Nařízení Rady (ES) č. 2003/2004 ze dne 21. října 2004 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 3. prosince 2003 do 2. prosince 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a mauricijskou vládou o rybolovu v mauricijských vodách

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2003/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2003/2004
          ze dne 21. října 2004
          o uzavření Protokolu, kterým se na období od 3. prosince 2003 do 2. prosince 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a mauricijskou vládou o rybolovu v mauricijských vodách
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s čl. 12 odst. 3 Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a mauricijskou vládou o rybolovu v mauricijských vodách [2] vedly smluvní strany jednání před ukončením doby platnosti protokolu s cílem určit na základě společné dohody podmínky protokolu pro následující období a případně jakékoli nezbytné změny nebo doplňky k příloze.
          (2) Dne 11. září 2003 byl jako výsledek těchto jednání parafován nový protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody na období od 3. prosince 2003 do 2. prosince 2007.
          (3) Schválení tohoto protokolu je v zájmu Společenství.
          (4) Měl by být stanoven způsob rozdělování rybolovných práv mezi členské státy na základě tradičního rozdělení rybolovných práv v rámci dohody o rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Protokol, kterým se na období od 3. prosince 2003 do 2. prosince 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a mauricijskou vládou o rybolovu v mauricijských vodách, se schvaluje jménem Společenství.
          Znění protokolu se připojuje k tomuto nařízení [3].
          Článek 2
          Rybolovná práva stanovená v protokolu se rozdělují mezi členské státy takto:
          - plavidla lovící tuňáka vlečnou sítí: Francie 16, Španělsko 22, Itálie 2, Spojené království 1,
          - plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci: Španělsko 19, Francie 23, Portugalsko 7,
          - plavidla lovící na prut: Francie 25 tun hrubé prostornosti (BRT) měsíčně v ročním průměru.
          Jestliže žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu žádosti o licence ostatních členských států.
          Článek 3
          Členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov podle této dohody, oznámí Komisi množství odlovů z jednotlivých populací v rybolovné oblasti Mauricia v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 [4].
          Článek 4
          Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat protokol zavazující Společenství.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 21. října 2004.
          Za Radu
          G. Zalm
          předseda
          [1] Stanovisko ze dne 15. září 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 159, 10.6.1989, s. 2.
          [3] Viz strana 3 tohoto Úředního věstníku.
          [4] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.