Nařízení Komise (ES) č. 1997/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Madeiry pro odvětví hovězího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1997/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1997/2004
          ze dne 19. listopadu 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Madeiry pro odvětví hovězího masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima) [1], a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 14/2004 ze dne 30. prosince 2003 týkající se stanovení předběžných odhadů a podpor Společenství pro zásobování některými produkty, které jsou důležité pro lidskou spotřebu, zpracování a jako zemědělské vstupy [2], a pro dodávku živých zvířat a vajec do nejvzdálenějších regionů v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1453/2001 stanoví předběžnou bilanci zásobování a podporu Společenství pro produkty, na něž se vztahuje zvláštní režim zásobování, zejména pokud jde o souostroví Azor a Madeiry.
          (2) Současná úroveň provádění ročních odhadů zásobování zmrazeným hovězím masem pro Madeiru ukazuje, že množství stanovená pro zásobování uvedeným produktem jsou nižší než požadavky z důvodu vyšší poptávky, než se předpokládalo.
          (3) Je proto třeba upravit množství uvedeného produktu podle skutečných požadavků dotyčného nejvzdálenějšího regionu.
          (4) Je proto třeba změnit nařízení (ES) č. 14/2004.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze III nařízení (ES) č. 14/2004 se část 7 nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. listopadu 2004
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1796/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 23).
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.