeji předložených dotčenými společnostmi Komisi, podepřený dostupnými oficiálními statistickými údaji, ukázal, že ačkoli docházelo k určitému sbližování cen, stále existoval značný rozdíl mezi cenami dotčeného výrobku v EU10 a EU15. Navíc bylo zaznamenáno, že objemy dovozu z Ruska a z Ukrajiny do EU10 se po rozšíření snížily, avšak s ohledem na skutečnost, že prověřované období je pro dotčený výrobek „mimosezónou“, objemy dovozu stále zůstávaly významné. Navíc, jak je uvedeno ve 28. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 993/2004, byl před rozšířením v roce 2003 a v prvních měsících roku 2004 zjištěn výjimečný růst vývozních objemů do EU10. Má se za to, že tato skutečnost mohla rovněž přispět k poklesu množství vyvážených do EU10 po rozšíření.
          C ZÁVĚR
          1. Přijetí závazků
          (12) S ohledem na výjimečné a nepříznivé podmínky, které převládaly před rozšířením a které si vynutily, že závazky stále existují, a protože podmínky závazků byly během počátečního období jejich používání dotčenými společnostmi dodržovány, se má za to, že přijetí závazků nabídnutých dotčenými společnostmi je pro další období odůvodněné.
          (13) Pokud jde o délku dalšího období, má se za to, že období používání delší než šest měsíců by zrušilo přechodnou povahu závazků, a proto budou přijímány pouze od 21. listopadu 2004 do 20. května 2005 ("konečné období").
          (14) S ohledem na úroveň množstevních limitů, která se bude uplatňovat v konečném období, je třeba podotknout, že úrovně byly vypočteny na základě stejné metodologie, která byla použita pro stanovení množstevních limitů pro původní období (nicméně oproti původnímu období, kdy byly provedeny odpočty z tradičních objemů, které zohledňovaly výjimečné vývozní objemy před rozšířením, nebyly tyto úpravy provedeny také pro stanovení množstevních limitů v konečném období). Nicméně s ohledem na zvyšující se spotřebu tohoto výrobku v EU10 se bral v úvahu růstový faktor při stanovování množstevních limitů pro konečné období pro každého vyvážejícího výrobce, na nějž se závazek vztahuje.
          (15) V souladu s nařízením (ES) č. 993/2004 se prostřednictvím závazků každý vyvážející výrobce zavazuje dodržovat minimální dovozní ceny v rámci vývozních limitů a v zájmu sledovatelnosti závazků dotčení vyvážející výrobci také souhlasili, že budou při prodeji jednotlivým zákazníkům v EU10 všestranně dodržovat své tradiční prodejní postupy. Vyvážející výrobci si jsou rovněž vědomi, že pokud se zjistí, že se tyto prodejní postupy výrazně změnily nebo že se sledování závazků stalo obtížné či nemožné, má Komise právo odstoupit od přijetí závazků společnosti, což vyústí v konečné uvalení antidumpingového cla, nebo smí upravit hranici limitu nebo přijmout jiná nápravná opatření.
          (16) Podmínkou závazků je také to, že v případě jakéhokoli porušení má Komise právo odstoupit od přijímání těchto závazků, což povede ke konečnému uvalení antidumpingového cla.
          (17) Společnosti budou také Komisi poskytovat pravidelné a podrobné informace týkající se jejich vývozů do Společenství, což znamená, že Komise může závazky účinně sledovat.
          (18) Aby mohla Komise účinně sledovat plnění závazků společnostmi, bude podle závazku v případě předložení žádosti o uvolnění do volného oběhu příslušnému celnímu orgánu osvobození od cla záviset na předložení faktury obsahující přinejmenším informační položky uvedené v příloze nařízení (ES) č. 993/2004. Tento stupeň informací je nezbytný také proto, aby celní orgány mohly s dostatečnou jistotou stanovit, že dodávka odpovídá obchodním dokladům. Pokud taková faktura není předložena nebo pokud neodpovídá výrobku předloženému k celnímu odbavení, bude místo toho splatné příslušné antidumpingové clo.
          2. Konzultace členských států
          (19) Podle článku 15 nařízení (ES) č. 1001/2004 byl se členskými státy konzultován návrh na přijetí závazků na další období. Určité členské státy se domnívaly, že by se měla zvýšit úroveň minimálních dovozních cen. Mělo by se však připomenout, že se tyto závazky nerovnají antidumpingovému clu, neboť zjištěné MDC jsou na nižší úrovni, než by obvykle byly v takovém případě. Slouží spíše jako "bezpečnostní síť", pod kterou by ceny v EU10 neměly klesnout. S ohledem na tuto skutečnost a na krátkodobý charakter závazků společně s výjimečnými okolnostmi, za kterých byly závazky přijaty, se revize úrovní MDC v současné době nepovažuje za vhodnou.
          3. Zveřejnění zúčastněným stranám
          (20) Všechny zúčastněné strany, které se předem ohlásily, byly o úmyslu přijmout závazky informovány. Sdružení výrobců ve výrobním odvětví Společenství uvedlo, že nemá námitky proti přijetí na další období, pokud se tím nepříznivě neovlivní jeho situace. Všechny zúčastněné strany, které se předem ohlásily, byly o úmyslu přijmout závazky informovány. Vnitrostátní organizace producentů v Polsku však opakovala názory jistých členských států, že výše MDC by se měla zvýšit, neboť zjištěné výše cen neumožňovaly jejich producentům pokrýt náklady. Z důvodu zmíněného ve výše uvedeném bodu odůvodnění se však revize MDC v současné době nepovažuje za vhodnou.
          (21) Jeden vyvážející producent v Rusku oznámil Komisi, že hodlá vyvážet do Společenství prostřednictvím své nově zřízené spřízněné společnosti ve Švýcarsku.
          (22) Nebyly získány žádné další připomínky, které by byly příčinou změny názoru Komise na věc.
          D REGISTRACE DOVOZŮ
          (23) Nařízení (ES) č. 1001/2004 uložilo celním orgánům registrovat dovozy do Společenství dotčeného výrobku pocházejícího z Ruska a z Ukrajiny a vyváženého společnostmi, od kterých byly přijaty závazky a jejichž výrobky jsou osvobozeny od antidumpingového cla uvaleného nařízením Rady (ES) č. 132/2001 a nařízením Rady (ES) č. 658/2002, ve znění nařízení Rady (ES) č. 993/2004.
          (24) Protože přijetí závazků pro původní období začíná 21. května 2004 a přijetí závazků pro konečné období bude navazovat přímo na původní období, budou se obě tato období považovat za souvislé období. V souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení je přesto nejdelší období pro registraci devět měsíců, proto by celní orgány měly vést záznamy o těchto dovozech až do 20. února 2005,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Přijímají se závazky nabídnuté níže uvedenými vyvážejícími výrobci v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny a z Ruské federace:
          +++++ TABLE +++++
          2. Celním orgánům se nařizuje, aby v souladu s čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) 384/96 do 20. února 2005 nadále přijímaly příslušná opatření a registrovaly dovozy do Společenství dusičnanu amonného pocházejícího z Ruské federace nebo Ukrajiny a spadajícího pod kódy KN 31023090 a 31024090, vyráběného a prodávaného nebo vyráběného a vyváženého společnostmi uvedenými v odstavci 1.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a zůstává v platnosti do 20. května 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          [2] Úř. věst. L 23, 25.1.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 993/2004 (Úř. věst. L 182, 19.5.2004, s. 28).
          [3] Úř. věst. L 102, 18.4.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 993/2004.
          [4] Úř. věst. C 70, 20.3.2004, s. 15.
          [5] Úř. věst. L 183, 20.5.2004, s. 13.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.