Nařízení Komise (ES) č. 2000/2004 ze dne 19. listopadu 2004, kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Korejské republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2000/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2000/2004
          ze dne 19. listopadu 2004,
          kterým se povolují převody mezi množstevními limity textilních a oděvních výrobků pocházejících z Korejské republiky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1], a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Korejskou republikou o obchodu s textilními výrobky, parafovaná dne 7. srpna 1986 a schválená rozhodnutím Rady 87/471/EHS [2], naposledy pozměněná dohodou ve formě výměny dopisů, parafovanou dne 22. prosince 1994 a schválenou rozhodnutím Rady 95/131/ES [3], stanoví, že mohou být prováděny převody mezi kvótovými roky.
          (2) Korejská republika předložila žádost o převody mezi kvótovými roky dne 6. září 2004.
          (3) Převody požadované Korejskou republikou jsou v mezích ustanovení týkajících se flexibility, které jsou uvedeny v článku 7 nařízení (EHS) č. 3030/93 a stanoveny v příloze VIII sloupci 9 uvedeného nařízení.
          (4) Žádosti je vhodné vyhovět.
          (5) Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení, aby z něho hospodářské subjekty mohly mít prospěch co nejdříve.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného podle článku 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Převody mezi množstevními limity pro textilní výrobky pocházející z Korejské republiky se povolují pro kvótový rok 2004 v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. listopadu 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          [1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1627/2004 (Úř. věst. L 295, 18.9.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 263, 19.9.1987, s. 37.
          [3] Úř. věst. L 94, 26.4.1995, s. 1.
          --------------------------------------------------
          
            
+++++ ANNEX 1 +++++


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.